Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:55:14 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.6. OF 04 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Veure document .doc ORDENA04.doc ( 46 Kb)

Veure document .pdf ORDENA04.pdf ( 35 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r. Naturalesa

De conformitat amb els articles 92 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 59.1, s'estableix en aquest municipi l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.

b) Obres de demolició

c) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que modifiquen el seu aspecte exterior

d) Obres de fontaneria i de clavegueram

e) Obres en cementiris

f) Altres construccions, instal·lacions o obres serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, llevat de la repintada de façanes.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin amos de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi aquella. A aquests efectes tindrà la consideració d’amo de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres.

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de l’obligació tributària satisfeta.

Article 3r. BIS. Responsables i successors

La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 4t. Base imposable, quota i acreditació

1. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per aquest, a aquests efectes, el cost de l’execució material d’aquella. No formen part de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb les esmentades construccions, instal·lacions o obres ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable al tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà el 4%.

4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.

Article 5è. Gestió

1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara la dita llicència preceptiva, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant la base imposable:

En funció dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de l’ordenança reguladora de la taxa per serveis urbanístics i inspeccions o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. Aquest pressupost ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent.

2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si s'escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s'escau, la quantitat que correspongui. A aquests efectes el subjecte passiu dins el mes següent a la finalització de les obres, construccions i/o instal·lacions o, en el seu cas, al moment de sol·licitar la llicència d’ocupació o l’autorització d’obertura i funcionament, haurà de formular declaració formal de final d’obra a la qual s’haurà d’adjuntar la documentació que reflecteixi el cost real i final de les construccions, obres i instal·lacions executades, que podrà consistir en qualsevol dels documents que s’assenyalen a continuació, sempre que siguin suficients per acreditar aquest extrem. No obstant això, l’Ajuntament podrà reclamar la documentació que consideri necessària, en exercici de les oportunes funcions de comprovació.

La documentació a què es refereix el paràgraf anterior és la següent:

Pressupost definitiu de la construcció, instal·lació o obra, signat i visat pel col·legi professional correspongui.

Certificacions finals d’obres, degudament signades.

Contractes d’execució.

Qualsevol altra documentació que pugui considerar-se adequada a l’efecte de la determinació del cost real.

3. En cas de sol·licitud de llicències d’obres menors aquest impost s’exigirà en règim d'autoliquidació.

Article 6è. Exempcions

1. Està exempta la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra (d’inversió nova o de conservació) de la qual siguin amos l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, que estant subjectes a l’impost, vagin a ser destinades directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de llurs aigües residuals, encara que la gestió l'efectuïn organismes autònoms.

2. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i les seves cases gaudiran d'exempció en aquest impost.

Aquesta exempció no abastarà el rendiment que poguessin obtenir per l'exercici d'explotacions econòmiques ni als derivats del seu patrimoni quan el seu ús es trobi cedit.

Article 7è. Bonificacions

1. Bonificacions per declaració d’especial interès o utilitat municipal:

1.1. Del 95% de la quota en els casos següents:

a) en els casos de rehabilitació si es tracta d’edificis catalogats amb fitxa individual o, en tot cas, si es tracta de rehabilitació de façana d’edificis.

b) respecte a les obres que s’efectuïn en la zona industrial per tal de traslladar les activitats econòmiques de la zona urbana a la zona industrial.

c) quan es tracti de la realització d’obres en el nucli antic per la instal·lació de noves activitats econòmiques, reformes de local o pel trasllat al nucli antic dins dels trams de carrer que, als efectes de l’IAE van constituir la categoria 5ª durant l’exercici 2002, llevat que en tots els casos, es tracti de bars, restaurants, pubs, discoteques, bingos, salons recreatius o semblants, farmàcies i mitjanes superfícies d’alimentació (sales de venda igual o superior a 400 m2.).

1.2. Del 75% de la quota quan realitzin obres de reforma en habitatges de 10 o més anys d'antiguitat encaminades a un estalvi energètic sempre que el nombre de quilovats contractats sigui inferior o igual a 4u.

1.3. Del 75% de la quota quan es realitzin obres de rehabilitacions de patologies estructurals.

Per poder gaudir de les bonificacions de l'apartat anterior l'Ajuntament haurà de declarar les construccions, instal·lacions i obres d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball en la forma establerta legalment.

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit, no existint opció expressa per part de l’interessat, s’aplicarà la bonificació d’import superior.

2. Bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. Aquest percentatge s’ampliarà al 95% en cas de construccions d’ús residencial.

Aquesta bonificació afectarà exclusivament a la part de quota corresponent al cost d’aquestes construccions, instal·lacions i obres destinades exclusivament a aquesta finalitat i a aquests efectes l’interessat haurà d’aportar un desglossament del pressupost en el qual es determini raonadament el cost que suposa l’esmentada instal·lació, construcció o obra.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la part de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions anteriors.

No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objectes d’aquesta bonificació hagin estat motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials.

3. Bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referides a habitatges amb protecció oficial en el nucli urbà. S’haurà de justificar per la concessió de la bonificació que s’ha obtingut la qualificació provisional d’habitatge amb Protecció Oficial. Aquesta concessió restarà condicionada a l’aportació de la qualificació definitiva.

Aquesta bonificació afectarà exclusivament a la part de quota corresponent al cost d’aquestes construccions, instal·lacions i obres destinades exclusivament a aquesta finalitat i a aquests efectes l’interessat haurà d’aportar un desglossament del pressupost en el qual es determini raonadament el cost que suposa l’esmentada instal·lació, construcció o obra, si no es correspon a la totalitat de l’edifici.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la part de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors.

4. Bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en edificis plurifamiliars, habitatges unifamiliars i locals de pública concurrència que es reformin per adaptar-los a la normativa d’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors.

5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els apartats anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. No es tramitarà cap sol·licitud de bonificació presentada amb posterioritat.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Article 8è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 9 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’han publicat al BOP núm. 314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades