Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/30/2017 12:58:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions - Programa "MILLORA" - 2016

Darrera revisió: 04/18/2016


EN QUÈ CONSISTEIX:

Concessió de subvencions durant l'exercici 2016, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per incentivar la millora de la imatge externa de l'establiment, la modernització interior del local,la millora de l’accessibilitata l’establimento la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2016.

Per millora de:

A) La imatge exterior i de l'interior del local(resta exclòs el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, manteniment de maquinària, compra d'estris, etc.), consistent en:1.- Retolació externa: disseny, producció i instal·lació2.- Aparador: assessorament disseny, il·luminació i decoració3.- Canvi d'il·luminació4.- Canvi de paviment5.- Canvi de mobiliari

1.- Retolació externa: disseny, producció i instal·lació

2.- Aparador: assessorament disseny, il·luminació i decoració

3.- Canvi d'il·luminació

4.- Canvi de paviment

5.- Canvi de mobiliari

B) La millora de l’accessibilitat a l’establiment. Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

C) La gestió de negoci, consistent en:

1.- Projectes web

2.- Programes de gestió

3.- Programes i disseny e-commerce

4.- Assessorament per l'impuls del negoci

Només es subvencionaran els projectes que ajudin a la millora de l'establiment comercial, descrits anteriorment, i que es realitzin de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Les persones físiques o jurídiques titulars d'un establiment comercial,ubicat a Sant Boi de Llobregat, de venda al detall (en cas d'alimentació, queden excloses les cadenes), de restauració, de serveis de bugaderia i tintoreria, de perruqueria i estètica i les agències de viatges detallistes (per a més detall, consulteu l'annex 1 de les bases). Queden exclosos de forma expressa els establiments ubicats en el polígon industrial i el Parc Comercial, donat que l’objecte de les presents bases és la modernització dels establiments comercials de proximitat per fomentar la compra a peu, reduir la mobilitat rodada i consolidar una ciutat compacta.

A més, no han de concòrrer cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i han d'estar al corrent de les obligacions fiscals de l’Ajuntament, de la resta d’administracions i de la Seguretat Social.

-Disposar de tots els títols habilitants per exercir l'activitat de què es tracti, i teniruna antiguitat mínima d'obertura d'un any.

-L'actuació objecte de la subvenció haurà d'haver estat realitzada o realitzar-la durant l'exercici 2016.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1) Document identificatiu de la persona sol·licitant

- Si la persona sol·licitant és una persona jurídica, ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions. Han d’aportar la validació de poders o la documentació acreditativa dels mateixos.

- En el cas que actuï un representant d'una persona física, ha d'aportar document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (model adjunt).

2)En el cas que l’acció ja s’hagi realitzat, de l’1 de gener a la data de sol.licitud:

- Factures originals amb el desglòs dels conceptes subvencionables (no s'admetran tiquets de compra)

- Declaració responsable de la persona sol·licitant que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionable (segons model annex)

- Document original de les dades bancàries (segons model annex)

- En les actuacions de millora de la gestió de negoci: qüestionari tècnic descrivint l'actuació realitzada (segons model annex)

- En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior, així com de millora de l'accessibilitat: fotografia amb el resultat de l’acció

3) En el cas que l'acció estigui pendent de realitzar dins del període 2016, en el moment de presentació de la sol·licitud:

- Pressupost detallat de l'acció a desenvolupar (si es tracta d’una actuació vinculada amb una llicència d’obres el pressupost serà el contemplat en la mateixa llicència d'obres).

- En les actuacions de millora de la gestió de negoci: qüestionari tècnic descrivint l'actuació a realitzar (segons model annex)

- En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior, així com de millora de l'accessibilitat: presentar una fotografia de l'estat inicial

4) En les actuacions relatives al canvi de rètol exterior del comerç, presentar el disseny previ al rètol per tal de valorar a través del Consorci per la normalització lingüística de Sant Boi de Llobregat, el compliment de la Llei de política Lingüística art.32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener.

5) En l’actuació d’assessorament per a l’impuls del negoci (punt 3.3.d), presentar el projecte/informe elaborat per l’assessor/a.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins el 31 de desembre de 2016

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini per a la resolució de les sol·licituds de subvenció es de 3 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (o sigui a partir de 31 de desembre de 2016).

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) Horari OMAP

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Documentació:

Veure document .pdf Bases programa MILLORA 2016 català aprovades JG 29 03 16.pdf ( 618 Kb)
Veure document .pdf Bases del Programa Millora en castellà.pdf ( 433 Kb)
Veure document .doc ANNEX 1 Qüestionari tècnic.doc ( 87 Kb)
Veure document .doc ANNEX 2 Certificació factures.doc ( 99 Kb)
Veure document .doc ANNEX 3 Declaració responsable.doc ( 84 Kb)
Veure document .doc ANNEX 4 Dades bancàries IBAN.doc ( 127 Kb)
Veure document .doc AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT - persona física.doc ( 31 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web