Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:50:35 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.17. OF 17 - Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels serveis per al seu manteniment i execució d'obres d'interès particular a la via pública


Veure document .doc ORDENA17.doc ( 43 Kb)

Veure document .pdf ORDENA17.pdf ( 36 Kb)

ORDENANÇA NÚMERO 17

TAXA PER GUALS I ALTRES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA I PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER AL SEU MANTENIMENT, I EXECUCIÓ D'OBRES D'INTERÈS PARTICULAR A LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública urbanitzada per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i per la prestació del servei de construcció, manteniment, modificació o supressió d'aquestes entrades i per l'execució d'obres d'interès particular a la via pública, que es regula per aquesta ordenança, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57, en relació a l'article 20.1.A) i B) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable el constitueix la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres, reserves de la via pública urbanitzada per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i per la prestació del servei de construcció, manteniment, modificació o supressió de les entrades esmentades i per l'execució d'obres d'interès particular a la via pública.

Excepcionalment, i a sol·licitud expressa de l’interessat, es tramitarà llicència de gual o reserva en cas de vies no urbanitzades i passatges privats.

Article 3r. Subjectes passius

1. Ho són, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats referides en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats locals que presti l'Ajuntament, en la forma que es determina en aquesta ordenança.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges, a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals als quals donin accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4t. Responsables i successors

1.- La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2.- Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Període impositiu i acreditació

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial o quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

2. Quan es tracti d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials de caràcter estable i respecte als exercicis següents, l'acreditació tindrà lloc el primer dia de cada exercici econòmic i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial , cas en el qual el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig de la quota per mesos.

En els casos de canvi de titularitat de la finca a la qual dona accés el gual, s'entén que no es produeix un cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, llevat que el subjecte passiu sol·liciti la baixa en el cens dels guals.

3. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

4. En cas de reserva de la via pública es procedirà a prorratejar la quota resultant per mesos, en els casos d'alta i baixa.

Article 6è. Quota tributària

A).- En les taxes establertes per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública (urbanitzades o no urbanitzades), per l’aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe:

1) La quota tributària serà la següent:

1.1. Placa normalitzada de gual: 16,10

1.2. Per aprofitament anual dels guals, en funció del tipus de gual i la ubicació, per m/l i any:

- GUALS PERMANENTS:

Amb caràcter general: 66,20

Zones residencials unifamiliars urbanitzades (les de claus de qualificació urbanística 16sr*, 20a/9u, 20a/10 o 20b): 33,40

- GUAL HORARI (4h.):

Amb caràcter general: 22,30

Zones residencials unifamiliars urbanitzades (les de claus de qualificació urbanística 16sr*, 20a/9u, 20a/10 o 20b): 11,30

- GUAL HORARI (8h.):

Amb caràcter general: 45,10

Zones residencials unifamiliars urbanitzades (les de claus de qualificació urbanística 16sr*, 20a/9u, 20a/10 o 20b): 22,70

- GUAL HORARI (12h.):

Amb caràcter general: 59,00

Zones residencials unifamiliars urbanitzades (les de claus de qualificació urbanística 16sr*, 20a/9u, 20a/10 o 20b): 29,80

1.3. Supòsits específics:

1. GUALS PERMANENTS I CONTINUUS (per accedir als molls de càrrega de les naus industrials)

a) Guals continus fins a 8m. (euros/m. i any): 66,80

b) Guals continus entre 8 i 25m.:

- els primers 8m. (euros/any): 533,70

- la resta (euros/m. i any): 33,30

c) Guals continus entre 25 i 50m.

- els primers 25m. (euros/any): 1.100,80

- la resta (euros/m. i any): 16,80

d) Guals continus entre 50 i 100m.

- els primers 50m. (euros/any): 1.517,50

- la resta (euros/m. i any): 8,40

e) Guals continus de més de 100m.

- els primers 100m. (euros/any): 1.934,70

- la resta (euros/m. i any): 4,10

2. GUALS D’ACCÉS A TRAVÉS D’UN PASSATGE NO CEDIT FORMALMENT A L’AJUNTAMENT

S’aplicarà la mateixa tarifa assignada a les zones residencials unifamiliars urbanitzades.

3. GUALS, DE PETICIÓ VOLUNTÀRIA, EN CARRERS NO URBANITZATS

S’aplicarà la mateixa tarifa assignada a les zones residencials unifamiliars urbanitzades.

1.4. Per aprofitament anual de les reserves a la via pública en funció de la situació, per metre, hora i mes:

- RESERVA VIA PÚBLICA:

Amb caràcter general:............................................................ 0,46

Zones residencials unifamiliars urbanitzades (les de claus de qualificació urbanística 16sr*, 20a/9u, 20a/10 o 20b):............................................................................. 0,25

2) En els casos de reserves de la via pública per a aparcament de vehicles de discapacitats, la taxa a aplicar serà la corresponent a un gual permanent. Es podran exonerar del pagament d’aquesta taxa els titulars de les llicències en què es doni la circumstància que la suma de la totalitat dels ingressos anuals de la unitat familiar, dividit pel nombre de persones que integrin la mateixa no sobrepassi l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que substitueix el Salari Mínim Interprofessional. S’entén per unitat familiar la formada pel cònjuges no separats legalment i els fills menors d’edat.

3) Els titulars de les llicències de guals i reserves de la via pública que resultin afectats, amb obstacles al seu accés, per la instal·lació de parades de venda ambulant, gaudiran d'una reducció de la quota anual d'un 5 per cent quan la instal·lació de parades es produeixi un dia a la setmana i un 10 per cent quan es produeixi dos dies.

B) En les taxes establertes per la prestació del servei o realització de l'activitat de construcció, manteniment, modificació o supressió de les entrades de vehicles i per l'execució d'obres d'interès particular a la via pública, la quota tributària serà la que resulti segons la licitació convocada a aquest efecte.

C) En les taxes establertes per la prestació del servei o realització de l'activitat de construcció per l'execució d'obres o altres d'interès particular a la via pública, la quota tributària serà la que resulti segons la licitació convocada a aquest efecte.

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

Article 8è. Beneficis fiscals

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9è. Normes de gestió

1. Les persones o entitats interessades en l'obtenció de l'autorització corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials i en la prestació de serveis o realització de les activitats a què es refereix la present ordenança, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud.

2. En quan a la utilització privativa o aprofitament especial, una vegada atorgada la llicència corresponent es procedirà a liquidar i notificar la taxa pel temps corresponent.

3. En cas d'ocupacions indefinides la liquidació de la taxa portarà implícita l'alta en el padró corresponent. Qualsevol modificació que es produeixi quant a un gual (metres, tipus de gual,…) tindrà efectes tributaris des del mes següent a la data en que s’hagués acordat la modificació, que tindrà en compte la data de sol·licitud.

4. Anualment es formarà un padró on figuraran els obligats al pagament i les quanties respectives (a les ocupacions estables) que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà notificat col·lectivament mitjançant edictes.

5. Els imports es faran efectius en el període fixat en el calendari de cobrament que s'aprovi cada any.

6. En quan a la prestació de serveis o realització d’activitats per part de l’Ajuntament, els interessats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la carta de pagament del 100% de la tarifa que li sigui d’aplicació, que tindrà caràcter de dipòsit previ sense que, de cap manera, no prejutgi un dret a l’atorgament de l’autorització sol·licitada o a la prestació del servei o realització de l’activitat.

7. En el cas de reserves de la via pública, s’efectuarà un càrrec anyal, prorratejant per mesos sencers, en cas de baixa, la devolució corresponent.

8. En el cas de reserves de la via pública per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda s’hauran de complir els requisits recollits a l’article 68 i següents de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús del domini públic, aprovada definitivament pel Ple de data 22 de gener de 2007.

Article 10è.

La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc a la revocació de l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 13è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 13 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades