Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:13:14 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.24. OF 24 - Taxa per l'ús dels equipaments socioculturals de la ciutat i d'altres


Veure document .doc ORDENA24.doc ( 45 Kb)

Veure document .pdf ORDENA24.pdf ( 34 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24

TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LA CIUTAT I D’ALTRES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús dels equipaments socioculturals de la ciutat, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable:

a) L’ús dels equipaments socioculturals de la ciutat, en les modalitats i condicions previstes en l'Ordenança municipal reguladora d’aquest ús vigent en cada moment. D’acord amb l’article 2 de l'ordenança municipal esmentada, s’entendrà per equipaments socioculturals tots els Casals de Barri, així com Can Massallera i L'Olivera i dins d’aquests equipaments es podran utilitzar els següents espais: despatxos per ubicació de les seus d’entitats, sales per activitats, sala d’actes i sala d’exposicions. Finalment, i d’acord amb l’article 5è de l’ordenança, les tipologies d’usos que s’estableixen són: ús puntual - per activitat puntual o per activitat contínua- i ús permanent.

b) L’ús d’altres equipaments municipals assimilables als usos anteriors i que en tot cas es detallen en aquesta ordenança.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària a les quals s’autoritzi la utilització dels espais o a rebre les prestacions de serveis addicionals i/o aprofitaments especials regulats en l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ús dels Equipaments Socioculturals de la Ciutat referida més amunt i en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús dels equipaments socioculturals, tot i que s’exigirà el pagament de la totalitat del seu import en el moment de retirar la corresponent autorització d’ús.

2. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària serà la que s'estableix a continuació:

CAN MASSALLERA

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora):

Despatx: 2,30

Sala: 5,70

Sala d’actes: 13,90

Activitats culturals o interès social fora d’horari (tarifa/hora): 69,70

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

Sala:

- Quota fixa de: 69,70

- Preu hora de: 17,40

Sala d’actes:

- Quota fixa de: 348,10

- Preu hora de: 41,80

Sala de conferències:

- Quota fixa de: 139,20

- Preu hora de: 17,40

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 208,90

L’OLIVERA I CAL NINYO

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora):

Despatx: 2,30

Sala: 5,70

Sala d’actes: 11,60

Activitats culturals o interès social fora d’horari (tarifa/hora): 58,10

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

Sala

- Quota fixa de: 69,70

- Preu hora de: 17,40

Sala d’actes

- Quota fixa de: 139,20

- Preu hora de: 34,80

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 174,00

COOPERATIVA-MARIANAO-CAMPS BLANCS-CASABLANCA

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora):

Despatx: 1,20

Sala: 2,30

Sala d’actes: 11,60

Activitats culturals o d’interès social fora d’horari (tarifa/hora): 46,60

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

Sala

- Quota fixa de: 69,70

- Preu hora de: 6,90

Sala d’actes

- Quota fixa de: 139,20

- Preu hora de: 34,80

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 139,20

BIBLIOTECA JORDI RUBIO I BALAGUER

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora):

Sala: 5,40

Sala d’actes: 11,70

Activitats culturals o interès social fora d’horari (tarifa/hora): 58,70

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

Sala

- Quota fixa de: 65,20

- Preu hora de: 16,30

Sala d’actes

- Quota fixa de: 260,70

- Preu hora de: 35,20

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 176,00

JARDINS DE CAN TORRENTS

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora):

Jardins de Can Torrents: 10,90

Activitats culturals o interès social fora d’horari (tarifa/hora): 54,40

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

Jardins de Can Torrents

- Quota fixa de: 130,40

- Preu hora de: 32,60

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 163,00

JARDINS DE CAN CASTELLS

Activitats culturals o d’interès social dins d’horari (tarifa/hora): 12,00

Activitats culturals o interès social fora d’horari (tarifa/hora): 56,00

Activitats d’interès particular o comercial dins d’horari (tarifa/hora):

- Quota fixa de: 134,00

- Preu hora de: 34,00

Activitats d’interès particular o comercial fora d’horari (tarifa/hora): 168,00

AUDITORI ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET

La taxa per ocupació serà:

Activitats dins d’horari (tarifa/hora): 20,00

Activitats fora d’horari (tarifa/hora): 65,00

LOCAL PÚBLIC ESPECÍFIC PER ASSAIG MUSICAL

La taxa per ocupació serà:

- Quota mensual: 32,50

- Quota per sessió d’1 hora: 3,40

- Quota per sessió de 3 hores: 8,40

MERCAT MUNICIPAL DE SANT JORDI

La taxa mensual per ocupació serà:

- Despatx 1a.planta: 120,00

2. Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que no estiguin previstos per a la determinació de la quantia de la taxa i que s’originin amb motiu de les ocupacions i serveis previstos en la present ordenança, especialment els de neteja, vigilància, bombers i altres. En aquests casos, simultàniament, es podrà exigir a més del pagament de la taxa corresponent, la constitució d’un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el pagament dels serveis i dels possibles desperfectes.

3. Les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Boi, així com aquells grups o col·lectius santboians no constituïts formalment com a entitats però amb caràcter cultural o social no estaran obligats al pagament de la taxa sempre que realitzin activitats culturals o d’interès social dins de l’horari habitual d’obertura de l’equipament.

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments previstos en aquest article.

Article 8è. Beneficis fiscals

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9è. Normes de gestió

1. Les persones o entitats interessades en l'obtenció de l'autorització corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials i els serveis addicionals a què es refereix la present ordenança, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud.

2. Els interessats hauran d’abonar, en el moment de retirar l’autorització d’ús, l’import de la taxa corresponent en funció de les hores autoritzades i les despeses de serveis extres previstes, si és el cas.

3. Posteriorment a la utilització de l’espai s’efectuarà una autoliquidació complementària per tal de regular la liquidació inicial en funció de les hores reals utilitzades. També es repercutirà a l’interessat l’excés de les despeses produïdes.

4. Si es considera necessària la utilització de serveis extres com neteja especial, tècnic de so, seguretat privada, catering i altres, aquesta es farà a través dels proveïdors habituals de l’equipament i es pagarà a part en funció del pressupost que s’estableixi per a cada necessitat concreta.

Article 10è.

La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.

Article 13è.

L'Ajuntament exigirà aquestes taxes en règim d'autoliquidació, llevat del supòsit previst en l’article 6.2 d’aquesta ordenança.

Article 14è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 15è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 30-3-2003 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 15 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades