Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:16:53 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.9. OF 07 - Taxa per la prestació de serveis administratius especials


Veure document .doc ORDENA07.doc ( 38 Kb)

Veure document .pdf ORDENA07.pdf ( 29 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS ESPECIALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació dels serveis administratius especials, a instància de part, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20.1 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable és l'activitat desenvolupada per l'Administració per a la prestació dels serveis administratius especials referits a l'apartat 1 de l'article 6è. d'aquesta ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

1. En són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que presti l'Ajuntament en la forma que es determina en aquesta ordenança.

2. S'entendrà que l'activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi estat motivada, directament o indirectament, per ell mateix atès que les seves actuacions o omissions obliguen l'Ajuntament a realitzar d'ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat, proveïment de la població o d'ordre urbanístic o qualsevol altre.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals previstos per a aquesta ordenança seran els que s'estableixin amb caràcter general a la legislació vigent.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa del servei administratiu prestat, d'acord amb les tarifes següents:

1.1.- Fotocòpies:

a) de cada full de documents municipals: 0,50

b) de cada full de documents que es trobin en l’arxiu municipal: 1,80

1.2.- Validació de poders i legitimació de personalitat, llevat del cas de presentació

inicial d’ofertes en processos de licitació d’aquest municipi: 16,90

1.3.- Plànols (inclou plegat):

a) Còpia paper plànol carrerer, escala 1:5.000: 3,10

b) Còpia paper plànol topogràfic terme municipal (escales 1:10.000, 1:5.000, o 1:2.000), per cada full tamany DIN-A1: 4,15

c) Còpia paper plànol de la ciutat topogràfic-cadastral (escala 1:500), per cada full: 6,20

d) Còpia paper Pla General Metropolità (escales 1:10.000, 1:5.000, o 1:2.000), per cada full tamany DIN-A1: 5,35

e) Còpia paper plànol oficial d'ordenació vigent (escala 1:500), per cada full :7,85

f) Altres còpies de plànols, fins tamany DIN-A2: 2,00

g) Altres còpies de plànols, fins tamany DIN-A1: 3,65

h) Altres còpies de plànols, superiors a DIN-A1: 4,15

i) Còpia en contravegetal: els imports anteriors s'incrementaran en un 50 %.

1.4.- Productes de cartografia digital:

a) Impressió paper de plànols guia del nucli urbà de Sant Boi de Llobregat a escala 1:5000: 30,00

Versions disponibles:

Bàsic: carrers i numeració postal (núm.final de cada illa)

Censal: amb districtes colorejats, amb districtes i seccions censals o amb districtes, seccions i illes censals

b) Impressió en paper d’ortofotomapes del nucli urbà de Sant Boi de Llobregat:30,00

- Versions disponibles: Vol de l’any 2003, Vol de l’any 2005 i Vol de l’any 2006

c) Extracció parcial de la cartografia municipal 1:1000 en format dwg, 0,20 euros/Ha, mínim 12,00 euros.

d) Plànol guia del nucli urbà de Sant Boi de Llobregat escala 1:5000 en format dwg: 12,00

e) Drets d’ús:

- Plànol guia del nucli urbà de Sant Boi de Llobregat a escala 1:5000 en format dwg: 150,00

- Divisió censal del terme municipal de Sant Boi de Llobregat en format shp: 150,00

- Nomenclàtor de vies del terme municipal de Sant Boi de Llobregat en format shp (trams d’eixos dels carrers amb numeració postal inicial i final): 150,00

- Extraccions de cartografia 1/1000 topogràfica i/o parcel·laria 0,50 euros/Ha, mínim 150,00

1.5.- Expedició de documents, permís armes categoria 4a.: 20,85

1.6.- Informes de la Policia Municipal a petició de la part interessada: 48,85

1.7.- Expedició de certificats acreditatius dels actes, resolucions i acords dels òrgans de govern de l'administració, dels seus antecedents: 16,85

1.8.- Informes referents als antecedents que es troben a l'Ajuntament relatius a obligacions tributàries i volants d’empadronaments amb dades anteriors a 1986 (llevat que es sol·licitin per tramitar el benefici de justícia gratuïta): 8,50

1.9.- Informe respecte a les consultes formulades pels interessats amb referència als elements tributaris de l'Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana: 29,20

1.10.- Expedició d’informes d’arrelament i reagrupament de residents en el municipi: 25,00

1.11.- Edicions municipals:

a) Ordenances fiscals i de preus públics, format digital: 7,85

b) Sant Boi en Xifres en CD Rom: 3,65

c) Altres edicions municipals (màxim 200 pàg./ó format digital): 7,90

1.12.- Duplicat targeta personal d’accés vehicles a la zona de vianants del nucli antic: 30,50

2. Els estudiants i pensionistes no hauran d’abonar la taxa corresponent al servei de fotocòpies.

Article 7è. Acreditació

La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient administratiu, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'hagi fet el pagament corresponent.

Article 8è. Normes de gestió

1. Les persones interessades en l'obtenció d'algun dels serveis administratius especials faran la sol·licitud escrita o verbal a aquest Ajuntament i hauran d’utilitzar, en cada cas, el model de sol·licitud que li facilitarà l’OMAP.

2. Quan sigui sol·licitada la prestació del servei haurà d’abonar-se la taxa corresponent.

3. Condicions de subministrament dels productes d’informació cartogràfica:

La recepció de les dades cartogràfiques i la informació facilitada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per part de qualsevol persona, física o jurídica, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i en cap cas comporta l’adquisició de la propietat de les mateixes.

Es permet l’ús individual i no exclusiu de les dades, cartogràfiques i/o la informació, subministrada, podent-se destinar únicament a un ús personal o, tractant-se d’una empresa, a aquelles activitats relacionades amb el seu objecte social. En ambdós casos resta prohibit realitzar un ús comercial d’aquesta informació, ja sigui de manera total o parcial, ja sigui de forma derivada o en forma d’extraccions o generalitzacions de la mateixa.

En conseqüència resta prohibit l’arrendament, venda, cessió, transferència, comercialització, edició, qualsevol actuació amb finalitats comercials i, en general, tot tipus d’actes amb finalitats lucratives.

4. Condicions per a les cessions d’ús d’informació cartogràfica:

Per a qualsevol ús comercial de les dades subministrades caldrà signar un acord de llicència d’ús. S’entén per “ús comercial” la utilització de les dades subministrades en tota mena de publicacions en suport paper (llibres, revistes, diaris, pòsters, etc.), suport digital o per mitjà telemàtic (suports informàtics, internet, etc.).

Cada publicació diferent precisarà d’una llicència d’ús específica.

El cessionari resta obligat a especificar l’origen de les dades utilitzades.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10è.

L'Ajuntament podrà exigir les taxes en règim d'autoliquidació.

Article 11è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 12è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 12 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades