Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:28:23 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.22. OF 22 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general


Veure document .doc ORDENA22.doc ( 41 Kb)

Veure document .pdf ORDENA22.pdf ( 38 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c) del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.

L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.

En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.

Article 3r. Subjectes passius

1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2.- Aquest règim especial de quantificació s’aplicarà a les empreses referides en aquest número tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments com si, sense ser titulars d’aquestes xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.

3.- Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no resulti aplicable el previst en els apartats anteriors , estan subjectes a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública regulada en l’Ordenança fiscal núm.21.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Base imposable

1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança. A aquests efectes hauran de computar les quantitats percebudes pel concepte d’accés o interconnexió a la xarxa entre els ingressos bruts de facturació.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, pel concepte d’accés o interconnexió a la mateixa.

3. A efectes del que disposa aquest paràgraf, s’entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats pels fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen als consums dels abonats efectuats en el municipi.

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o serveis d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.

c) Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la qual s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa. Igualment, no s’inclouran les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que hagin de ser utilitzats en les instal·lacions inscrites en la secció primera o segona del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri d’Economia, com a matèria prima necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

- Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.

- Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits anteriorment.

- Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.

- Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

- Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. No s’inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia mòbil.

7. L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim especial no podrà ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament a què es refereix aquesta ordenança.

8. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius, quedant exclosa, pel pagament d’aquesta taxa, l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals.

Article 6è. Tipus i quota tributaria

La quota tributària es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en aquesta ordenança.

Article 7è. Acreditament de la taxa

1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei.

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.

2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediatament hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per a cada un dels grups integrants de la base imposable, segons el detall especificat en l’article 5.3c) d’aquesta ordenança fiscal. Aquesta especificació inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte d’imatges.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix la lletra a) de l’article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en aquest municipi.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 d’aquesta ordenança. Aquesta acreditació s’acompanya de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

4. S’expedirà un document ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’indiquin.

5. La presentació de les autoliquidacions desprès del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei General Tributària.

Article 9è. Convenis de col·laboració

Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 11è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat de les quals corresponen als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

Disposició Transitòria. Règim provisional de declaració i ingrés.

1. No obstant el que s’estableix en aquesta ordenança, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar declaració d’ingressos bruts sense determinació de la quota, en les terminis establerts a l’article 8è., fins que se’ls notifiqui que ja s’ha implantat el sistema per a la prestació telemàtica i ingrés de les autoliquidacions.

2. Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada declaració que es presenti. Aquesta liquidació es notificarà als interessats i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previstos a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

3. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.

4. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 30-3-2003 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 12 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2005 i s’han publicat al BOP núm. 313, Annex V, de data 31 de desembre de 2005.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades