Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:30:04 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.8. OF 06 - Contribucions especials


Veure document .doc ORDENA06.doc ( 52 Kb)

Veure document .pdf ORDENA06.pdf ( 47 Kb)

ORDENANÇA NÚM. 6

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

CAPÍTOL I. Naturalesa i fet imposable

Article 1r.

De conformitat amb els articles 92 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’article 59.1, s'estableix en aquest municipi la següent Ordenança general de contribucions especials.

Article 2n.

1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest municipi.

2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 3r.

1. A l'efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els següents:

a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les finalitats que hom li ha atribuït amb l’excepció dels què executi a títol d’amo dels seus béns patrimonials

b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagi assumit

c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d'aquest municipi

2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:

a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest municipi sigui l'únic titular

b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi

c) Associacions de contribuents

3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.

CAPÍTOL II. Exempcions i bonificacions

Article 4t.

1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, així ho consignaran davant del municipi, esmentant expressament el precepte en el qual considerin que hi ha el seu dret emparat.

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions, no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.

CAPÍTOL III. Subjectes passius

Article 5è.

1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.

2. A l'efecte del que es disposa a l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades especialment:

a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris

b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o les entitats que en siguin titulars

c) En les contribucions especials per l'establiment o l'ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi

d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar

Article 5è.BIS. Responsables i successors

La responsabilitat tributària s’exigirà en les casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 6è.

Sense perjudici, d'allò que es disposa a l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el registre de la propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el registre mercantil o en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

CAPÍTOL IV. Base imposable

Article 7è.

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis.

2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i programes tècnics.

b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.

c) El valor dels terrenys que hagin d'ocupar permanentment les obres o els serveis, llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.

e) L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan el municipi hagi d'apel·lar al crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.

3. El cost total pressupostat de les obres o els serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les quotes corresponents.

4. Quan es tracti de les obres o serveis a què es refereix l'article 3r.1.c) d'aquesta ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. A l'efecte de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o els auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica a l'apartat 2 de l'article 9è. d'aquesta ordenança general.

Article 8è.

La corporació determinarà a l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti.

CAPÍTOL V. Quota tributària

Article 9è.

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i els serveis, d'acord amb les regles següents:

a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre les entitats o les societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu supera el 5 per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total.

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 5.2.d) d'aquesta ordenança general, l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o les empreses que les hagin d'utilitzar segons l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total encara que no les facin servir immediatament.

2. En el cas que per a la realització de les obres, l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, hom atorgui una subvenció o auxili econòmic per a qui tingui la condició de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o l'entitat corresponent. L'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.

3. La corporació determinarà, en l'acord d'ordenació respectiu, el mòdul o els mòduls aplicables per determinar el repartiment, entre els subjectes passius, de la base imposable.

Article 10è.

1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l'obra o el servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt a l'efecte del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no s'atindrà únicament al cost especial del tram o la secció que afecti immediatament cada contribuent.

2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o dels espais lliures.

3. Quan el trobament de dues façanes estigui format per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es consideraran, a l'efecte de la mesura de la longitud de la façana, la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, la qual se sumarà a les longituds de les façanes immediates.

CAPÍTOL VI. Acreditació

Article 11è.

1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment en què les obres s'hagin realitzat o comenci la prestació del servei. Si les obres són fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de l'obra.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada s'hagi aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent.

3. El moment de l'acreditació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu a l'article 5è. d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri, com a subjecte passiu, el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagi pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa a l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditació, estarà obligada a notificar a l'Administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho fa, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.

4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagi realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o el servei de què es tracti.

5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els han efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de l'acreditació del tribut o bé excedeixin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent.

CAPÍTOL VII. Gestió, liquidació, i recaptació

Article 12è.

La gestió, la liquidació i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la forma, els terminis i les condicions que s'estableixen a la Llei general tributària, a les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i a les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 13è.

1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, i s'haurà de garantir el pagament del deute tributari en la forma prevista per la Llei 58/2003, General Tributària i les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament.

2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui.

3. La manca de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb les conseqüències previstes en la Llei 58/2003, General Tributària i les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament.

4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.

5. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en la qual es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

CAPÍTOL VIII. Imposició i ordenació

Article 14è.

1. Per a l'exacció de les contribucions especials caldrà l'adopció prèvia, per part del municipi, de l'acord d'imposició en cada cas concret.

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat les seves ordenacions concretes.

3. L'acord d'ordenació serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previst de les obres i els serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.

4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, si no es coneix, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, el qual podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.

Article 15è.

1. Quan les obres i els serveis de la competència local siguin realitzades o prestats per aquest municipi amb la col·laboració econòmica d'una altra entitat local, i sempre que hom imposi contribucions especials, la gestió i la recaptació d'aquestes la farà l'entitat que prengui al seu càrrec la realització de les obres, l'establiment o l'ampliació del servei, sense perjudici que cada entitat conservi la seva competència respectiva conforme als acords concrets d'imposició i ordenació.

2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovi una d'aquestes entitats, la unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que s'escaiguin.

CAPÍTOL IX. Col·laboració ciutadana

Article 16è.

1. Els propietaris o els titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres, l'establiment o l'ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permeti, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o el servei.

2. Els propietaris o els titulars afectats per la realització de les obres, l'establiment o l'ampliació del servei promogut pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

Article 17è.

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.

CAPÍTOL X. Infraccions i sancions

Article 18è.

1. En tot el que fa referència a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei general tributària.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-1999 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 18 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 20 de desembre de 2004 i s’han publicat al BOP núm. 314, Annex XII, de data 31 de desembre de 2004.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades