Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:35:43 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.28. Ordenança reguladora dels preus públics


Veure document .doc ORDPREPU.doc ( 35 Kb)

Veure document .pdf ORDPREPU.pdf ( 28 Kb)

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Article 1r. Fonament legal

En ús de les facultats atorgades per l'article 127 amb relació a l'article 41 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquesta ordenança regula els preus públics establerts per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Article 2n. Concepte

1. Tenen la consideració de preus públics les prestacions pecuniàries que s'han de satisfer per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal en règim de dret públic quan, prestant-se també aquest serveis o activitats per part del sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels interessats.

A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o recepció per part dels interessats:

- quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

- quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant.

2. Estan establertes com a preu públic les contraprestacions que es rebin per part de l'Ajuntament per la prestació dels serveis i la realització d'activitats de tipus educatiu, cultural, esportiu, recreatiu o assistencial.

Article 3r.

No es podran exigir preus públics pels següents serveis i activitats:

a) Abastament d'aigües en fonts públiques

b) Enllumenat en vies públiques

c) Vigilància pública en general

d) Protecció civil

e) Neteja de la via pública

f) Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria

Article 4t.

1. L'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, delegació que va ser conferida mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària que tingué lloc el dia 12 de juliol de 1999.

2. La Junta de Govern, per delegació del Ple, podrà establir, quantificar i modificar els preus públics que es puguin exigir per la prestació de serveis i la realització d'activitats de tipus educatiu, cultural, esportiu, recreatiu o assistència.

3. Així mateix, es podrà atribuir als organismes autònoms de l'Ajuntament la fixació dels preus públics corresponents als serveis que prestin aquests organismes, llevat que els preus no cobreixin el cost del servei. La mateixa atribució i amb el mateix límit es podrà fer en els consorcis, llevat que es digui el contrari en els seus estatuts.

Article 5è. Obligats al pagament

1. Estan obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s'hagin de satisfer aquells.

2. No estaran obligats al pagament dels preus públics les administracions públiques pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i pels que interessin immediatament a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Article 6è. Responsables

La responsabilitat s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 7è. Naixement de l'obligació

1. L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

2. Quan per causes no imputables als obligats al pagament, el servei o activitat no es presti o desenvolupa, serà procedent la devolució de l'import corresponent. Si es tracta d'espectacles es procedirà al canvi de les entrades si és possible.

3. Els deutes pels preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 8è . Quanties i normes de gestió genèriques

1. L'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.

Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, es podran fixar preus públics per sota del límit previst en el paràgraf anterior. En aquests casos, s'haurà de consignar en els pressupostos de l'Ajuntament la quantitat oportuna per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi hagués.

2. El pagament del preu públic es realitzarà, en defecte d'altres normes específiques:

a) Quan es tracti d'assistència a espectacles públics de tot tipus, visites a exposicions, museus i altres manifestacions o activitats similars, en el moment d'entrar als recintes corresponents.

b) Quan es tracti de venda de textos, publicacions, reproduccions i altres béns accessoris, en el moment del seu lliurament i recepció.

c) Quan es tracti de prestacions de serveis periòdiques o de tret successiu, el pagament es farà segons s'estableixi en cada cas. Si la prestació del servei tingués una durada superior a l'anual, el cobrament de les quotes successives podrà ser objecte de gestió igual que en el cas dels tributs de caràcter periòdic.

3. L'Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.

4. La falta de pagament en el termini establert produeix la baixa en el padró o llista de cobrament corresponents i la rescissió de la prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal, sense perjudici de la facultat de reclamar els imports deguts.

5. L'Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.

Article 9è. Quanties i normes de gestió específiques

1. Les quanties i normes de gestió específiques s'establiran en els respectius acords de la Junta de Govern respecte dels preus públics.

2. Llevat que s'indiqui expressament el contrari, les tarifes del preu públic no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

3. Sempre que en la fixació del preus públics es tingui en compte la categoria fiscal dels carrers de la ciutat, s'atindrà a la classificació vigent en cada moment, aprovada per l'organisme competent.

Article 10è.

Si, amb posterioritat a l'establiment d'un preu públic, es produeix el cessament en la prestació dels serveis o realització d'activitats per part dels establiments privats que concorren actualment en la prestació dels serveis o la realització de les activitats, el preu públic es transformarà en taxa.

En cas de resultar preceptiva aquesta transformació l'Ajuntament aprovarà l'ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació del servei o la realització d'activitats de què es tracti, la qual entrarà en vigor a partir de la data en què es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.

Quan el preu públic s'hagi de transformar en taxa per la causa prevista en el paràgraf primer d'aquest article, no s'haurà de realitzar la notificació individual a què es refereix l'article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l'obligat al pagament i l'import del preu públic al qual substitueix.

El que es disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti incrementada respecte de l'import del preu públic al qual substitueixi, sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.

Article 11è.

Per tot allò que no estigui regulat expressament per la present ordenança s'aplicarà l'ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció, en tot el que no s’oposi a la legislació vigent, sense perjudici dels acords municipals pels quals s'estableixin o modifiquin els respectius preus públics.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raon sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2000 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta d'11 articles. Les últimes modificacions introduïdes es van aprovar per acord de caràcter inicial del Ple de data 25 d’octubre de 2004 i esdevingué definitiu per manca de reclamacions en el període d'exposició al públic, publicant-se en el BOP núm. 43 de data 19 de febrer de 2005.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades