Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:17:30 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.26. OF 26 - Taxa per homologació d'empreses del sector privat que prestin els serveis de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals i de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes


Veure document .doc ORDENA26.doc ( 33 Kb)

Veure document .pdf ORDENA26.pdf ( 26 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26

TAXA PER L’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESES DEL SECTOR PRIVAT QUE PRESTIN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS I DE RETIRADA DE CONTENIDORS METAL.LICS I SACS DE RUNES

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst en els articles 57 i 20.1.B) del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la mateixa norma s'estableix en aquest municipi la taxa per l’autorització prèvia d’empreses del sector privat que prestin els serveis de recollida i transport de residus comercials i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals i de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes.

Article 2n. Definicions

D’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, s’ entén per residus comercials els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis de tot tipus, públics i privats.

Són equiparables a aquesta categoria, els efectes de la recollida i transport, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que s’estableix a la normativa esmentada.

Per a la resta de definicions s’estarà igualment al que disposa aquesta normativa.

Article 3r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, realitzada per comprovar el compliment de les condicions establertes per la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la normativa vigent en matèria de medi ambient per a l’exercici d’activitats de recollida i transport dels residus comercials i dels residus industrials assimilables als municipals i per comprovar igualment el compliment de la legislació vigent en matèria de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes.

Article 4t. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària del sector privat, que realitzin activitats de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals i de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per l’activitat administrativa de comprovació o homologació que constitueix el fet imposable de la taxa.

Article 5è. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, General Tributària.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa en els següents termes:

1. Homologació d’empreses del sector privat que realitzin activitats de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als municipals:

- homologació inicial: 261,60 euros

- renovació anual: 62,80 euros

2. Homologació d’empreses del sector privat que realitzin activitats de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes :

- homologació inicial: 157,00 euros

- renovació anual: 62,80 euros

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en què se sol·liciti i s’iniciï la realització de l’activitat administrativa de comprovació que constitueix el fet imposable de la taxa, tant en el cas d’homologació inicial com en el cas de renovació. L’autorització o homologació tindrà un període de vigència anual.

Si es tracta de renovació, la sol·licitud haurà de tenir lloc abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Els subjectes passius de la taxa que sol·licitin la realització de l’activitat administrativa de comprovació, tant en el cas d’homologació inicial com en el cas de renovació, hauran de practicar la corresponent autoliquidació i ingressar el seu import en el moment de la corresponent sol·licitud.

Article 9è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació del preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada el 21 de febrer de 2005 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2005 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. Consta de 10 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades