Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:05:02 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.19. OF 19 - Taxa per l'ús de la instal·lació d'aire condicionat al mercat municipal Centre- La Muntanyeta


Veure document .doc ORDENA19.doc ( 29 Kb)

Veure document .pdf ORDENA19.pdf ( 23 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19

TAXA PER L’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT EN EL MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.1) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per l’ús de la instal·lació d’aire condicionat en el mercat municipal Centre-La Muntanyeta, d’acord amb els costos de la mateixa.

Els drets i obligacions dels titulars de drets concessionals sobre els espais de venda i el règim de funcionament del mercat es regiran pel reglament del mercat municipal Centre- La Muntanyeta, que va ser objecte d’aprovació definitiva en la sessió del Ple de 24 de juliol de 2006.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi o aprofitament de la instal·lació de l’aire condicionat en el mercat municipal Centre-La muntanyeta.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment la instal·lació esmentada, que seran els titulars dels drets concessionals sobre els espais de venda.

Article 4. Responsables i successors

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment el previstos en la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa.

Article 6. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents, en concordància amb el que disposa el reglament regulador del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, aprovat definitivament pel Ple en data 24 de juliol de 2006, i concretament amb l’article 38.5, respecte la distribució de les despeses en relació als coeficients de participació:

per cada 1% del coeficient de participació, dels titulars dels drets concessionals sobre els espais de venda: 168,10 euros per trimestre.

Article 7. Acreditament

A l’exercici de posada en funcionament, la taxa s'acredita quan s’iniciï el gaudi o aprofitament de la instal·lació, proporcionalment per trimestres naturals.

Respecte als exercicis següents, la taxa s’acredita el primer dia de l’exercici econòmic i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat els supòsits d’inici o cessament del dret concessional, cas en el qual el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig per trimestres naturals complerts de la quota.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

La taxa s’exigeix en règim de liquidació trimestral a partir de la relació nominal dels titulars dels drets concessionals sobre els espais de venda confeccionada pel departament gestor dels serveis de mercats, en funció dels coeficients de participació recalculats d’acord amb la distribució de despeses establerta a l’article 38.5 del reglament regulador del mercat municipal Centre-La Muntanyeta. La primera vegada, les liquidacions es notificaran personalment als interessats amb indicació del termini d’ingrés, pel exercicis següents es notificaran col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

En els supòsits de cessament, les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament, amb 15 dies d’anterioritat a la finalització de cada trimestre natural, en cas contrari la baixa no serà efectiva fins la finalització del trimestre natural següent, i en qualsevol cas, l’acreditament abastarà els trimestres naturals complerts.

Article 9. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i les disposicions que la completen i desenvolupen.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 7 de maig de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 de juliol de 2007 i s’ha publicat al BOP núm. 176 de data 24 de juliol de 2007, començarà a regir a partir del dia següent al de la publicació en el BOP i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades