Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:36:42 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.15. OF 14 - Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials


Veure document .doc ORDENA14.doc ( 34 Kb)

Veure document .pdf ORDENA14.pdf ( 27 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS ESPECIALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb allò que disposa l'art. 106 de la Llei 7/85, de règim local i de conformitat amb el que estableixen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per prestacions de la guàrdia urbana i per l'atorgament d'autoritzacions per a circulacions especials i pel servei de conducció i acompanyament de vehicles, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relació a l'article 20.1 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable :

a) La prestació de serveis de la policia local amb motiu de la càrrega i la descàrrega de materials que ocupin la via pública.

b) La prestació de serveis especials de la policia local, quan aquests beneficiïn unes persones determinades, o encara que no les beneficiïn, els afecti de forma especial i, en aquest últim cas, hagin estat motivades per aquestes persones, directament o indirectament.

c) L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones del municipi, on hi hagi limitació de pes, quan el vehicle, amb o sense càrrega, excedeixi del pes, o la circulació sense haver obtingut la corresponent autorització.

d) L'atorgament d'autorització especial per circular pel nucli urbà els vehicles que, per llur pes i dimensions, es considerin especials, o la circulació sense haver obtingut la corresponent autorització.

e) L'atorgament d'autoritzacions especials permanents o temporals dels vehicles especials sense càrrega, per circular pels carrers del municipi.

f) La prestació del servei d'acompanyament dels vehicles que resten descrits als apartats c), d) i e).

Article 3r. Actes no subjectes

No seran objecte de gravamen la prestació de serveis especials per la policia local, amb motiu de la celebració d'actes culturals, benèfics, patriòtics o polítics i sempre que els esmentats actes no tinguin caràcter lucratiu.

Article 4t. Subjectes passius

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats en els termes que es regulen en aquesta ordenança.

Article 5è. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 6è. Quota tributària

Les tarifes són:

EPÍGRAF 1. PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL (HORA DIURNA O NOCTURNA)

1.1 Per la regulació del trànsit, amb motiu de càrrega i descàrrega de materials que ocupin la via pública:

Per agent i hora: 43,20

Per caporal i hora: 47,00

Per la utilització de grua i servei: 78,90

1.2 Per talls de carrers:

Total (que impedeix la circulació de vehicles), per hora o fracció: 51,30

Parcial (que restringeix la circulació de vehicles), per hora o fracció: 23,80

1.3 Reserva temporal d’estacionament en la via pública, per hora o fracció:23,80

En cas de reserva de vies peatonals, per hora o fracció, s’aplicarà la meitat de la tarifa anterior.

EPÍGRAF 2. CIRCULACIONS ESPECIALS I CONDUCCIÓ

Autoritzar vehicle i viatge zona de limitació: 9,50

Per cada motorista i hora o fracció: 43,20

Article 7è. Acreditació

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial que, en el cas de circulacions especials, coincidirà amb l'atorgament de l'autorització corresponent o pel fet de circular sense haver-ne obtingut el corresponent permís, o quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que, en ambdós casos, es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

Article 8è. Normes de gestió

A.- PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL

1.- En el cas de serveis especials la gestió de la taxa s'iniciarà:

a) A petició de la part interessada per qualsevol servei especial.

b) D'ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars, derivada de les seves actuacions, que obliguin l'Administració a la seva prestació per raons de circulació, de seguretat, de moralitat o qualsevol altra de semblant naturalesa, com són la celebració d'espectacles públics o d'altres activitats que, per la seva condició, obliguin a la prestació d'aquest major servei.

2.- En cap cas, els serveis especials no es prestaran a l'interior de recintes o establiments de caràcter particular i solament podran referir-se i ser prestats a l'exterior, concretament a la via pública o en béns que, sent de domini públic, es destinin a servei públic o bé a ús públic.

3.- La prestació d'aquest servei en tota la seva extensió tindrà caràcter purament discrecional.

4.- A l'efecte de l'aplicació de la taxa les fraccions d'hora es computaran per una hora sencera.

5.- Es qualificarà com a nocturn el servei que es presti entre les 22 hores i les 6 hores.

6.- Quan un servei inclogui la prestació d'hores de dia i de nit, cadascuna es liquidarà segons la tarifa vigent.

7.- La taxa la liquidarà l'òrgan gestor i s'haurà de satisfer en els terminis reglamentaris. Malgrat això, podrà exigir-se un dipòsit previ al moment de sol·licitar-ne la prestació del servei, d'una quantitat estimativa per garantir el pagament de la taxa.

B.- CIRCULACIONS ESPECIALS

En les autoritzacions especials el pagament de la taxa es farà en el moment de l'expedició de l'autorització. En cas de vehicles especials sense càrrega, l'autorització per circular tindrà caràcter anual.

Quan sigui per serveis de conducció i acompanyament, a l'acabament dels serveis, sense perjudici que l'Administració pugui exigir la constitució d'un dipòsit previ, per respondre del pagament de la taxa.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 11è.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per l'actuació administrativa a desenvolupar per a la tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.

Article 12è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 12 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades