Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:07:33 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.5. OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Veure document .doc ORDENA03.doc ( 47 Kb)

Veure document .pdf ORDENA03.pdf ( 40 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NUM. 3

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL I. Naturalesa i fet imposable

Article 1r.

De conformitat amb els articles 92 i següents del Rd legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 59.1, s’estableix en aquest municipi l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 2n.

Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per a estacionament en vies públiques municipals o aparcament vigilat.

Article 3r.

1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen a l'article 4.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística.

3. a) No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica amb una càrrega útil no superior a 750 quilograms.

CAPÍTOL II. Exempcions i bonificacions

Article 4t.

1. Estaran exempts d'aquest impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

Així mateix els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A del annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per RD2822/1998, de 23 de desembre.

Igualment, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en aquesta lletra no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.

A efectes del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa els què tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l'exempció per part de l'Ajuntament, s'expedirà un document que n'acrediti la concessió. A més, per poder gaudir de l'exempció establerta en el paràgraf segon de l'article 4t. 1.e) l’interessat haurà d’aportar el certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l’Ajuntament aportant una declaració emesa per la persona amb discapacitat física titular del vehicle o el seu representant legal que acrediti que el vehicle està destinat al seu ús exclusiu i no es troba cedit.

3. Els vehicles històrics i els que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats des de la data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. Aquesta bonificació abastarà el 100% de la quota de l’impost en cas dels vehicles d’antiguitat superior a seixanta anys. Si no es conegués la data de fabricació, es prendrà la data de la seva primera matriculació o, en defecte d’aquesta, la data en la qual es va deixar de fabricar el corresponent tipus o variant. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta bonificació tindrà caràcter rogat i tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la seva sol·licitud, sempre que no es modifiqui la normativa.

4. Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’impost els vehicles elèctrics o híbrids i els que utilitzin com a combustible biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

La bonificació prevista en aquest número tindrà caràcter pregat i s’aplicarà en el període següent a aquell en què hagi tingut lloc l’adquisició i/o adaptació del vehicle. S’haurà de sol·licitar abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes, i el seu atorgament requerirà informe favorable de l’àrea d’actuació de Medi Ambient.

Per gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’acreditar la propietat del vehicle i les característiques del mateix que donen dret a la bonificació. L’acreditació tindrà lloc mitjançant còpia de la fitxa tècnica del vehicle o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

CAPÍTOL III. Subjectes passius

Article 5è.

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de les quals figuri el vehicle en el permís de circulació.

Article 5è. BIS. Responsables i successors

La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

CAPÍTOL IV. Tarifes

Article 6è.

1. El quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:

Potència i classe de vehicles Euros

A) Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals: 25,24

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals: 68,16

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals: 143,88

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals: 179,22

De 20 cavalls fiscals en endavant: 224,00

B) Autobusos

De menys de 21 places: 166,60

De 21 a 50 places: 237,28

De més de 50 places: 296,60

C) Camions

De menys de 1.000 Kg de càrrega útil: 84,56

De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil: 166,60

De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil: 237,28

De més de 9.999 Kg de càrrega útil: 296,60

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals: 35,34

De 16 a 25 cavalls fiscals: 55,54

De més de 25 cavalls fiscals: 166,60

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

De menys de 1.000 Kg de càrrega útil i més de 750 kg de càrrega útil: 35,34

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil: 55,54

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil: 166,60

F) Altres vehicles

Ciclomotors: 8,84

Motocicletes fins a 125 cc.: 8,84

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc: 15,14

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc: 30,30

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc: 60,58

Motocicletes de més de 1.000 cc: 121,16

2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes es determinarà reglamentàriament. El RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles defineix les categories de vehicles.

CAPÍTOL V. Període impositiu

Article 7è.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural llevat el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeixi l'adquisició.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle. També serà procedent el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per substracció o robatori de vehicles, i això des del moment en què es produeixi l'esmentada baixa temporal al registre públic corresponent.

CAPÍTOL VI. Gestió

Article 8è.

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Article 9è.

El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:

a) Rebuts tributaris

b) Cartes de pagament

c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i tipus que el municipi estableixi

d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle

Article 10è.

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que se n'alteri la classificació a l'efecte d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant del Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització d'aquesta. S'hi acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.

2. Simultàniament a la presentació de l’autoliquidació a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant.

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de l’autoliquidació.

L’autoliquidació i l’ingrés referits podran efectuar-se igualment a les dependències de l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, mentre existeixi, entre aquest i l’Ajuntament, conveni de col·laboració.

3. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà des de la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. Per la presentació serà necessari que l’interessat s’identifiqui amb un certificat digital reconegut per l’Agència Catalana de Certificació. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics.

En aquest cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació.

4. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, la procedència dels beneficis fiscals aplicats.

5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili que figuri en el permís de circulació del vehicle o de reforma d'aquest, que afecti la seva classificació a l'efecte d'aquest impost.

6. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no era correcta, es procedirà de la següent manera:

En el cas que el deute fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una liquidació complementària.

Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.

7. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà informacions que, sobre modificacions de padró comunicarà a Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats a la Diputació.

Article 11è.

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dintre del període de cobrança fixat per l'Ajuntament en el seu calendari de cobrança anual, tot anunciant-ho per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari no serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat a l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el registre públic corresponent, a nom de persones o entitats que en el seu permís de circulació figurin domiciliades en aquest terme municipal.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de trenta dies hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, si s'escau, formular-hi les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

CAPÍTOL VII. Defraudació i penalitat

Article 12è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició Transitòria

Els vehicles que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals i de la modificació de la present ordenança, resultant exempts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aplicació de la redacció anterior de l’article 94.1.d) de la Llei 39/1988 i de la redacció anterior a la modificació d’aquesta ordenança, no complissin els requisits fixat per l’exempció en la nova regulació, continuaran tenint dret a l’aplicació de l’exempció prevista en la normativa anterior, en tant el vehicle mantingui els requisits fixats en la mateixa per a l’exempció.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 12 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’han publicat al BOP núm.314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades