Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRĎNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/05/2020 12:51:51 AM
capšalera01
Sobre la Seu Organitzaciˇ municipal Procediments Serveis
Portal de TransparŔncia. Obre enllaš extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2008

1.9. OF 07 - Taxa per la prestaciˇ de serveis administratius especials


Veure document .doc ORDENA07.doc ( 34 Kb)

Veure document .pdf ORDENA07.pdf ( 27 Kb)

ORDENANăA FISCAL N┌M. 7

TAXA PER PRESTACIË DE SERVEIS ADMINISTRATIUS ESPECIALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ˙s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituciˇ i per l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de rŔgim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s’aprova el text refˇs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestaciˇ dels serveis administratius especials, a instÓncia de part, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relaciˇ a l'article 20.1 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable Ús l'activitat desenvolupada per l'Administraciˇ per a la prestaciˇ dels serveis administratius especials referits a l'apartat 1 de l'article 6Ŕ. d'aquesta ordenanša.

Article 3r. Subjectes passius

1. En sˇn subjectes passius en concepte de contribuents, les persones fÝsiques, jurÝdiques i les entitats a quŔ es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria que solĚlicitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que presti l'Ajuntament en la forma que es determina en aquesta ordenanša.

2. S'entendrÓ que l'activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi estat motivada, directament o indirectament, per ell mateix atŔs que les seves actuacions o omissions obliguen l'Ajuntament a realitzar d'ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat, prove´ment de la poblaciˇ o d'ordre urbanÝstic o qualsevol altre.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributÓria s’exigirÓ en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

2. Els successors en les obligacions tributÓries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.

Article 5Ŕ. Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals previstos per a aquesta ordenanša seran els que s'estableixin amb carÓcter general a la legislaciˇ vigent.

Article 6Ŕ. Quota tributÓria

1. La quota tributÓria es determinarÓ per una quantitat fixa que s'assenyalarÓ segons la naturalesa del servei administratiu prestat, d'acord amb les tarifes segŘents:

Euros

1.- Fotoc˛pies:

a) de cada full de documents municipals 0,50

b) de cada full de documents que es trobin en l’arxiu municipal 1,75

2.- Validaciˇ de poders i legitimaciˇ de personalitat, llevat del cas de presentaciˇ

inicial d’ofertes en processos de licitaciˇ d’aquest municipi 16,60

3.- PlÓnols (inclou plegat):

a) C˛pia paper plÓnol carrerer, escala 1:5.000 3,05

b) C˛pia paper plÓnol topogrÓfic terme municipal (escales 1:10.000, 1:5.000, o 1:2.000), per cada full tamany DIN-A1 4,10

c) C˛pia paper plÓnol de la ciutat topogrÓfic-cadastral (escala 1:500), per cada full 6,10

d) C˛pia paper Pla General MetropolitÓ (escales 1:10.000, 1:5.000, o 1:2.000), per cada full tamany DIN-A1 5,25

e) C˛pia paper plÓnol oficial d'ordenaciˇ vigent (escala 1:500), per cada full 7,75

f) Altres c˛pies de plÓnols, fins tamany DIN-A2 1,95

g) Altres c˛pies de plÓnols, fins tamany DIN-A1 3,60

h) Altres c˛pies de plÓnols, superiors a DIN-A1 4,10

i) C˛pia en contravegetal: els imports anteriors s'incrementaran en un 50 %.

4.- Productes de cartografia digital:

a) Extraccions en forma DXF:

- Contingut equivalent a escala 1/500 (mÝnim 12,5 Ha) 0,60

- Contingut equivalent a escala 1/2.000 (mÝnim 50 Ha) 0,30

- Contingut equivalent a escala 1/5.000 (nucli urbÓ complet) 23,50

b) NomenclÓtor de carrers digital de Sant Boi:

- Eixos de carrer amb numeraciˇ postal inicial i final de cada tram 23,50

c) Trašats de cartografia digital:

- Emplašament de parcelĚla a escala 1/500 7,75

- Trašats de contingut variable:

* Format DIN-A3 11,85

* Format DIN-A2 16,60

* Format DIN-A1 20,70

* Format DIN-A0 24,30

d) Complements:

- Els productes dels grups "a" i "b" s'incrementaran en concepte de procÚs, per cada extracciˇ 11,65

5.- Expediciˇ de documents, permÝs armes categoria 5a a 9a. 20,50

6.- Informes de la Policia Municipal a peticiˇ de la part interessada 48,10

7.- Expediciˇ de certificats acreditatius dels actes, resolucions i acords dels

˛rgans de govern de l'administraciˇ, dels seus antecedents 16,60

8.- Informes referents als antecedents que es troben a l'Ajuntament relatius

a obligacions tributÓries i volants d’empadronaments amb dades anteriors

a 1986 (llevat que es solĚlicitin per tramitar el benefici de justÝcia gratu´ta) 8,35

9.- Informes referents als antecedents que es troben a l'Ajuntament relatius a

dades de cadastre 8,05

10.- Informe respecte a les consultes formulades pels interessats amb referŔncia

als elements tributaris de l'Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de

naturalesa urbana ...28,75

11.- Edicions municipals:

a) Ordenances fiscals i de preus p˙blics, format digital 7,75

b) Sant Boi en Xifres en CD Rom 3,60

c) Altres edicions municipals (mÓxim 200 pÓg./ˇ format digital) 7,75

12.- Duplicat targeta personal d’accÚs vehicles a la zona de vianants del nucli antic 30,00

2. Els estudiants i pensionistes no hauran d’abonar la taxa corresponent al servei de fotoc˛pies.

Article 7Ŕ. Acreditaciˇ

La taxa s'acredita, i neix l'obligaciˇ de contribuir, quan es presenti la solĚlicitud que inici´ l'actuaciˇ o l'expedient administratiu, que no es realitzarÓ o tramitarÓ sense que s'hagi fet el pagament corresponent.

Article 8Ŕ. Normes de gestiˇ

1. Les persones interessades en l'obtenciˇ d'algun dels serveis administratius especials faran la solĚlicitud escrita o verbal a aquest Ajuntament i hauran d’utilitzar, en cada cas, el model de solĚlicitud que li facilitarÓ l’OMAP.

2. Quan sigui solĚlicitada la prestaciˇ del servei haurÓ d’abonar-se la taxa corresponent.

3. El lliurament de Cartografia digital resta condicionat a l’acceptaciˇ per escrit de les condicions d’˙s especÝfiques en el model que serÓ lliurat en el moment de la seva solĚlicitud.

Article 9Ŕ. Infraccions i sancions

En tot all˛ relatiu a la qualificaciˇ de les infraccions tributÓries i a la determinaciˇ de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarÓ el rŔgim regulat en la Llei General TributÓria i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10Ŕ.

L'Ajuntament podrÓ exigir les taxes en rŔgim d'autoliquidaciˇ.

Article 11Ŕ.

AixÝ mateix, l'Ajuntament podrÓ establir convenis de colĚlaboraciˇ amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidaciˇ o recaptaciˇ.

Article 12Ŕ. Inspecciˇ i recaptaciˇ

La inspecciˇ i la recaptaciˇ de la taxa es realitzarÓ d’acord amb la Llei General TributÓria i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposiciˇ final

La present ordenanša va comenšar a regir el dia 1-1-2001 i regirÓ fins a la seva modificaciˇ o derogaciˇ expressa. Consta de 12 articles. Les ˙ltimes modificacions introdu´des s’han aprovat amb carÓcter definitiu per decret d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2007 i s’han publicat al BOP n˙m. 313, annex VII, de data 31 de desembre de 2007.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinciˇ de Ciutat de la CiŔncia i la Innovaciˇ Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gŔnere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - AvÝs legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecciˇ de dades