Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 04:40:12 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2007

2. Bases per a l'atorgament de subvencions 2007


Veure document .doc BASES SUBVENCIONS 2007.doc ( 93 Kb)

Veure document .pdf BASES SUBVENCIONS 2007.pdf ( 86 Kb)

BASES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT I FOMENTAR LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTIVITATS I ACTUACIONS D’ÀMBIT ECONÒMIC, SOCIAL I DE MEDI AMBIENT REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2007

ART. 1. OBJECTE

L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions referides a l’exercici 2007 a favor de persones públiques o privades que duguin a terme determinades activitats i actuacions d’àmbit econòmic, social i de medi ambient, considerades d’interès general, que complementin i/o supleixin la competència municipal en aquestes matèries, segons s’explicita en els annexes que formen part de les presents bases. Aquestes subvencions es concediran pels límits màxims establerts en els pressupostos municipals, a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals , per la totalitat de les diferents finalitats, i amb els límits màxims establerts en els annexes d’ aquestes bases per cada una de les finalitats.

Aquestes subvencions van adreçades a atorgar ajuts econòmics destinats a sufragar, en la seva totalitat o en part, les despeses que, en la realització d’aquestes activitats i comportaments, es deriven de l’acreditament de determinats tributs, amb la finalitat de promoure la participació i col·laboració de la iniciativa privada.

ART. 2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS

Amb aquestes subvencions l’Ajuntament pretén, a mig termini els objectius i efectes que s’assenyalen a continuació, tenint en compte que el cost que suposa per l’Administració l’atorgament d’aquest ajuts es financia mitjançant la corresponent partida pressupostària destinada a l’efecte i que la previsió d’aquest cost es dificulta en tant que depèn del comportament dels particulars i possibles beneficiaris.

1.- PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.- L’Ajuntament pretén millorar les condicions d’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda per tal d’abastar les mateixes condicions de vida que poguessin tenir sense aquesta discapacitat i, amb aquest objectiu, es busca reduir les despeses que implica la realització d’obres de condicionament tant dels habitatges com de locals de pública concurrència.

2.- MEDI AMBIENT.- L’Ajuntament pretén la preservació del medi ambient impulsant el trasllat d’activitats econòmiques del casc urbà a la zona industrial.

3.- OCUPACIÓ.- L’Ajuntament, amb la finalitat de promoure l’ocupació i lluita contra l’atur, pretén la contractació de persones aturades residents a Sant Boi de Llobregat i amb aquest objectiu es busca reduir les despeses que implica la realització de l’activitat econòmica per al titulars que utilitzin aquests recursos.

4.- GENT GRAN.- L’Ajuntament pretén millorar els recursos econòmics dels pensionistes o jubilats amb rendes més baixes i amb aquest objectiu es busca reduir les despeses que per aquestes persones implica la titularitat d’un habitatge.

5.- AUTOTAXIS.- L’Ajuntament pretén millorar el transport urbà impulsant la instal·lació d’autotaxis en el municipi. Amb aquest objectiu, busca reduir les despeses que implica la realització d’aquesta activitat econòmica. Així mateix, es busca fer efectiva l’aportació econòmica d’aquest municipi al pla de modernització i viabilitat del sector.

6.- MANTENIMENT DE CASES ANTIGUES EN EL NUCLI URBÀ.- L’Ajuntament pretén la conservació de les cases antigues existents en el nucli urbà que estiguin edificades per sota de la possibilitat del planejament vigent i amb aquest objectiu es busca equilibrar l’increment de càrrega impositiva que pot implicar el valor d’edificabilitat.

7.- FAMÍLIES NOMBROSES.- L’Ajuntament pretén millorar els recursos econòmics de les famílies nombroses i, amb aquest objectiu es busca reduir les despeses que per aquestes famílies suposa el lloguer de la seva residència habitual.

8.- ENTITATS.- L’Ajuntament pretén afavorir l’existència d’entitats de caire cultural que realitzin activitats dins aquest àmbit en el municipi i amb aquest objectiu es busca reduir les despeses que pot ocasionar la utilització dels espais socioculturals de la ciutat per aquestes entitats.

ART. 3. BENEFICIARIS

3.1. Condició de beneficiaris

3.1.1. Tindran la consideració de beneficiaris d’aquestes subvencions les persones, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.

3.1.2. Podran accedir a la condició de beneficiari d’aquestes subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tingui personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, en els termes establerts els annexes que formen part de les presents bases.

3.2. Requisits dels beneficiaris

3.2.1. Podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en què concorrin les circumstàncies previstes en els annexos.

3.2.2. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorrin les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17de novembre, General de Subvencions. En l’apreciació i abast de les prohibicions s’observarà el que disposen els números 4, 5, 6 i 7 de l’esmentat article 13.

La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en els prohibicions per obtenir la condició de beneficiari es podrà realitzar mitjançant una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa.

3.2.3. Els beneficiaris de la subvenció han d’haver abonat i suportat efectivament els tributs la despesa dels quals se subvenciona. En cas de subvencions de les despeses ocasionades pel pagament de la totalitat o part de les taxes per llicències urbanístiques o llicències mediambientals i de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres els beneficiaris de les mateixes hauran de ser els contribuents. Si es tracta dels substituts del contribuent hauran d’acreditar mitjançant declaració, sota la seva responsabilitat, que han suportat la càrrega del mateix i no han repercutit l’import del tribut a altres persones d’acord amb la normativa reguladora d’aquests tributs.

3.2.4. Amb caràcter general no es podrà gaudir de cap subvenció si el sol·licitant té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu enfront l’Ajuntament en el moment d’efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud. Així mateix, no es podrà gaudir de les subvencions que es regulen en aquestes bases si el sol·licitant no es troba al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i enfront la Seguretat Social.

3.2.5. En el supòsit de que l’autoliquidació o declaració de l’impost o taxa objecte de subvenció procedeixi de la regularització per part del servei d’inspecció, no es concedirà l’esmentada subvenció, llevat dels supòsits en que l’error hagi estat emparat en una interpretació raonable de la norma.

3.2.6. En cas de llicències urbanístiques o mediambientals, no procedirà l’atorgament de subvenció, en el supòsit que derivin d’una infracció.

3.2.7. No són acumulables diferents subvencions de les despeses ocasionades per un mateix concepte tributari, sinó que el sol·licitant haurà de manifestar, a la seva elecció, l’ajut concret que sol·licita. Tanmateix, s’hauran de respectar els límits específics de cadascun dels ajuts.

3.2.8. En cas d’aplicació de bonificació tributària i subvenció respecte a un mateix concepte tributari, la subvenció es calcularà respecte a la quota íntegra del concepte tributari que correspongui, llevat que s’especifiqui una altra cosa, sense que, en cap cas, pugui excedir de l’import de la liquidació.

3.2.9. Serà requisit primordial que es produeixi el supòsit pel qual s’estableix la subvenció. En cas de tractar-se d’obres i instal·lacions cal que, efectivament, es produeixin. En cas contrari, ja sigui per denegació de la preceptiva llicència, desestiment del procediment o renúncia de la llicència atorgada, es denegarà la subvenció o subvencions a què es refereixi.

3.3. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris:

- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions, durant l’exercici de vigència de la subvenció.

- Els beneficiaris de la subvenció han d’haver abonat i suportat efectivament els tributs la despesa dels quals se subvenciona.

- Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com a comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

- Comunicar a l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financïin les activitats subvencionades.

- Acreditar, mitjançant el lliurament del certificat corresponent, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Adoptar les mesures de difusió per tal de donar publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats o comportaments objecte de subvenció.

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits regulats en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ART. 4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS

1. Amb caràcter general, llevat de que l’annex de cadascú dels conceptes subvencionables especifiqui altre termini, les subvencions s’hauran de sol·licitar durant els mesos de gener i febrer següents a l’exercici en què han tingut lloc les activitats, comportaments o situacions objecte de subvenció.

2. Les subvencions se sol·licitaran per escrit mitjançant instància presentada en el Registre

General d’Entrada de l’Ajuntament, amb el contingut següent:

- Caràcter amb què s’actua, en nom propi, com a representant legal o mandatari.

- Activitat que constitueix l’objecte de la subvenció.

- En cas que els sol·licitants tinguin dret a ajuts econòmics per les despeses ocasionades per un mateix concepte tributari, s’haurà de fer constar en la sol·licitud l’ajut concret que se sol·licita, a elecció del possible beneficiari.

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

- Certificació d’ estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

- Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 apartats 2 y 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions..

- Documentació complementària acreditativa de reunir els requisits específics que s’estableixen en els annexos per a cada tipus de subvenció.

- En cas de subvencions de les despeses ocasionades pel pagament de la totalitat o part de les taxes per llicències urbanístiques i de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres els beneficiaris de les mateixes, si no es tracta del propi contribuent, hauran d’adjuntar declaració responsable de que han suportat la càrrega del tribut i no han repercutit l’import del mateix a altres persones d’acord amb la normativa reguladora d’aquests tributs. Aquesta declaració haurà d’anar signada també per la persona a la qual la normativa tributària permet repercutir la totalitat o part de l’import d’aquests tributs.

- Comunicació a l’Ajuntament de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financïin les activitats subvencionades. En cas que es produeixin amb posterioritat a la sol·licitud, aquesta comunicació haurà de tenir lloc dins el termini màxim de tres mesos des de l’atorgament de les mateixes.

- En cas de persones jurídiques hauran d’adjuntar un exemplar de l’escriptura de constitució degudament inscrita en el Registre Mercantil i de les successives modificacions estatutàries, i còpia del codi o número d’identificació fiscal.

- En cas de persones físiques s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI/NIF.

- A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar certificat bancari amb les dades per efectuar el pagament de la subvenció, si és el cas, mitjançant transferència bancària.

3. En tot cas s’hauran d’abonar els tributs, en els terminis ordinaris i, atorgada la subvenció, en el seu cas, es procedirà al pagament de la subvenció que correspongui.

4. Per l’atorgament de la subvenció caldrà que l’informe tècnic recollit als requisits de cadascú dels annexos específics sigui favorable respecte al supòsit que és objecte de foment.

ART. 5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert seran avaluades i s’acceptaran les què tinguin l’informe favorable de la Comissió Qualificadora per complir els requisits establerts en els annexos, justificar-se de forma adequada i respecte a les quals s’hagin emès informes tècnics favorables.

La proposta de concessió es formularà a l’òrgan concedent per la Comissió Qualificadora a través de l’òrgan instructor. Aquesta Comissió estarà formada per la tinenta d’alcalde de l’àrea d’actuació política de Serveis Generals, per un tècnic del departament que correspongui d’acord amb la naturalesa de la subvenció, per un tècnic d’Economia/Hisenda i per un tècnic de Serveis Jurídics.

Aquest procediment es desenvoluparà d’acord amb el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

INICIACIÓ:

- El procediment per a l’atorgament de les subvencions s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per Junta de Govern Local.

- A les sol·licituds s’acompanyaran els documents que s’assenyalin a la convocatòria, llevat que la documentació exigida es trobi en poder de l’Ajuntament, cas en el qual el sol·licitant haurà de fer constar la data i l’òrgan o dependència davant el qual es van presentar i sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al què correspongui.

- La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional 18a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. A aquests efectes, la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per recabar els certificats a emetre per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l’interessat perquè la subsani en el termini improrrogable de 10 dies, transcorregut el qual se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

RESOLUCIÓ:

- L’òrgan competent per resoldre l’expedient serà la Junta de Govern Local.

- La resolució haurà de ser motivada indicant que les sol·licituds compten amb l’informe favorable de la Comissió Qualificadora, s’han complit els requisits establerts en els annexos, s’han justificat de forma adequada i s’han emès informes tècnics favorables i haurà de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals se’ls concedeix la subvenció, fent constar igualment, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de tres mesos, llevat que una llei o una norma de la Unió Europea estableixin terminis més llargs. Aquest termini es comptarà a partir de la finalització del termini de sol·licitud . El transcurs d’aquest termini sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

ART. 6. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Donaran dret a l’atorgament de les subvencions totes les sol·licituds presentades dins el termini establert que tinguin l’informe favorable de la Comissió Qualificadora per complir els requisits establerts en els annexos, justificar-se de forma adequada i respecte a les quals s’hagin emès informes tècnics favorables. En cas que l’import de les de les subvencions superi el crèdit disponible fixat per cadascuna de les finalitats, dins de la partida pressupostària esmentada a l’article 1 d’aquestes bases, s’aplicarà el següent criteri: Prorratejar el crèdit disponible, fixat per cadascuna de les finalitats, de forma proporcional a la quantia que l’hagués correspost abans d’aplicar aquest criteri de repartiment. Aquest mateix criteri de prorrateig proporcional s’aplicarà en els casos que existeixi un límit màxim individual per finalitats, reassignant les proporcions de les quanties en funció de l’aplicació del límit esmentat. En els casos en els que es donin les dues restriccions, de límit màxim individual i de crèdit disponible insuficient, s’aplicaran successivament ambdós prorratejos: primer la reassignació de ponderacions per aplicació del límit màxim i desprès el corresponent al del crèdit màxim disponible insuficient.

En cas que els sol·licitants tinguin dret a ajuts econòmics per les despeses ocasionades per un mateix concepte tributari, s’haurà de fer constar en la sol·licitud l’ajut concret que se sol·licita, a elecció del possible beneficiari.

ART. 7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Les subvencions regulades en aquestes bases es concedeixen en atenció a la realització d’una determinada actuació, recollida en els annexos corresponents, per part del perceptor i, per aquest motiu, no requeriran altra justificació que l’acreditació d’aquesta situació amb caràcter previ a la subvenció, sense perjudici dels controls que poguessin establir-se per verificar la seva existència, llevat d’aquelles subvencions que expressament recullin altres justificacions en els seus annexos.

ART. 8. PUBLICITAT

Les subvencions concedides es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb expressió de la convocatòria, programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en els casos que el seu import, individualment considerades, superi els 3.000 euros. En cas que no superin aquesta quantitat, la publicitat de les mateixes tindrà lloc mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un extracte de la resolució en la qual s’ordena la publicació i el lloc on està exposat el seu contingut íntegre.

No es publicarà la concessió de subvencions en els casos que la publicació de les dades del beneficiari en raó de l’objecte de la subvenció pugui ésser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques, en virtut del que s’estableix en la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En particular, no es publicarà la concessió de subvencions en relació a les quals s’hagi tingut en compte la capacitat econòmica o situació familiar del beneficiari.

Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

ART. 9. COMPROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS

L’òrgan concedent comprovarà l’adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.

ART. 10. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE LA DESPESA I PAGAMENT

Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció s’efectuarà l’aprovació de la despesa d’acord amb el que disposa la normativa pressupostària. La resolució de la concessió comportarà el compromís de despesa corresponent.

El pagament de la subvenció es farà d’una sola vegada i es realitzarà en el termini de tres mesos a partir de la resolució d’atorgament, llevat d’aquelles finalitats que requereixin justificació posterior. En aquest darrer cas el termini de pagament serà de dos mesos a partir de l’acceptació de la justificació.

No podrà realitzar-se el pagament de les subvencions en els casos que el beneficiari tingui deutes pendents en període de constrenyiment enfront l’Ajuntament, que no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ART. 11. SUPÒSITS DE REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

- Seran causes de nul·litat de la resolució de concessió, a més de les previstes en l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la carència o insuficiència de crèdit, d’acord amb la normativa pressupostària.

- Seran causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió la resta d’infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i delProcediment Administratiu Comú.

- En ambdós supòsits, l’òrgan concedent procedirà a la revisió d’ofici de les mateixes o bé a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, d’acord amb els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació de devolució de les quantitats percebudes.

- Igualment procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent- que serà l’interès legal del diner incrementat en un 25% llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat n’estableixi un altre diferent- des de la data de pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament en els casos següents:

- Obtenció de la subvenció falsejant-ne les condicions requerides o ocultant les què ho haguessin impedit.

- Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Incompliment de la obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes establerts en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en les bases reguladores de la subvenció.

- Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar l’”empleo” donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol altra administració o organisme.

- Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris en els termes previstos en les lletres f) i g) de la Llei 38/2003.

- Adopció d’una decisió de la Unió Europea de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

ART. 12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altres concedides per altres administracions o organismes. No obstant això, l’import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l’activitat o actuació subvencionada.

ART. 13. PUBLICACIÓ

Aquestes bases seran publicades al BOP, d’acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ART. 14. ALTRA REGULACIÓ

En tot el què no està previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i les disposicions que la complementin i desenvolupin.

ANNEX 1. AJUTS A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA MITJANÇANT FOMENT ADAPTACIÓ EDIFICIS A LES NECESSITATS DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció la realització d’obres en tot el nucli urbà per adaptar els edificis a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

BENEFICIARIS

Persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que tot i que no tingui personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que siguin titulars d’habitatges existents o que siguin titulars i/o propietaris d’activitats respecte als locals de pública concurrència existents.

QUANTIA

Subvenció de les despeses ocasionades per l’acreditament de la taxa per la tramitació de la llicència d’obres (100% de l’import) i de l’ ICIO (10% de l’import).

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 11.000,00 euros per l’exercici 2.007, i resta recollit a la partida pressupostària 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri general establert a l’article 6è d’aquestes bases.

REQUISITS I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Caldrà informe tècnic favorable del departament de llicències d’obres per l’atorgament de la subvenció i per la justificació de la realització de l’actuació.

ANNEX 2. AJUTS PER A LA PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

SUBVENCIÓ PER AL TRASLLAT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL CASC URBÀ A LA ZONA INDUSTRIAL, ÉS A DIR, QUE SUPOSI EL TANCAMENT D’UNA ACTIVITAT I LA SEVA INSTAL·LACIÓ A LA ZONA INDUSTRIAL

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció el trasllat d’activitats econòmiques del casc urbà a la zona industrial, és a dir, que suposi el tancament d’una activitat i la seva instal·lació a la zona industrial.

BENEFICIARIS

Persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que tot i que no tingui personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció i siguin titulars d’una activitat econòmica.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de la taxa per la tramitació de llicència d’activitats i instal·lacions (100% de l’import) i de la taxa per la tramitació de llicència d’obres (100% de l’import, sempre que aquesta es tramiti simultàniament amb l’anterior).

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 43.200,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri general establert a l’article 6è d’aquestes bases.

REQUISITS I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Els beneficiaris hauran de presentar juntament amb la sol·licitud de nova activitat a la zona industrial, la baixa de l’activitat en la zona urbana.

Caldrà informe tècnic favorable del departament de llicències d’obres i del departament de llicències d’activitats per l’atorgament de la subvenció.

ANNEX 3. AJUTS PER A L’OCUPACIÓ

SUBVENCIÓ A LES EMPRESES QUE S’INSTAL·LIN EN LA ZONA INDUSTRIAL SI SUBSCRIUEN EL PACTE PER L’OCUPACIÓ O CONTRACTEN ELS SERVEIS DE CORINSERT

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció la instal·lació d’un empresari a la zona industrial, sempre que subscrigui el pacte per l’ocupació, contracti els serveis de CORINSERT o ambdues coses.

BENEFICIARIS

Persones físiques i jurídiques o agrupació de les mateixes, de naturalesa privada, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que tot i que no tingui personalitat jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que siguin titulars d’un activitat econòmica.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de la taxa per la tramitació de la llicència d’activitats (l’import corresponent al 5% de la quota si subscriu el pacte per l’ocupació o contracta els serveis de CORINSET i del 10% de la quota si subscriu el pacte per l’ocupació i contracta els serveis de CORINSET).

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 6.700,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri general establert a l’article 6è d’aquestes bases.

REQUISITS

Caldrà informe tècnic favorable del departament de Promoció econòmica de la ciutat.

ANNEX 4. AJUTS A LA GENT GRAN

SUBVENCIÓ ALS OCUPANTS D’HABITATGES AMB VALOR CADASTRAL INFERIOR A 163.200,00 EUROS EN 2007 SEMPRE QUE ES TROBIN EN DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES.

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció l’ocupació d’habitatges amb valor cadastral inferior a 163.200,00 euros, sempre que els beneficiaris es trobin en les següents circumstàncies, que seran excloents:

a) Ser pensionista o jubilat i tenir ingressos inferiors a l’IPREM.

b) Ser parella de pensionistes o jubilats i tenir ingressos conjunts inferiors al doble de l’IPREM.

c) Unitats familiars integrades al menys per una persona pensionista o jubilada, amb o sense vincle familiar que convisquin en un mateix domicili, amb ingressos totals que dividits pel nombre de membres sigui inferior a l’IPREM.

Dels casos anteriors s’exclouen aquells que els seus membres disposin de la propietat de més d’un habitatge o altres immobles (llevat d’una plaça d’aparcament) o siguin titulars de qualsevol activitat econòmica.

BENEFICIARIS

Persones físiques, que compleixin alguna de les circumstàncies mencionades anteriorment, ocupants d’habitatges amb valor cadastral inferior a 163.200,00 euros.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2007 ( 10% de l’import del rebut).

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 9.500,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri general establert a l’article 6è d’aquestes bases.

REQUISITS

Caldrà informe tècnic favorable del Departament d’Hisenda.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. En principi es presumirà que es troben en el supòsit assenyalat a l’apartat anterior els interessats que pel 2006 hagin gaudit d’aquesta subvenció, atorgant-se d’ofici pel 2007, sempre que continuïn complint els requisits establerts anteriorment.

2. Pels altres casos, la subvenció s’haurà de sol·licitar expressament durant el termini establert a l’apartat 1 de l’article 4 d’aquestes bases particulars, aportant la documentació acreditativa de la seva situació econòmica i fotocopia del DNI de cada membre de la unitat familiar major d’edat.

ANNEX 5. AJUTS A AUTOTAXIS

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció la titularitat d’autotaxis amb potència superior als 12 CV.

BENEFICIARIS

Persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que tot i que no tingui personalitat jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que és la titularitat d’autotaxi amb potència superior a 12 cv.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2007 en una quantia equivalent a la diferència entre l’import de l’impost de vehicles de tracció mecànica que hagin de satisfer i el que correspon al de vehicles amb potència de 12 CV.

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 5.000,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri general de repartiment establert a l’article 6è. d’aquestes bases.

REQUISITS

S’haurà d’acreditar la titularitat de l’autotaxi i la potència del vehicle.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ

S’haurà de presentar la còpia del permís de circulació per tal d’acreditar la titularitat de l’autotaxi, i la còpia de la fitxa tècnica del vehicle per comprovar els cavalls fiscals

ANNEX 6. AJUTS PER AL FOMENT MANTENIMENT CASES ANTIGUES EN EL NUCLI URBÀ

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció la propietat i residència en finques que reuneixin totes les condicions següents:

a) Cases ocupades pels propietaris

b) Cases en el nucli urbà residencial

c) Cases que siguin mitjaneres i unifamiliars

d) Cases que tinguin una antiguitat superior a 40 anys

e) Parcel·les edificades per sota de la possibilitat del planejament vigent, en les quals el valor de l’edificabilitat no consumida sigui considerat en el càlcul del valor cadastral del sòl i que això tingui efectes en el càlcul de l’import del rebut de l’IBI.

BENEFICIARIS

Persones físiques que siguin propietàries i resideixin en les finques que són objecte de subvenció.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2007 en una quantia equivalent al 50% del rebut i amb un màxim de 250,00 euros.

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 2.000,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri de repartiment establert a l’article 6e. d’aquestes bases.

REQUISITS

Caldrà informe tècnic favorable del Servei d’Informació del Territori i Població.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Aquesta subvenció s’haurà de sol·licitar específicament al·legant reunir els requisits establerts per obtenir-la.

ANNEX 7. AJUTS A FAMÍLIES NOMBROSES

SUBVENCIÓ ALS TITULARS DE FAMÍLIES NOMBROSES QUE, SENSE SER TITULARS DE CAP IMMOBLE A SANT BOI, OCUPIN UN HABITATGE.

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció l’ocupació per part de famílies nombroses d’un habitatge que s’utilitzi com a residència habitual, i se’ls repercuteixi l’import de l’Impost sobre Béns Immobles.

BENEFICIARIS

Persones físiques que ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data d’acreditament de l’impost.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2007 en una quantia equivalent al 90% de l’import que se’l hagi repercutit.

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 5.300,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri de repartiment establert a l’article 6e. d’aquestes bases.

REQUISITS

Caldrà informe tècnic favorable del Departament d’Hisenda.

El beneficiari haurà d’acreditar la condició de titular de família nombrosa i que li ha estat repercutit el rebut de l’IBI de l’exercici 2007.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ

S’haurà d’aportar el carnet de família nombrosa vigent i els rebuts emesos pel propietari de l’immoble que acreditin que ha estat repercutit el rebut de l’IBI del 2007.

ANNEX 8. AJUTS A ENTITATS

SUBVENCIÓ PER LES ENTITATS QUE UTILITZIN, DURANT EL 2007, ELS ESPAIS DESTINATS A L’EFECTE DINS ELS EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LA CIUTAT

OBJECTE

Constitueix l’objecte de la subvenció l’ocupació per part de les entitats del municipi dels espais destinats a l’efecte dins els equipaments socioculturals de la ciutat.

BENEFICIARIS

Entitats inscrites al Registre Municipal corresponent.

QUANTIA

Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de la taxa per l’ocupació regulada en l’ordenança fiscal corresponent (100% de l’import).

CRÈDIT DISPONIBLE MÀXIM DINS DE LA PARTIDA

El crèdit màxim disponible a atorgar per aquesta finalitat serà de 5.300,00 euros per l’exercici 2007, i s’imputarà dins del pressupost municipal vigent a càrrec de la partida 850.6111.48900 de Subvencions i ajuts fiscals.

En cas que el crèdit disponible per aquesta finalitat, esmentat al paràgraf anterior, no fos suficient per atendre totes les sol·licituds acceptades, s’aplicarà el criteri de repartiment establert a l’article 6e. d’aquestes bases.

REQUISITS

Cal acreditar que es tracta d’una entitat inscrita al Registre Municipal corresponent.

Caldrà informe tècnic favorable del Departament de Comunicació i Participació.

DILIGÈNCIA.-S’informen favorablement les Bases particulars per a l'atorgament de Subvencions per fomentar la realització de determinades activitats i actuacions d'àmbit econòmic, social i de medi ambient per a l'exercici 2007.

DISPOSICIO FINAL

Aquestes bases foren aprovades amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, en la sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia de 10 de desembre de 2007 i han esdevingut definitives per manca d’al·legacions per decret d’alcaldia de data 18 de gener de 2008 i publicades al BOP núm. 22 de data 25 de gener de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades