Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRĎNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:14:30 AM
capšalera01
Sobre la Seu Organitzaciˇ municipal Procediments Serveis
Portal de TransparŔncia. Obre enllaš extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.13. OF 12 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via p˙blica


Veure document .doc ORDENA12.doc ( 32 Kb)

Veure document .pdf ORDENA12.pdf ( 24 Kb)

ORDENANăA FISCAL N┌M. 12

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA P┌BLICA.

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ˙s de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de rŔgim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s’aprova el text refˇs de la Llei de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via p˙blica, que es regeix per aquesta ordenanša fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relaciˇ a l'article 20.1.B) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

1. El constitueix la retirada per part de la grua municipal dels vehicles l'estat i condiciˇ dels quals faci pensar l˛gicament que estan abandonats a la via p˙blica; dels que obstaculitzin o dificultin la circulaciˇ o bÚ suposin un perill per a aquesta, i dels que es trobin incorrectament aparcats a les zones d'estacionament restringit.

2. Per determinar els sup˛sits d'obstrucciˇ i impediment del trÓnsit rodat es consideraran tots els tipificats reglamentÓriament i tambÚ el vehicle estacionat en un gual que n'impedeixi la sortida o entrada i no respecti, per tant, el dret adquirit pel titular del gual.

Article 3r. Subjectes passius

1. Sˇn subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones fÝsiques i jurÝdiques i les entitats referides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria que resultin afectats pels serveis que es regulen en aquesta ordenanša, qui, en aquest cas, seran els propietaris dels vehicles que es trobin en qualsevol de les circumstÓncies descrites en el fet imposable de la taxa.

2. S'entendrÓ que l'activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi estat motivada directament o indirectament per ell mateix atŔs que les seves actuacions o omissions obliguin a l'Ajuntament a realitzar d'ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat o prove´ment de la poblaciˇ o d'ordre urbanÝstic o qualsevol altre.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributÓria s’exigirÓ en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

2. Els successors en les obligacions tributÓries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre de 2003, General TributÓria.

Article 5Ŕ. Quota tributÓria

5.1. Les tarifes aplicables seran les segŘents:

Servei de cÓrrega, remolc, trasllat i immobilitzaciˇ de vehicles.

Hores diŘrnes i dies laborables:

a) de menys de 4 rodes: 43,30

b) de 4 rodes o tara inferior a 3.500 Kg: 98,60

c) de tara superior a 3.500 kg: 197,10

Hores nocturnes i dies festius:

a) de menys de 4 rodes: 62,90

b) de 4 rodes o tara inferior a 3.500 Kg: 132,10

c) de tara superior a 3.500 kg: 224,70

Es considera horari nocturn la franja a partir de les 22h. i fins les 6h. del matÝ.

5.2. En cas que per caracterÝstiques especials del vehicle (dimensions i pes) la retirada no pugui ser efectuada per la grua municipal, s'hauran d'abonar les despeses addicionals que es generin.

5.3. Quan la grua realitzi el desplašament, durant aquest o bÚ al moment d'enganxar el vehicle, es presenti el titular del vehicle i pagui la taxa que correspongui, aquesta s'aplicarÓ en un 50% de la tarifa.

5.4. Quan el vehicle traslladat procedeixi d'un robatori i aixÝ ho demostri documentalment el seu titular, no s'aplicarÓ la tarifa. Aquest sup˛sit tambÚ s'aplicarÓ en cas d'immobilitzaciˇ.

Article 6Ŕ. Acreditaciˇ

La taxa s'acredita i neix l'obligaciˇ de contribuir quan s'inici´ la prestaciˇ del servei o la realitzaciˇ de l'activitat en els termes previstos en aquesta ordenanša.

Article 7Ŕ. Normes de gestiˇ

1. Els vehicles recollits pels serveis municipals abandonats o que obstrueixin el trÓnsit rodat seran ingressats i romandran al dip˛sit municipal, i s'acreditarÓ la taxa per cust˛dia, segons preveu l'Ordenanša fiscal n˙m. 13 (taxa sobre ingrÚs i permanŔncia de vehicles al dip˛sit municipal).

2. L'abonament de la taxa serÓ independent de la sanciˇ i multa que, per la infracciˇ comesa, correspongui imposar per part dels agents de la policia municipal.

3.a) Les quotes corresponents seran satisfetes per les persones que hi estan obligades a l'agent de la policia municipal que presti el servei de grua al moment de retirar el vehicle de la via p˙blica o aixecament del cep, o encarregat del dip˛sit, el qual lliurarÓ un justificant a l'interessat. No es podrÓ retirar el vehicle del dip˛sit sense acreditar el pagament de la taxa.

3.b) Durant els deu primers dies de cada mes, el cap de la policia municipal ingressarÓ/liquidarÓ a la tresoreria municipal, amb la prŔvia expediciˇ o lliurament del manament preceptiu d'ingrÚs de la intervenciˇ de fons, la recaptaciˇ del mes immediatament anterior, amb la relaciˇ nominal de subjectes passius, quotes, etc., i una c˛pia de la matriu del rebut entregat al subjecte passiu, quan es faci efectiva la taxa.

Article 8Ŕ. Infraccions i sancions

En tot all˛ relatiu a la qualificaciˇ de les infraccions tributÓries i a la determinaciˇ de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarÓ el rŔgim regulat en la Llei General TributÓria i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.

Article 9Ŕ.

L'Ajuntament exigeix el pagament d'aquesta taxa en rŔgim d'autoliquidaciˇ.

Article 10Ŕ. Inspecciˇ i recaptaciˇ

La inspecciˇ i la recaptaciˇ de la taxa es realitzarÓ d’acord amb la Llei General TributÓria i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposiciˇ final

La present ordenanša va comenšar a regir el dia 1-1-2001 i regirÓ fins a la seva modificaciˇ o derogaciˇ expressa. Consta de 10 articles. Les ˙ltimes modificacions introdu´des s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de marš de 2009 i s’han publicat al BOP n˙m. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinciˇ de Ciutat de la CiŔncia i la Innovaciˇ Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gŔnere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - AvÝs legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecciˇ de dades