Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:50:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.4. OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques


Veure document .doc ORDENA02.doc ( 76 Kb)

Veure document .pdf ORDENA02.pdf ( 63 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1r. Naturalesa

De conformitat amb els articles 78 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 59.1, s’estableix en aquest municipi l’impost sobre activitats econòmiques.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de l'impost està constituït pel mer exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques que s'exerceixin o no en local determinat i s'hagin o no especificat a les tarifes de l'impost.

2. Es consideren activitats empresarials, a l'efecte d'aquest impost, les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. No tenen, per tant, tal consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d'elles no constitueix fet imposable per a l'impost.

3. Es considerarà que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o la distribució de béns o serveis.

4. El contingut de les activitats gravades és el definit a les tarifes de l'impost.

5. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret, i en particular, pels que recull l'article 3 del Codi de Comerç.

6. No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:

1. L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses, que hagin figurat degudament inventariats com a tals immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagi utilitzat durant el mateix període de temps.

2. La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis professionals.

3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o d'adorn de l'establiment. Al contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regal als clients.

4. Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública

Article 4t. Responsables i successors

La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Exempcions

Estan exempts de l'impost:

L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:

Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:

a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

b) Transformació de societats.

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.

d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.

2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:

Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.

Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.

Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.

Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

Els següents subjectes passius:

- Les persones físiques.

- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.

2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3a) Per al càlcul del volum de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.

A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la societat dominant i una o vàries societats dominades, circumstància que es produeix quan vàries societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi ha una unitat de decisió, quan una societat sigui soci d’una altra societat, que hi ha una unitat de decisió respecte de la qual:

Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.

Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

Així mateix, es presumeix que hi ha unitat de decisió quan una o vàries societats es trobin sota direcció úniques. En particular, quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’altra dominada per aquesta.

Són societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

La Creu Roja Espanyola.

Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:

Les fundacions.

Les associacions declarades d’utilitat pública

Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.

Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.

Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.

Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen les lletres anteriors.

Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la renda de les persones físiques

Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

Article 6è. Bonificacions i reduccions

A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.

A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.

A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. Aquesta reducció, fixada en funció de la durada de les esmentades obres, es reconeixerà segons els percentatges i les condicions següents:

Obres amb durada de: Percentatges de reducció

3-4.....................................................5 %

4-5....................................................10 %

5-6....................................................15 %

6-7.....................................................20 %

7-8.....................................................25 %

8-9.....................................................30 %

9-10....................................................35 %

10-11...................................................40%

11-12...................................................45 %

Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’Impost sobre activitats Econòmiques els subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin incrementat com a mínim en el 10% la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb un mínim d’un treballador amb contracte indefinit afectes al conjunt d’activitats desenvolupades en el municipi durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació en relació al període anterior a aquell.

Aquesta bonificació només s’aplicarà en el cas que les persones contractades estiguin en situació d’atur i siguin residents en el municipi de Sant Boi. El percentatge a aplicar serà del 30% en l’import de la quota, llevat que es contractin dones en situació d’atur, cas en el qual el percentatge serà del 50% en l’import de la quota.

Per calcular la mitjana de plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 si és d’un any, amb les següents especialitats:

En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de l’operació.

En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.

Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar les bonificacions previstes en el número 1 d’aquest article.

Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

A aquests efectes, es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.

Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de foment d’Energia Renovables.

Centrals hidroelèctriques amb potència igual o inferior a 50 MW.

Instal·lacions destinades a l’aprofitament de l’energia eòlica.

Instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la biomasa, entesa aquesta com el conjunt de matèria orgànica procedent dels residus d’activitats agrícoles i forestals; dels subproductes d’indústries agrícoles i forestals; i, de cultius energètics.

Plantes pel tractament de residus biodegradables procedents d’explotacions ramaderes, d’estacions depuradores d’aigües residuals, d’efluents industrials o de residus sòlids urbans per la seva transformació en biogàs.

Plantes de tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per la seva transformació en biocarburants (bioetanol o biodiesel).

Instal·lacions per l’aprofitament tèrmic de l’energia solar.

Instal·lacions per l’aprofitament elèctric de l’energia solar.

Plantes pel tractament dels residus sòlids urbans.

L’atorgament d’aquesta bonificació requerirà informe favorable de l’àrea d’actuació de Medi Ambient i s’aplicarà en el període següent a aquell en què hagi tingut lloc la instal·lació.

Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal que estableixin un pla de transport per a llurs treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu i el compartit. Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà d’acreditar la formalització d’un contracte pel trasllat dels treballadors entre l’empresari i una empresa de transport.

Les bonificacions previstes en els números 5 i 6 ’aplicaran a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions previstes en els números 1 i 4 aquest article.

Article 7è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 5è i 6è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Les bonificacions previstes en els números 4, 5 i 6 de l’article anterior s’hauran de solicitar abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes, i el seu atorgament podrà condicionar-se a l’acreditament posterior de les circumstàncies establertes pel seu gaudí.

2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de l'acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al gaudiment de l'exempció.

3. Les reduccions regulades en els apartats 2 i 3 de l’article anterior es concediran per l’entitat que dugui a terme la gestió central previ informe de l’ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.

Article 8è. Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 9è i 10è de la present ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 6è anterior.

Article 9è. Coeficient de ponderació

D'acord amb el que preveu l'article 86 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:

Import net de la xifra de negocis (euros) / Coeficient

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ........... 1,29

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00........... 1,30

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00......... 1,32

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00........ 1,33

Més de 100.000.000,00................................. 1,35

Sense xifra neta de negoci............................. 1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 5è. d’aquesta ordenança.

Article 10è. Coeficients de situació

Als efectes del que preveu l'article 87 del RD legislatiu 2/2004, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4 categories fiscals. Annex a l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció figura l'índex alfabètic de les vies públiques o trams, amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

Les vies públiques o trams, que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.

Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 9è. d'aquesta Ordenança i, atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES / Coeficient aplicable

1a

2a

3a

Coeficient únic

3,70

3,60

3,50

3,40

El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

Article 11è. Període impositiu i acreditament

El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.

L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.

També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions, aportacions d’actius i canvi de valors regulats en el Capítol VIII del Títol VII del RD legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució d’ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 12è. Règim de declaració i d'ingrés

És competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

Contra els actes de gestió tributària competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de:

El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.

El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.

La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.

No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via de constrenyiment i s’aplicaran els recàrrecs establerts en aquesta norma.

Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès es calcularà sobre l’import no ingressat dins el termini. El tipus d’interès de demora serà l’interès legal del diner vigent al llarg del període en el qual resulti exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de Pressupostos General de l’Estat estableixi un altre diferent. No obstant això, en els supòsits d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en la seva totalitat mitjançant aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.

Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària.

Article 13è. Comprovació i investigació

Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 14è. Gestió Censal

Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.

Article 15è. Gestió per delegació i inspecció

Totes les actuacions de gestió, recaptació, i inspecció que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent.

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.

Disposició Final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2003 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 15 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’han publicat al BOP núm.314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades