Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:30:51 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.12. OF 10 - Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia


Veure document .doc ORDENA10.doc ( 32 Kb)

Veure document .pdf ORDENA10.pdf ( 24 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia i taxa per tramitació de llicència per tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l’article 57 en relació a l'article 20.1.B) de l'esmentat RD.

Article 2n. Definicions

Als efectes d'aquesta Ordenança, i d'acord amb les definicions contingudes en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia, s'entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats i totes les subespècies i varietats de gossos.

En quan a gossos potencialment perillosos són els regulats en la Llei 10/99, de 30 de juliol i en la Llei 50/99, de 23 de desembre, i normativa que les desenvolupen.

Article 3r. Fet imposable

El constitueix l'activitat municipal tendent a la prestació dels serveis sanitaris que es regulen en aquesta ordenança relacionats amb els animals de companyia i referits, en general, a la prevenció sanitària i serveis higiènics, així com tramitar i renovar les llicències municipals per tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

Article 4t. Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per la prestació dels serveis definits en aquesta ordenança.

Article 5è. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 6è. Acreditació i període impositiu

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'hagi efectuat el seu pagament. En cas de manca de sol·licitud, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

Article 7è. Quota tributària

1) La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa per cada servei que es presti, que serà de:

1. Recollida d'animals de companyia a la via pública: 30,40

2. Estada, manutenció i custòdia a les dependències municipals (dia o fracció) :4,05

3. Tramitació o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos; per a llicència inicial o renovada: 34,85

4. Modificació de la llicència per a tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos; cas d’alta de nou gos: 10,45

5. Identificació de l’animal (xip) dels animals lliurats als seus propietaris: 28,95

6. Lliurament duplicat placa de gos: 3,05

2) No estan subjectes a aquesta taxa els serveis sanitaris municipals prestats amb referència als gossos pigall.

Article 8è. Normes de gestió

1. Amb caràcter previ a la prestació del servei, el subjecte passiu haurà de presentar una sol·licitud que iniciï l'actuació administrativa i abonar l'import de la taxa en la seva totalitat.

2. En cas de retirada de les dependències municipals de l'animal domèstic pel seu propietari, el pagament de la taxa tindrà lloc amb posterioritat a la prestació del servei per part de l'Ajuntament i serà obligatori abonar l'import de la taxa en la seva totalitat perquè l'animal sigui retornat al propietari.

3. En cas de sol·licitar la tramitació de la llicència o renovació de la llicència, per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, s’haurà de presentar amb la sol·licitud autoliquidació de la taxa per tramitació.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10è.

L'Ajuntament exigirà aquesta taxa en règim d'autoliquidació, llevat el supòsit en què el propietari de l'animal no el retiri de les dependències municipals en el termini legalment establert. En aquest últim cas, l'Ajuntament practicarà les liquidacions que procedeixin.

Article 11è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 12è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 12 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades