Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:52:51 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.11. OF 09 - Taxa per l'ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils


Veure document .doc ORDENA09.doc ( 36 Kb)

Veure document .pdf ORDENA09.pdf ( 27 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9

TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús dels equipaments municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable l’ús dels equipaments municipals que es detallen en aquesta ordenança per a la celebració de matrimonis civils.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular en la forma que es determina en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de celebració del matrimoni civil.

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no s’exerceixi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària serà la que s'estableix a continuació:

- Persones empadronades al municipi: 180,00 euros

- Persones no empadronades, però amb vincles amb el municipi: 250,00 euros

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments previstos en aquest article.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés.

Els interessats hauran d’abonar, en el moment de sol·licitar la celebració del matrimoni, l’import de la taxa.

Donaran dret a la devolució del 100% de l’import de la taxa abonada les anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 9 mesos respecte a la data de celebració del matrimoni. En els casos en els que es sol·liciti l’anul·lació entre els 9 i els 6 mesos anteriors a la data de celebració del matrimoni, només es retornarà el 50% de l’import de la taxa abonada. No serà procedent la devolució de la taxa en aquells casos en els que es comuniqui l’anul·lació amb una anterioritat de 6 mesos o menys respecte la data de celebració del matrimoni.

Article 9è. Normes de Gestió

1. Les persones interessades en celebrar el matrimoni civil en aquest Ajuntament, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud.

2. És indispensable, per celebrar matrimoni civil a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que existeixi un vincle amb el nostre municipi, com a mínim d’un dels dos contraents:

. Estar o haver estat empadronats a Sant Boi.

. Treballar a Sant Boi.

. Tenir família directa vivint a Sant Boi (pares o germans).

Als efectes de l’aplicació d’aquesta taxa, el requisit d’empadronament, s’entendrà referit al moment de la sol·licitud. Tanmateix el requisit d’empadronament per l’aplicació de la tarifa de “persones empadronades al municipi” s’entendrà complert si consta l’empadronament al municipi de qualsevol dels sol·licitants.

3. Com a norma general se celebraran matrimonis civils el primer i el tercer dissabte dels mesos de març a juliol, ambdós inclosos, i el tercer dissabte dels mesos d’agost a febrer, també ambdós inclosos. A partir de l'any 2009, s'obrirà en agenda els primers i tercers divendres dels mesos de maig a juliol i els tercers dissabtes del mesos d'agost i setembre.

Cada un d’aquests dissabtes se celebraran 4 cerimònies civils, amb el següent horari: 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 hores i els divendres 3 cerimònies civils, amb l'horari: 17.00, 18.00 i 19.00 hores.

4. El lloc de celebració serà de l’octubre fins a l’abril, a la sala de plens de l’Ajuntament i del maig fins al setembre, als jardins de la Torre del Sol. En cas de climatologia desfavorable la cerimònia se celebrarà a la sala de plens.

5. L’Ajuntament per raons operatives o de disponibilitat d’espais o per casos de força major, podrà modificar el lloc de la celebració del matrimoni; tanmateix els horaris podran variar-se per les raons exposades.

Article 10è.

La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.

Article 13è.

L'Ajuntament exigirà aquestes taxes en règim d'autoliquidació, llevat del supòsit previst en l’article 5.2 d’aquesta ordenança.

Article 14è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present ordenança començarà a regir el dia 1 de gener de 2009 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 14 articles. S’ha aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’ha publicat al BOP núm.314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades