Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:12:38 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.10. OF 08 - Taxa per serveis urbanístics i inspeccions


Veure document .doc ORDENA08.doc ( 73 Kb)

Veure document .pdf ORDENA08.pdf ( 62 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS I INSPECCIONS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis urbanístics, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20.1.B) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable de la taxa:

a) La prestació dels serveis d'informació urbanística a instància particular

b) L'activitat municipal tendent a establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, amb independència de que aquesta facultat municipal de control de la legalitat s’exerceixi mitjançant l’atorgament d’una llicència o l’aprovació d’un projecte municipal. A aquest efecte, es considerarà subjecta a taxa:

- La instal·lació de noves activitats.

- Les modificacions substancials de les activitats existents.

- Les modificacions no substancials de les activitats existents que suposin la intervenció dels òrgans competents per concedir les llicències, encara que el titular sigui el mateix.

- Les adequacions d’activitats existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA)

- Les revisions anticipades de les autoritzacions i les llicències ambientals.

- Els controls periòdics de les autoritzacions i de les llicències ambientals dels annexos I i II. 1 de la LIIAA.

c) L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 179 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en l'esmentada legislació, amb independència de que aquesta facultat municipal de control de la legalitat s’exerceixi mitjançant l’atorgament d’una llicència o l’aprovació d’un projecte municipal.

d) L'activitat municipal d'inspecció d'instal·lacions d’edificis, habitatges o locals, activitats i obres, efectuada a instància particular o d'ofici, així com les ordres d'execució que se'n puguin derivar.

e) L'activitat municipal administrativa i tècnica consistent en actes de gestió i tramitació dels expedients de declaració de ruïna.

2. No estan subjectes a aquesta taxa:

a) Les obres d'ornament, conservació i reparació que es realitzin a l'interior dels habitatges i les de millora de les seves condicions d'habitabilitat, per tal d'obtenir els mínims en una o més dependències que no els assoleixin.

b) El pintat o repintat de façanes, rètols o aparadors.

c) L'adobatge de goteres a les teulades o els terrats dels immobles, sobrevingudes com a conseqüència de grans pluges o calamitats esdevingudes al municipi.

d) La rehabilitació total i generalitzada de finques urbanes existents al terme municipal, llevat que la finca tingui la consideració de "volum disconforme" i tingui més superfície de la que li pertocaria si s'edifica de nou d'acord amb la normativa urbanística.

e) Les obres de reforma d'edificis i habitatges per tal d'adaptar-los a la normativa sobre accessibilitat.

Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents les persones naturals o jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que sol·licitin o provoquin la prestació de serveis, o en interès de les quals es prestin aquests serveis.

2. En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre el sòl i ordenació urbana tenen la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

3. En el cas de projectes d’obres municipals, tot i l’interès general, tindran la condició de contribuents les persones naturals o jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària directament interessades en l’obra o instal·lació.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions

Cal aplicar les que recull la legislació vigent.

Article 6è. Quota tributària

1. Les quotes que cal satisfer són les que figuren consignades a l'annex d'aquesta ordenança.

2. En els casos en què la facultat municipal de control de la legalitat s’exerceixi mitjançant l’aprovació d'un projecte municipal, la quota tributària serà la mateixa i es calcularà de la mateixa forma que els casos en els quals s’exerceix mitjançant l’atorgament d’una llicència.

Article 7è. Acreditació

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, es considera iniciada l'esmentada activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència o d'altra actuació municipal, si el subjecte passiu la formula expressament, o bé quan l'Ajuntament incoa d'ofici el procediment.

2. Quan l'obertura d'un establiment hagi tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es reportarà quan s'inicia efectivament l'activitat per part del subjecte passiu i que pugui originar qualsevol actuació municipal de comprovació, tal com la que condueix a determinar si l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la resolució de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar-ne el tancament, si l'esmentada obertura no és autoritzable.

3. En el cas de les obres, si aquestes s'han iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa s'acredita en el moment d'iniciar-se efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de la resolució de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a l'autorització de les obres esmentades o la seva demolició, en cas de no ser autoritzables.

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectarà ni la denegació de l'aprovació, ni la caducitat de la llicència, ni la renúncia a la llicència un cop hagi estat concedida.

Article 8è. Normes de gestió

1. Per a la prestació dels serveis previstos a l'article 2.1 d'aquesta ordenança, el subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació i pagament del 100 per cent de l'import en el moment de la sol·licitud corresponent. Quan l'expedient s'incoa d'ofici, l'Ajuntament aprovarà la liquidació de la taxa en la resolució de la qual es requerirà el pagament al subjecte passiu. En els supòsits previstos en el número 6 de l’Annex, l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent en el moment de lliurament de l’informe resultant de les respectives visites i inspeccions.

2. Si es desisteix del procediment iniciat per a la sol·licitud d'una concessió, llicència o declaració de ruïna, abans de la resolució municipal, serà procedent la devolució del 95 per cent dels drets ingressats a resultes de l'autoliquidació de la taxa. Si es desisteix dins del termini d'audiència, en cas d'informe tècnic de denegació, es retornarà el 50 per cent. En ambdós casos, sempre que no s'hagi efectuat l'obertura de l'establiment prèvia a l'obtenció de la llicència, ja que en aquest cas no serà procedent cap devolució.

3. En el supòsit previst a l’apartat 6.3 l’annex de les tarifes, referit a controls i inspeccions per verificar l’acompliment de les prescripcions i especificacions de la Llei 37/2003, de 17 de novembre del soroll, quan de les actuacions de verificació es comprovi l’incompliment, sense perjudici de les sancions que d’acord a normativa puguin derivar-se, la taxa es liquidarà a l’infractor. Si es verifica que no existeix incompliment, la taxa es liquidarà al sol·licitant de la verificació. En el cas de sol·licituds i/o denúncies reiterades pel mateix sol·licitant, a partir de la 3a. que es verifiqui que no s'ha produït l’incompliment en cap d'elles, la taxa es liquidarà amb un increment del 50% per la 4a. i successives verificacions.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 10è. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 11è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor el dia 1-1-2005 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta d’11 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

A N N E X T A R I F E S

1. INFORMES:

1.1. Informació urbanística:

Certificació urbanística exigible segons les determinacions de la LIIAA

Quota fixa per cada finca: 134,80 euros

Qualsevol altra informació urbanística quan es demani en forma de certificat.

Quota fixa per cada finca: 134,80 euros

Cèdula urbanística

Quota fixa per cada finca: 67,40 euros

1.1.4. Informes per fer constar dades urbanístiques que es troben a l’Ajuntament

Quota fixa per cada finca: 67,40 euros

1.2. Tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística:

a) Planejament derivat d’iniciativa privada:

Quota fixa de: 695,80 euros

A l’anterior quota s’afegirà la quota complementària de euros/ha.: 173,50 euros

b) Autorització d’usos i edificacions en sòl no urbanitzable:

Quota fixa de: 260,30 euros

A la quota fixa s’afegirà la quota pels usos d’explotacions no agrícoles o forestals complementària de euros/ha : 173,50 euros

c) Delimitació polígon i/o canvi de modalitat d’actuació: 695,80 euros

d) Estatuts entitats urbanístiques: 347,60 euros

e) Bases d’actuació: 347,60 euros

f) Projecte de reparcel·lació:

Quota fixa de: 695,80 euros

La quota anterior s’incrementarà amb la quota resultant de euros/parcel·la resultant: 80,90 euros

g) Projecte d’urbanització:

Quota fixa de: 695,80 euros

La tarifa anterior s’incrementarà amb la que resulti d’aplicar el 0,1% sobre el pressupost d’execució material.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES:

2.1. Sol·licituds per a instal·lar noves activitats

2.1.1. Tramitació simultània de l’autorització ambiental i de l’informe municipal vinculant de les activitats incloses a l’Annex I de l’ordenança reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions, (en endavant ORDIA):

Quota fixa de: 4.770,80 euros

2.1.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 4.801,10 euros

2.1.3. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II.2 de l'ORDIA)

Quota fixa de: 4.213,00 euros

2.1.4. Activitats sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura (activitats incloses als Annexos III i A de l'ORDIA)

Quota fixa de: 3.485,20 euros

2.1.5. Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia o permís municipal d’obertura (activitats incloses als Annexos B i C de l’ORDIA)

Quota fixa de: 434,10 euros

2.2. Sol·licituds per introduir variacions substancials en activitats existents

2.2.1 Activitats incloses als Annexos II, III i A de l’ORDIA

a) Si la sol·licitud es demana amb l’expedient iniciat, però abans de l’atorgament de la llicència

a.1. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 1.200,10 euros

a.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II.2 de l'ORDIA)

Quota fixa de: 1.053,00 euros

a.3. Activitats sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura (activitats incloses als Annexos III i A de l'ORDIA)

Quota fixa de: 871,00 euros

b) Si la sol·licitud es demana amb l’expedient iniciat, després de l’atorgament de la llicència, però abans d’haver-se efectuat la visita inicial de comprovació o d’haver-se iniciat realment l’exercici de l’activitat

b.1. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 1.600,10 euros

b.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II.2 de l'ORDIA)

Quota fixa de: 1.404,00 euros

b.3. Activitats sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura (activitats incloses als Annexos III i A de l'ORDIA)

Quota fixa de: 1.161,40 euros

c) Si la sol·licitud es demana amb l’expedient conclòs, és a dir, després d’haver-se efectuat la visita inicial de comprovació o d’haver-se iniciat realment l’exercici de l’activitat.

c.1. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 4.801,10 euros

c.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II.2 de l'ORDIA)

Quota fixa de: 4.213,00 euros

c.3. Activitats sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura (activitats incloses als Annexos III i A de l'ORDIA)

Quota fixa de: 3.485,20 euros

2.2.2. Activitats incloses als Annexos B i C de l’ORDIA

Quota fixa equivalent al 100% del que correspondria com a nova activitat.

2.3. Sol·licituds per introduir variacions no substancials en activitats existents

2.3.1. Que suposin la intervenció dels òrgans competents per concedir les llicències

Quota fixa de: 434,10 euros

2.3.2. Que no suposin la intervenció dels òrgans competents per concedir les llicències, en tractar-se de meres comunicacions a l’Ajuntament a efectes informatius. No subjectes a taxa.

2.4. Adequacions i revisions anticipades d’activitats existents

2.4.1. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 2.021,80 euros

2.4.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II.2 de l'ORDIA)

Quota fixa de: 1.981,20 euros

2.5. Controls periòdics d’activitats existents

2.5.1. Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental (activitats incloses a l’Annex I de l’ ORDIA)

Quota fixa de: 1.236,60 euros

2.5.2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (activitats incloses a l’ Annex II.1 de l’ORDIA)

Quota fixa de: 1.261,80 euros

2.6. Trasllats forçosos i temporals d’activitats existents

És el cas del trasllat temporal determinat per enderrocament forçós, enfonsaments i incendis, i el que es verifiqui en l'acompliment d'ordres o disposicions oficials. Aquest supòsit afectarà el local primitiu un cop reparat o reconstruït, i el nou local que el substitueixi temporalment sempre que el titular no hagi rebut cap indemnització per l'abandonament del local primitiu. Serà condició necessària que el local objecte de reobertura tingui igual o similar superfície que el primitiu i que s'hi exerceixi la mateixa activitat inicial.

Quota fixa de: 434,10 euros

2.7. Llicències d'obres:

2.7.1. Es prendrà com a base imposable el cost d'execució material de l'obra o construcció.

2.7.2. Per a la determinació de la base imposable caldrà tenir en compte el pressupost d'execució material de l'obra que de forma ineludible haurà de presentar l'interessat juntament amb el projecte, visat pel col·legi oficial corresponent, sempre i quan aquest no sigui inferior al pressupost de càlcul fixat segons es determina més endavant pels tècnics municipals. En tot cas, els pressupostos així determinats estaran sotmesos a la comprovació municipal que pugui realitzar-se a la vista de les obres efectivament realitzades i del seu cost d'execució material real.

2.7.3. Per a determinar el pressupost de càlcul es tindran en compte els valors dels mòduls de cost d'execució material per metre quadrat de superfície construïda de la taula següent, en funció dels usos i les qualitats de l'edificació:

ÚS PREDOMINANT DE L'EDIFICI / TIPOLOGIA / MÒDUL(EUROS/m2)

1 a Edificis plurifamiliars Aïllats: 590,30

b Entre mitgeres o en illa tancada: 550,40

2 a Habitatge unifamiliar Aïllats: 668,30

b Entre mitgeres o en illa tancada: 550,40

3 a Comercial o oficines En edifici exclusiu: 707,50

4 a Hostaleria, restauració i sanitari En edifici exclusiu: 511,00

5 a Cultural, religiós i docent En edifici exclusiu: 668,30

6 a Indústria Aïllada o agrupada: 353,80

7 a Esportiu A l'aire lliure (incloses les pistes): 78,60

b Cobert en edifici exclusiu: 550,40

8 a Espectacles (inclosos esportius) A l'aire lliure (incloses les pistes): 156,70

b Cobert en edifici exclusiu: 550,40

9 a Garatge o locals amb baix nivell

d'instal·lacions o acabats En edifici exclusiu: 235,90

2.7.4. Regles per a l'aplicació de la taula anterior:

a) Per als usos (del 3 al 9) esmentats que no estiguin en edifici exclusiu, encara que predominin, s'aplicarà el mòdul corresponent a la resta de l'edifici llevat que aquests usos tinguin més de 500 m2.; en aquest cas s'aplicarà el mòdul corresponent a cada part de l'edifici.

b) A les superfícies sense distribuir o amb baix nivell d'instal·lacions o d'acabats com garatges, locals comercials, golfes, etc. incloses en un edifici d'altre ús i a les edificacions auxiliars, s'aplicarà la meitat del mòdul corresponent a la resta de l'edifici o a l'edificació principal, respectivament, llevat que siguin superiors a 500 m2. En aquest cas s'aplicarà el mòdul corresponent a cada part de l'edifici.

c) A les obres de gran rehabilitació o rehabilitació integral d'edificis s'aplicaran els mòduls anteriors dividits per 2.

d) Als efectes d'aplicació de les regles anteriors es considera superfície construïda la corresponent a cada planta de l'edifici compresa entre els tancaments exteriors. S'inclouen els cossos sortints semi-tancats, es comptaran en un 50% de la seva superfície els cossos sortints oberts i els porxos i s'exclouen els patis interiors d'il·luminació i ventilació i les terrasses o terrats descoberts.

Es considera superfície afectada la superfície útil completa de les dependències o peces en les que es facin les reformes. Per a les reformes en elements verticals com les parets o façanes la superfície afectada serà la real d'aquest element.

e) A les obres de reforma interior s’aplicaran per totes els mòduls dividits per 3 a les superfícies afectades.

2.7.5. Tarifes:

2.7.5.1. En general, la tarifa aplicable per totes les llicències d'obres expedides serà de l'1,5% sobre la base imposable, amb les excepcions que estableixen els paràgrafs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 següents:

2.7.5.2. Moviments de terres i excavacions:

en nucli urbà, per m3. de terra remoguda: 0,50 euros

fora nucli urbà, per m3. de terra remoguda: 0,50 euros

2.7.5.3. Llicència de parcel·lació urbanística, per cada parcel·la o local resultant: 117,40 euros

2.7.5.4. Llicència d'ocupació:

Les tarifes de la taxa per la tramitació de la llicència d'ocupació són:

A) Per habitatge unifamiliar: 200,50 euros

B) Per habitatge en bloc d'habitatges: 79,80 euros

C) Per cada local fins a 100 m2 de superfície: 79,80 euros

D) Per cada local de 100 m2 de superfície i fins a 350 m2: 120,20 euros

E) Per cada local de 350 m2 de superfície i fins a 700 m2: 200,50 euros

F) Per cada local de més de 700 m2 de superfície: 598,10 euros

2.7.5.5. En les legalitzacions s'aplicaran els tipus que s'indiquen a continuació:

A) Legalitzacions de modificacions de detall del projecte durant l'execució de l'obra, sol·licitades pel titular de la llicència sense increment de superfície ni del pressupost inicial s’aplicarà la tarifa general a reforma interior.

B) Si s'han produït modificacions substancials, s'aplicarà la tarifa general corresponent a l'increment pressupostari produït, amb un import mínim de 419,40 euros.

C) Legalitzacions de modificacions del projecte durant l'execució de l'obra, detectades per les inspeccions de l'Ajuntament, s'aplicarà la tarifa general corresponent a modificacions de detall o substancials segons correspongui.

D) Legalitzacions d’infraccions: serà d’aplicació la tarifa resultant de l’apartat 2.7.5.1, incrementada en un 50%.

2.7.5.6. Placa normalitzada de llicència: 26,90 euros

2.7.5.7. Malgrat allò que disposen els paràgrafs precedents, s’estableix una tarifa mínima que, d’acord amb la classificació de les obres, i únicament per a la concessió de noves llicències.

- Obres majors: 673,90 euros

- Obres mitjanes: 337,00 euros

- Obres menors: 168,50 euros

2.7.5.8. Tarifa màxima de: 157.417,90 euros

2.7.5.9. Dipòsits:

1. Els titulars de les llicències d'obres hauran de constituir un dipòsit previ per les quantitats reintegrables o en garantia de la urbanització simultània o de les reposicions que realitzin per sí mateixos.

2. Per tal de garantir la idoneïtat i la qualitat dels elements a construir o reposar a la via pública, l'Ajuntament es reserva la facultat que la reposició de paviment, arbrat, enllumenat, així com la construcció d'elements de connexió a la xarxa de clavegueram, siguin fets pel propi Ajuntament directament o per una empresa contractada per aquest.

3. Per determinar la quantitat a satisfer com a garantia de la urbanització o reposició, s'aplicaran els valors següents:

A) En sol urbà, que no tingui la condició de solar ni estigui inclòs en cap polígon o unitat d'actuació. El coeficient corresponent a la finca segons l'avantprojecte o projecte d'urbanització o, si s'escau, preu d'adjudicació de les obres, si aquestes s'estan executant. Si de cas hi manquen, 179,20 euros per m2 de carrer al qual es dóna façana, fins al seu eix. En aquest cas, si el carrer supera els 10 metres d'amplada, es computarà com si tingués 10 metres.

B) Garantia de reposició de la urbanització existent: per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

a) Per l'execució de rases a la via pública: 67,40 euros per metre lineal de rasa, sense perjudici de l'especificat a l'article 21 de l'ordenança municipal reguladora de les condicions tècniques que regulen les obres amb execució de rases a la via pública.

b) Resta de supòsits en general: 67,40 euros per m2 de carrer al qual es dóna façana, fins al seu eix. Si el carrer supera els 10 metres d'amplada es computarà com si tingués 10 metres. S'aplicaran aquests valors, entre d'altres, als següents supòsits:

* Sòl urbà que tingui la condició de solar

* Sòl urbà que no tingui la condició de solar però estigui inclòs en polígons o unitats d'actuació, amb projecte de reparcel.lació o compensació aprovats

* Sòl urbanitzable delimitat amb el pla i els projectes d'urbanització i de reparcel.lació o compensació aprovats.

c) Resta d’obres no incloses al paràgraf anterior amb incidència amb elements d’urbanització, a criteri dels serveis tècnics, exempts.

C) En sòl urbà, quan es demani executar simultàniament les obres d’urbanització i les d’edificació, la garantia es regula segons el que especifica l’article 237.1.d del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

4. Garantia de la gestió de residus: 10,90€/t amb un mínim de 130,20 euros.

2.7.5.10. Pròrroga de les llicències:

Prenent com a base l'import que s'havia satisfet d'acord amb aquest annex, s'haurà de satisfer l'equivalent a la prorrata que significa el nou termini que es demana respecte a la suma dels terminis que se li havien atorgat en la concessió de la llicència per iniciar i executar les obres o instal·lacions.

2.7.5.11. Canvi de nom de llicència urbanística concedida: 173,50 euros

3. AUTORITZACIÓ SANITÀRIA:

3.1. Informe sanitari de les activitats de nova obertura: 266,90 euros

3.2. Informe sanitari de les activitats en funcionament: 141,30 euros

4. LLICÈNCIA COMERCIAL MUNICIPAL:

Llicència comercial per a cada establiment: 931,40 euros

5. EXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE RUÏNA :

Si la superfície de l'immoble en m2. no supera els 200 m2.: 629,60 euros

L'excés de 200 m2., a raó de 1,70 euros per cada m2.

6. INSPECCIONS:

6.1. Control inicial de comprovació d’activitats:

Els costos generats per la visita de control inicial de les activitats a realitzar, d’ofici o a instància de part, establert en l’ORDIA estan inclosos en el concepte general de liquidació que es fa en el moment de la sol·licitud de l'autorització o llicència.

A partir de la segona visita de comprovació, en haver estat desfavorable es resultat de la primera, la quota de la visita de comprovació es calcularà a raó d’una quantia fixa de 30,10 euros més 113,00 euros/hora.

6.2. Inspeccions reglades a les obres:

Els costos generats per les tres visites reglades a realitzar, d’ofici o a instància de part (articles 49 i 53 de les Ordenances metropolitanes d’edificació), estan inclosos en el concepte general de liquidació que es fa en el moment de la sol·licitud de llicència.

A partir de la segona visita d’inspecció, en haver estat desfavorable el resultat de la primera, la quota de la visita d’inspecció es calcularà a raó d’una quantia fixa de 30,10 euros més 113,00 euros/hora.

6.3. Controls i inspeccions per verificar l’acompliment de les prescripcions i especificacions de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

La quota de la visita, per la realització de les mesures de soroll als efectes de comprovar l’incompliment de la Llei, es calcularà a raó d’una quantia fixa de 30,10 euros més 113,00 euros/hora.

7. EXPEDIENTS D’ORDRES D’EXECUCIÓ:

En el cas de que l’execució subsidiària es realitzi per aquest Ajuntament de forma directa o subcontractada, l'import de la taxa serà el que resulti d'aplicar el 6,70% al pressupost de les obres o treballs a realitzar segons preus del Butlletí Econòmic de la Construcció, aplicant-se els màxims i mínims previstos a l'apartat 2.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades