Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:41:41 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.25. OF 25 - Taxa per recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals i altres serveis mediambientals


Veure document .doc ORDENA25.doc ( 59 Kb)

Veure document .pdf ORDENA25.pdf ( 51 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25

TAXA PER RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.s) del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la mateixa norma, s'estableix en aquest municipi la taxa per la prestació dels serveis de recollida i transport dels residus comercials, que són els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostalera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals, serveis susceptibles d’ésser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació dels serveis en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus- i per la prestació d’altres serveis mediambientals relacionats amb la gestió dels residus.

Article 2n. Definicions

D’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, s’entén per residus comercials els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostalera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis de tot tipus, públics i privats.

Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la recollida i transport, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que s’estableix a la normativa esmentada.

Per a la resta de definicions s’estarà igualment al que disposa aquesta normativa.

Article 3r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa:

1. La prestació del servei de recepció voluntària de recollida i transport dels residus comercials i dels residus industrials assimilables als municipals, serveis susceptibles d’ésser prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació dels serveis en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-.

No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un transportista privat autoritzat per l’organisme competent de l’Administració autonòmica i homologat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Article 4t. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que es prestin. Respecte al supòsit previst en l’article anterior tindran aquesta consideració, ja sigui a títol de propietari, usufructuari, arrendatari, precari o qualsevol altre títol dels locals, establiments, oficines i serveis de tot tipus, públics i privats situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals que tinguin contractat amb un transportista privat autoritzat la recollida i transport de la totalitat de les fraccions residuals generades per l’activitat corresponent, vindran obligats a acreditar aquesta circumstància davant l’Ajuntament en el termini establert en l’article que regula les normes de gestió específiques de la taxa. Cas que no es porti a terme aquest acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida i transport que té establert la Corporació i, per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa regulada en aquesta ordenança.

3. En el supòsit previst a l’article anterior tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals i establiments on es realitzi l’activitat, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 5è. Responsables i Successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, General Tributària.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà de la manera següent:

1. Prestació del servei de recollida i transport dels residus comercials i dels residus industrials assimilables a municipals.

a) Una quantitat fixa en funció dels tipus de fraccions de residus generades com a conseqüència de l’activitat desenvolupada en el local, establiment o despatx, referenciada o assimilable a la classificació nacional d’activitats econòmiques, en els següents termes:

Grup A. Generadors de rebuig: 60,00 euros

Totes aquelles activitats no incloses en els grups B a E.

Grup B. Generadors de rebuig, paper i cartró: 100,00 euros

Comprèn les següents activitats:

22 Editorials, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

453 Instal·lacions d’edificis i obres

454 Acabats d’edificis i obres

4544 Treballs de pintor i decorador

50 Venda de combustibles i comerç o reparació de vehicles

5141/5142 Comerç majorista de productes tèxtils i calçat

5147 Altres tipus de comerç a l’engròs

5226/9271 Estancs

523 Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica

5241/5242/5243 Comerç minorista de tèxtils, pell i calçat

5244/5245/5246 Comerç minorista de mobles, electrodomèstics, aparells d’il·luminació, articles de la llar i construcció

5247 Comerç al detall de llibres, premsa i papereria

5248 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats

52484 Drogueries

52485 Comerç al detall de flors, plantes i animals de companyia

52488 Mercats de comerç minorista (fixes o mòbils)

525 Comerç minorista béns usats

527 Altres reparacions (electrodomèstics, informàtica, calçats)

6024 Oficines i locals d’activitats de transport i transportistes

633 Activitats d’agències de viatges i de turisme

64 Correus i telecomunicacions

65 Serveis financers, assegurances i plans de pensions

70 Serveis de promoció o gestió immobiliària

741 Serveis jurídics, tècnics, comptables, administratius i de gestoria

744 Serveis de publicitat i relacions públiques

745 Selecció i col·locació de personal

747 Serveis de neteja

7481 Serveis fotogràfics

Activitats de secretaria i traducció

8041 Autoescoles

80422 Acadèmies

8512 i 8513 Activitats mèdiques i odontològiques

852 Activitats veterinàries

925 Biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals

9302/9304 Perruqueries, tractaments de bellesa i manteniment físic corporal

Grup C. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre: 140,00 euros

Comprèn les següents activitats:

5523 Altres hospedatges

5541 Bars musicals

801 Centres educatius sense cuina

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo

923 Altres activitats artístiques i d’espectacles (teatrals, musicals i taurins, sales de ball, discoteques i similars)

926 Activitats esportives

9271 Activitats recreatives relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes

Grup D. Generadors d’orgànica, rebuig, paper i cartró : 180,00 euros

Comprèn les següents activitats:

522/5211Comerç de productes alimentaris i begudes, supermercats i similars

Grup E. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre : 220,00 euros

Compren les següents activitats:

551 Hotels

553/555 Bars, bars-restaurants i restaurants, cafeteries, orxateries, gelateries, catering i assimilables

802 Centres educatius amb menjador

803 Col·legis majors i residències d’estudiants

8511 Hospitals i centres sanitaris

853 Assistència, serveis socials i llars d’infants

En el supòsit de no ser possible l’assimilació de l’activitat a la classificació esmentada, es considerarà que es troba dins el Grup A.

Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per l’activitat a la qual correspongui la quota més elevada.

En els casos en què s’acrediti l’existència d’un establiment principal i d’establiments auxiliars a l’activitat principal, les dependències auxiliars tributaran segons el Grup A, llevat que aquestes dependències auxiliars siguin oficines, cas en el qual tributaran segons el Grup B.

b) A aquesta quantitat s’aplicarà un coeficient corrector en funció de la superfície del local, establiment o despatx:

De 0 a 60 m2: 1,00

De 61 a 100 m2: 1,50

De 101 a 200 m2: 2,00

De 201 a 400 m2: 3,00

De 401 a 600 m2: 4,00

De 601 a 1000 m2: 5,00

Més de 1000 m2: 6,00

c) Coeficient corrector específic pels centre educatius

1 línia de cicle educatiu: 1,00

2 línies de cicle educatiu: 1,10

3 línies de cicle educatiu: 1,20

En el cas de centres educatius no serà d’aplicació el coeficient corrector en funció de la superfície, establert a l’apartat b) anterior.

Article 7è. Reduccions

1.- Els centres d’assistència social i hospitalària gaudiran d’una reducció del 50% de la quota corresponent. Aquesta reducció tindrà caràcter rogat i s’aplicarà a instància de part prèvia sol·licitud de l’interessat davant l’Ajuntament, acreditant la seva condició, com a màxim el dia 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes, estenent-se als exercicis següents en tant es mantingui aquesta condició. En cas d’inici de l’activitat generadora del residu, la sol·licitud d’aquesta reducció haurà de tenir lloc en el moment en què se sol·liciti la prestació del servei municipal.

2.- Les activitats de bar i similars que realitzin les associacions inscrites al Registre municipal d’Entitats pagaran una quota fixa anual de 30 euros, si la superfície del local està entre 0 i 60 m2; 45 euros si està entre 61 i 100 m2 i 60 euros si és de més de 100 m2.

3.- No estaran obligats al pagament de la taxa els centres educatius públics, les associacions, fundacions i altres activitats sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d’Entitats, els centres cívics i les emissores de ràdio.

4.- No estaran subjectes al pagament de la taxa els titulars de les activitats de transport de persones o mercaderies, i professionals lliures, llevat que disposin d’un local per desenvolupar la seva activitat.

5.- Els titulars de les activitats del mercat setmanal, mòbil o no sedentari, que es realitzin a la via pública, hauran de fer efectiu el pagament per trimestres naturals, una quota en concepte de recollida de residus corresponent a 3,50 euros per any i metre lineal d’ocupació de la via pública. Les sol·licituds de baixa per part dels titulars d’aquestes activitats s’hauran de presentar mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament, amb 15 dies d’anterioritat a la finalització de cada trimestre natural, cas contrari la baixa serà efectiva a la finalització del següent trimestre natural.

6.- Els titulars d’activitats de caràcter puntual a la via pública, com els circs, fires, atraccions, i qualsevol altre de les mateixes característiques, hauran de satisfer el pagament previ a l’ocupació d’una quota única en concepte de recollida de residus, per un import de 25 euros anuals.

7.- Les activitats de temporada que no estiguin incloses en el punt anterior hauran de satisfer, previ a l’ocupació, l’import de la taxa en concepte de recollida de residus. Aquestes activitats gaudiran d’una reducció del 75% de la quota corresponent, en funció del grup a que pertany, sempre que l’activitat sigui exercida durant un període màxim de 3 mesos, i del 50% en cas que sigui exercida durant un període superior a 3 mesos i inferior a 6 mesos. Períodes superiors a 6 mesos no es consideraran activitats de temporada als efectes d’aquesta reducció.

Article 8è. Acreditament i període impositiu

1. En el supòsit previst en l’article 3 el període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els casos d’alta o baixa en la recepció del servei, casos en els quals el període impositiu s’ajustarà a aquestes circumstàncies.

2. La taxa per recollida i transport dels residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què se sol·liciti o s’iniciï la prestació dels serveis. Quan la duració temporal dels serveis s’estengui varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. En el cas d’inici, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el de l’inici en la recepció del servei. En cas de cessament, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagués rebut el servei d’acord amb els prorratejos establerts anteriorment.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

1. Els subjectes passius de la taxa per recollida i transport dels residus comercials i industrials assimilables als municipals que per primer cop sol·licitin la prestació dels serveis de recollida i transport de residus comercials o industrials assimilables als municipals o que no acreditin que tenen contractat amb un transportista privat autoritzat la recollida i transport de la totalitat de les fraccions residuals generades per l’activitat corresponent, estaran obligats a practicar una declaració que contingui els elements essencials del tribut i l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent al primer període impositiu en què es prestin els serveis, liquidació que s’haurà d’ingressar en els terminis previstos en l’article 62.2, lletra a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per als exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament, es notificarà de forma col·lectiva i periòdica mitjançant edictes i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.

Article 10è. Normes de gestió específiques de la taxa per recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals.

1. Els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals - si ja estaven portant a terme l’activitat- vindran obligats a acreditar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal, que tenen contractat un transportista privat autoritzat i homologat la recollida i transport de la totalitat de les fraccions residuals generades per l’activitat corresponent. Si l’inici de l’activitat generadora del residu ha tingut lloc amb posterioritat a la l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança fiscal hauran d’acreditar, en el termini d’un mes, la contractació amb un transportista privat autoritzat i homologat la recollida i transport de la totalitat de les fraccions residuals generades per l’activitat corresponent des de l’inici de l’activitat. Per a exercicis posteriors s’haurà d’acreditar abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.

Aquest acreditament haurà de tenir un període de vigència, com a mínim, per l’any de què es tracti i la documentació corresponent s’haurà de presentar anualment com a màxim el dia 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.

2. Els titulars d’activitats que generin residus comercials i industrials assimilables als municipals que no acreditin la circumstància prevista en el número anterior en els terminis indicats es considerarà que s’acullen al sistema de recollida i transport que té establert la Corporació.

3. En cas que el beneficiari de la prestació del servei recollida i transport dels residus comercials i industrials assimilables a aquests - ocupant de l’immoble en relació al qual es presta aquest servei i subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent- no sigui el propietari de l’immoble - subjecte passiu de la taxa a títol de substitut del contribuent -, en la declaració que contingui els elements essencials del tribut s’hauran d’identificar correctament ambdós subjectes passius, contribuent i substitut. En tot cas, en la declaració s’haurà de fer constar expressament la referència cadastral complerta de l’immoble en relació al qual es presta el servei.

4. Els subjectes passius de la taxa estan obligats a declarar a l’Ajuntament qualsevol variació que afecti als elements determinants de la quota tributària. Les declaracions de variació o baixa referents a un període impositiu tindran efectes en les liquidacions del trimestre següent. No obstant això, s’hauran de presentar en el termini d’un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que origina la variació o cessament en la recepció del servei.

Article 11è. Convenis

De conformitat amb l’article 27.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius d’aquesta taxa, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 12è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 13è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació del preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada el 21 de febrer de 2005 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2005 i continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 13 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’han publicat en el BOP núm.314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades