Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRĎNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:22:08 AM
capšalera01
Sobre la Seu Organitzaciˇ municipal Procediments Serveis
Portal de TransparŔncia. Obre enllaš extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.14. OF 13 - Taxa d'ingrÚs i permanŔncia de vehicles i altres bÚns al dip˛sit municipal


Veure document .doc ORDENA13.doc ( 30 Kb)

Veure document .pdf ORDENA13.pdf ( 24 Kb)

ORDENANăA FISCAL N┌M. 13

TAXA D'INGR╔S I PERMAN╚NCIA DE VEHICLES I ALTRES B╔NS AL DIPĎSIT MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ˙s de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de rŔgim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s’aprova el text refˇs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa sobre l'ingrÚs i la permanŔncia de vehicles i altres bÚns al dip˛sit municipal amb carÓcter obligatori que regeix per a aquesta ordenanša fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relaciˇ a l'article 20.1 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable el constitueix l'ingrÚs i/o la permanŔncia al dip˛sit municipal de vehicles i altres bÚns retirats de la via p˙blica per estar abandonats o obstruir el trÓnsit rodat, aixÝ com la prestaciˇ del servei de cust˛dia durant la seva estada.

2. Aquest ingrÚs del vehicle o del bÚ es pot produir per:

a) haver estat retirat de la via p˙blica per indicaciˇ de la policia municipal pel fet d'impedir el trÓnsit, segons el que s'estableix reglamentÓriament o bÚ que, pel seu estat de conservaciˇ o altres circumstÓncies, es dedueixi que ha estat abandonat pel propietari;

b) peticiˇ del propietari d'un vehicle o altre bÚ involucrat en accident de circulaciˇ, del qual s'hagin instru´t diligŔncies policials, quan aquest presenti desperfectes que en facin perillosa la circulaciˇ. En aquest cas, el vehicle nomÚs podrÓ ser retirat del dip˛sit municipal remolcat per una grua;

c) quan aixÝ ho estableixi l'autoritat judicial competent pel fet d'haver-se vist involucrat en un fet delictiu i pugui constituir una prova d'aquest o per qualsevol altra causa.

Article 3Ŕ. Acreditaciˇ

La taxa s'acredita i neix l'obligaciˇ de contribuir quan s'inici´ la utilitzaciˇ privativa o l'aprofitament especial i quan s'inici´ la prestaciˇ del servei o la realitzaciˇ de l'activitat en els termes establerts per aquesta ordenanša.

Article 4t. Subjecte passiu

TindrÓ la condiciˇ de subjecte passiu de la taxa regulada en aquesta ordenanša la persona fÝsica o jurÝdica i les entitats referides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria que retirin el vehicle o el bÚ dipositat, sense perjudici de la possibilitat de repercutir-ne l'import a un tercer.

Article 5Ŕ. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributÓria s’exigirÓ en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

2. Els successors en les obligacions tributÓries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

Article 6Ŕ. Quota tributÓria

1. Seran d'aplicaciˇ les tarifes segŘents (per dia d'estada o fracciˇ):

Vehicles de menys de 4 rodes: 3,60

Vehicles de 4 o mÚs rodes: 8,50

Altres bÚns: 11,30

2. L'estada comenšarÓ a comptar-se a partir de les 24 hores de l'ingrÚs al dip˛sit.

3. Els primers cinc dies d'estada al dip˛sit s'aplicarÓ la tarifa especificada a l'apartat primer. Passat aquest termini de temps i fins a trenta dies naturals, s'incrementarÓ la tarifa en un 50%. Les estades superiors a aquest temps seran incrementades amb un 100% sobre la tarifa.

Article 7Ŕ. Normes de gestiˇ

1. L'admissiˇ de vehicles i altres bÚns al dip˛sit la determinaran els serveis municipals pertinents, en funciˇ de la capacitat dels espais i els locals destinats a aquest fi.

2. Les quotes corresponents seran satisfetes per les persones obligades a l'agent de la policia municipal que presti servei al dip˛sit municipal, a l'hora de retirar el vehicle o el bÚ dipositat, el qual lliurarÓ a l'interessat un justificant del pagament. El vehicle o el bÚ no podrÓ ser retirat si no es justifica el pagament de l'import d'aquesta taxa.

3. L'abonament dels drets serÓ independent de la sanciˇ o multa per la infracciˇ comesa, que correspondrÓ imposar a l'agent de la policia municipal.

4. Durant els deu primers dies de cada mes, el cap de la policia municipal ingressarÓ/liquidarÓ a la tresoreria municipal, amb la prŔvia expediciˇ o lliurament del manament preceptiu d'ingrÚs de la intervenciˇ de fons, la recaptaciˇ del mes immediatament anterior, amb la relaciˇ nominal de subjectes passius, quotes, etc., i una c˛pia de la matriu del rebut entregat al subjecte passiu, quan faci efectiva la taxa.

5. Un cop transcorregut el termini legal, s'adjudicaran, mitjanšant subhasta o qualsevol altre sistema legalment establert, els vehicles o els bÚns dipositats.

Article 8Ŕ. Infraccions i sancions

En tot all˛ relatiu a la qualificaciˇ de les infraccions tributÓries i a la determinaciˇ de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarÓ el rŔgim regulat en la Llei General TributÓria i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 9Ŕ. Inspecciˇ o recaptaciˇ

La inspecciˇ i la recaptaciˇ de la taxa es realitzarÓ d’acord amb la Llei General TributÓria i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10Ŕ.

L’Ajuntament exigeix el pagament d’aquesta taxa en rŔgim d’autoliquidaciˇ.

Disposiciˇ final

La present ordenanša va comenšar a regir el dia 1-1-2001 i regirÓ fins a la seva modificaciˇ o derogaciˇ expressa. Consta de 10 articles. Les ˙ltimes modificacions introdu´des s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de marš de 2009 i s’han publicat al BOP n˙m. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinciˇ de Ciutat de la CiŔncia i la Innovaciˇ Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gŔnere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - AvÝs legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecciˇ de dades