Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:48:23 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.20. OF 20 - Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques en zones regulades mitjançant parquímetres


Veure document .doc ORDENA20.doc ( 36 Kb)

Veure document .pdf ORDENA20.pdf ( 30 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20

TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES I ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS EN ZONES REGULADES MITJANÇANT PARQUÍMETRES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica als espais de la ciutat especialment reservats per a zona d'estacionaments regulats mitjançant parquímetres, que es regula per aquesta ordenança, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relació a l'article 20.1.A) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable el constitueix l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica dins les zones de les vies públiques municipals (així com en terrenys, superfícies i equipaments de domini públic local), regulades mitjançant parquímetres que es determinin a aquest efecte i, excepcionalment, l'ocupació mitjançant vehicles i/o containers amb ocasió de l'execució d'obres d’interès particular.

2. A l'efecte d'exigibilitat d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle, la durada de la qual excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la circulació.

3. En el cas del personal disminuït, i sempre que gaudeixin d'aquesta condició i al vehicle s'assenyali en lloc visible, la consideració d'estacionament s'adquirirà passades 2 hores i 30 minuts des que s'immobilitzi el vehicle, amb l'objectiu que, en aquest termini, pugui realitzar les gestions que calguin. Passat aquest termini inicial, vindran obligats, igualment, a abonar la taxa que correspongui.

Article 3r. Subjectes passius

Ho són, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats referides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Període impositiu i acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'aprofitament especial, és a dir, quan s'efectuï l'estacionament en els zones de les vies públiques reservades a aquest efecte, en les següents franges horàries: de 9 a 13:30 i de 16:30 a 20 hores, de dilluns a dissabtes laborals, durant tots els mesos de l’any, llevat el mes d’agost.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària serà la que s’estableix a continuació:

A) La quota tributària corresponent a totes les places d’estacionament regulades amb parquímetres, durant l’horari de funcionament de la zona blava (de 9 a 13:30h. i de 16:30 a 20:00h., de dilluns a dissabtes no festius, tots els mesos de l’any, excepte l’agost), serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes:

a) per l'estacionament del vehicle a les zones reservades per un període mínim de 5 minuts: 0,05

b) per cada fracció de 2 minuts, a partir dels 5 minuts i fins els 13 minuts: 0,05

c) per cada fracció de 3 minuts, a partir dels 13 minuts i fins els 160 minuts: 0,05

Per al càlcul de la taxa es pren com a base el temps que s'utilitza per a l'estacionament regulat, amb el màxim autoritzat de 160 minuts, i la fracció mínima de 5 minuts.

En el cas de persones residents en els trams de carrer amb places de zona blava, sempre que estiguin degudament identificades amb les targetes-resident lliurades per l’Ajuntament de Sant Boi, les condicions d’ús són les següents:

a) entre les 9:00 i les 10:00h. i entre les 19:00 i les 20:00h., l’estacionament serà gratuït.

b) entre les 10:00 i les 13:30h. i entre les 16:30 i les 19:00h., la quota tributària corresponent serà un 50% de les tarifes establertes a l’apartat A.

Les targetes-residents identificaran les zones on els residents podran gaudir d’aquestes condicions avantatjoses.

B) En el cas d'ocupació de zones blaves amb motiu d'obres d’interès particular per vehicles de tracció mecànica o altres elements:

Per cada hora fins un màxim de 8 hores: 0,90

C) En el cas d'ocupació de zones blaves mitjançant containers:

- tarifa per dies: (containers)

Per cada dia fins un màxim de 5 dies: 7,25

En els anteriors casos (vehicles/containers) no s'exigirà la taxa prevista per l'ocupació de l'ordenança reguladora corresponent.

D) Els establiments ubicats en la zona d’influència de la zona blava, podran adquirir vals de descompte per als seus usuaris.

- Tarifa per cada lot de 20 vals de 30 minuts: 6,00

E) Amb motiu de les especials característiques de baixa densitat comercial i de limitada oferta d’aparcament a la via pública a l’entorn dels carrers Torras i Bages i Carles Martí i Vilà (sector inferior), la tarifa pels empleats dels establiments ubicats en aquestes zones, sempre que estiguin degudament identificats per targetes lliurades per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, serà:

a) Per tot el període comprés entre les 9:00 i les 13:30h.: 1,80

b) Per tot el període comprés entre les 16:30 i les 20:00h: 1,30

F) La tarifa per l’anul·lació de denúncies exclusivament en el cas d’haver excedit del temps del tiquet, i només dins de l’hora següent a la formulació de denúncia, serà de 3,00 euros.

Les denúncies formulades per manca de tiquet no es poden anul·lar.

2. No s'exigirà el pagament d'aquesta taxa per l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin realitzant els esmentats serveis i així ho puguin acreditar.

b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social o la Creu Roja, i les ambulàncies, sempre que aquests vehicles es trobin prestant serveis.

c) Els vehicles de disminuïts legals degudament identificats.

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè, del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

Article 8è. Beneficis fiscals

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9è. Normes de gestió

1. El pagament de la taxa s'efectua en el moment en què els vehicles estacionin a les zones delimitades per a l'aparcament regulat mitjançant parquímetres, en proveir-se del tiquet d'estacionament corresponent a les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat. Els tiquets a què es refereix aquest apartat s'hauran d'exhibir en un lloc ben visible del parabrisa davanter del vehicle estacionat.

2. Quan un particular o empresa realitzi obres als espais delimitats per a aparcament regulat mitjançant parquímetres, haurà de satisfer a l'empresa concessionària del servei els imports que corresponguin legalment. L'empresa concessionària té l'obligació d'informar mensualment d'aquests fets, i liquidar la part corresponent a l'Ajuntament.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 11è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta d’11 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades