Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/17/2019 10:38:37 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2008

1.1. Índex ordenances fiscals 2008


Veure document .doc INDEX08.doc ( 27 Kb)

Veure document .pdf INDEX08.pdf ( 19 Kb)

Í N D E X

NÚM.

ORD. D E N O M I N A C I Ó

Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció,

i índex de carrers annex a aquesta ................................................................................................................. 1

1- Impost sobre Béns Immobles ...................................................................................................................... 88

2- Impost sobre Activitats Econòmiques ......................................................................................................... 102

3- Impost sobre vehicles de tracció mecànica ................................................................................................. 111

4- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ....................................................................................... 117

5- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys ............................................................................................ 121

6- Contribucions Especials ............................................................................................................................ 131

7- Taxa per la prestació de serveis administratius especials ............................................................................. 139

8- Taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions ............................................................................ 143

9- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E R O G A D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10- Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia ................................... 155

12- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o

abusivament a la via pública .....................................................................................................................158

13- Taxa d'ingrés i permanència de vehicles i altres béns al dipòsit municipal .................................................... 161

14- Taxa per prestacions de la policia municipal i circulacions especials ........................................................... 164

15- Taxa de cementiri municipal .................................................................................................................... 168

16-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E R O G A D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17-Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels

serveis per al seu manteniment i execució d'obres d'interès particular

a la via pública ...................................................................................................................................... 172

18-Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública

i per la tramitació de les preceptives autoritzacions ................................................................................... 178

19- Taxa per l’ús de la instal·lació d’aire condicionat en el mercat

municipal Centre-La Muntanyeta .............................................................................................................. 184

20- Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies

públiques municipals en zones regulades mitjançant parquímetres............................................................. 186

21- Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl,

el sòl i la volada de la via pública ............................................................................................................. 190

22- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses

explotadores de serveis de subministrament d’interès general .................................................................... 194

23- Taxa per la prestació del servei de transport adaptat per a persones

amb mobilitat reduïda .............................................................................................................................. 199

24- Taxa per l’ús dels equipaments socioculturals de la ciutat ........................................................................... 202

25- Taxa per recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables

als municipis i altres serveis mediambientals .................................................................................................. 208

26- Taxa per l’homologació d’empreses del sector privat que prestin els serveis

de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als

municipals i de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes ..................................................................... 215

Ordenança general reguladora del preus públics .............................................................................................. 218

1) Preu públic per serveis prestats pel Patronat municipal d’Esports ................................................................. 222

2) Preu públic per serveis prestats pel Patronat municipal de Cultura ................................................................ 228

3) Preu públic per serveis prestats per l’Ajuntament ........................................................................................ 236

Bases per l'atorgament de subvencions ......................................................................................................... 241

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades