Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRĎNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/21/2020 09:18:34 AM
capšalera01
Sobre la Seu Organitzaciˇ municipal Procediments Serveis
Portal de TransparŔncia. Obre enllaš extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2008

1.20. OF 21 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subs˛l, el s˛l i la volada de la via p˙blica


Veure document .doc ORDENA21.doc ( 31 Kb)

Veure document .pdf ORDENA21.pdf ( 28 Kb)

ORDENANăA FISCAL N┌M. 21

TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SUBSĎL, EL SĎL I LA VOLADA DE LA VIA P┌BLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ˙s de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de rŔgim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s’aprova el text refˇs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subs˛l, el s˛l i la volada de la via p˙blica, que es regula per aquesta ordenanša, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relaciˇ a l'article 20.1.A) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable el constitueix la utilitzaciˇ privativa o l'aprofitament especial del subs˛l, el s˛l i la volada de la via p˙blica en les modalitats referides a l'article 6Ŕ.

Article 3r. Subjectes passius

Ho sˇn, en concepte de contribuents, les persones fÝsiques i jurÝdiques, i les entitats referides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini p˙blic local en benefici particular.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributÓria s’exigirÓ en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

2. Els successors en les obligacions tributÓries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

Article 5Ŕ. PerÝode impositiu i acreditaciˇ

1. La taxa s'acredita i neix l'obligaciˇ de contribuir quan s'inici´ l'˙s privatiu o l'aprofitament especial, tot i que es podrÓ exigir el dip˛sit previ del seu import, total o parcial.

En el moment de la solĚlicitud s'haurÓ d'abonar l'import total de la taxa.2. Quan es tracti d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials de carÓcter estable i respecte als exercicis segŘents, l'acreditaciˇ tindrÓ lloc el primer dia de cada exercici econ˛mic i el perÝode impositiu comprendrÓ l'any natural, llevat dels sup˛sits d'inici o cessament en la utilitzaciˇ privativa o l'aprofitament especial, cas en el qual el perÝode impositiu s'ajustarÓ a aquesta circumstÓncia, amb el corresponent prorrateig de la quota. Quan s'inici´ l'ocupaciˇ en el primer semestre de l'exercici econ˛mic s'abonarÓ en concepte de taxa la quota Ýntegra. Si l'inici de l'ocupaciˇ tÚ lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarÓ la meitat de la quota anual. AixÝ mateix, si es produeix el cessament en l'ocupaciˇ durant el primer semestre de l'exercici, serÓ procedent la devoluciˇ parcial de la quota (la meitat). Si el cessament tÚ lloc en el segon semestre, no serÓ procedent retornar cap quantitat.

3. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilitzaciˇ o aprofitament del domini p˙blic no es desenvolupi, serÓ procedent la devoluciˇ de l'import corresponent.

Article 6Ŕ. Quota tributÓria

1. La quota tributÓria serÓ la que s'estableix a continuaciˇ:a) Ocupacions establesConcepte euros/mes o fracciˇ

Canonades per m lineal ........................................ 0,60

Dip˛sits, transformadors o similars, per m2 ............. 2,90

b) Centres de transformaciˇ amb obra civil p˙blica, per kW contractat amb la companyia de serveis, pagament ˙nic de 71,15 euros.

c) Tubs disponibles, amb obra civil p˙blica u obtinguts mitjanšant conveni, per la pas d’instalĚlacions, 86,20 euros per metre.

2. En els casos en quŔ, per a l'autoritzaciˇ de la utilitzaciˇ privativa, s'utilitzin procediments de licitaciˇ p˙blica, l'import de la taxa estarÓ determinat pel valor econ˛mic de la proposiciˇ sobre la qual recaigui la concessiˇ, autoritzaciˇ o licitaciˇ.

Article 7Ŕ.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, parÓgraf cinquŔ del RD 2/2004, de 5 de marš, pel qual s’aprova el text refˇs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilitzaciˇ privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucciˇ o deterioraciˇ del domini p˙blic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarÓ obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucciˇ o reparaciˇ i al dip˛sit previ del seu import.

Si els danys sˇn irreparables, el municipi serÓ indemnitzat en la quantia igual al valor dels bÚns destru´ts o l'import de la deterioraciˇ dels danyats.

Article 8Ŕ. Beneficis fiscals

L'Estat, les comunitats aut˛nomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenanša inherents als serveis p˙blics de comunicaciˇ que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9Ŕ. Normes de gestiˇ genŔriques

1. Les persones o entitats interessades en l'obtenciˇ de l'autoritzaciˇ corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials a quŔ es refereix la present ordenanša, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna solĚlicitud.

2. Els interessats hauran de presentar, juntament amb la solĚlicitud, la carta de pagament de l'import de la tarifa que li sigui d'aplicaciˇ (primer any d'ocupaciˇ estable- un o dos semestres- o tot el temps solĚlicitat en cas d'ocupaciˇ temporal), el qual tindrÓ carÓcter de dip˛sit previ sense que, de cap manera, no prejutgi un dret a l'atorgament de l'autoritzaciˇ solĚlicitada.

3. En cas d'ocupacions estables la liquidaciˇ de la taxa portarÓ implÝcita l'alta en el padrˇ corresponent.

4. Anualment es formarÓ un padrˇ on figuraran els obligats al pagament i les quanties respectives (a les ocupacions estables) que es liquidin per aplicaciˇ de la present ordenanša, el qual serÓ notificat colĚlectivament mitjanšant edictes.

5. Els imports es faran efectius en el perÝode fixat en el calendari de cobrament que s'aprovi cada any.

Article 10Ŕ.

La falta de pagament de la taxa corresponent donarÓ lloc a la revocaciˇ de l'autoritzaciˇ administrativa concedida per efectuar la utilitzaciˇ privativa o l'aprofitament especial de quŔ es tracti.

Article 11Ŕ. Infraccions i sancions

En tot all˛ relatiu a la qualificaciˇ de les infraccions tributÓries i a la determinaciˇ de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarÓ el rŔgim regulat en la Llei General TributÓria i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12Ŕ.

Les tarifes establertes en aquesta ordenanša seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuaciˇ administrativa a desenvolupar per la tramitaciˇ de la corresponent autoritzaciˇ, si s'escau.

Article 13Ŕ.

L'Ajuntament exigirÓ aquestes taxes en rŔgim d'autoliquidaciˇ.

Article 14Ŕ.

AixÝ mateix, l'Ajuntament podrÓ establir convenis de colĚlaboraciˇ amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidaciˇ o recaptaciˇ.

Article 15Ŕ. Inspecciˇ i recaptaciˇ

La inspecciˇ i la recaptaciˇ de la taxa es realitzarÓ d’acord amb la Llei General TributÓria i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposiciˇ final

La present ordenanša va comenšar a regir el dia 1-1-2001 i regirÓ fins a la seva modificaciˇ o derogaciˇ expressa. Consta de 15 articles . Les ˙ltimes modificacions introdu´des s’han aprovat amb carÓcter definitiu per decret d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2007 i s’han publicat al BOP n˙m. 313, annex VII, de data 31 de desembre de 2007.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinciˇ de Ciutat de la CiŔncia i la Innovaciˇ Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - AvÝs legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecciˇ de dades