Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/23/2018 09:12:53 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ocupació temporal de la via pública amb taules i/o arcons frigorífics

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 01/19/2017


Sol·licitud d'una autorització municipal per col·locar taules i/o arcons frigorífics amb finalitat lucrativa.

La llicència abastarà l'any natural en que s'hagi demanat i s'entendrà prorrogada automàticament per als tres anys següents al de l'atorgament sempre i quan no hagi canviat la configuració de l'espai i que no n'hi hagi cap resolució ferma d'imposició de sanció d'acord amb aquesta ordenança, o qualsevol incompliment de les condicions sota les quals es va concedir o de la normativa sobre soroll i contaminació acústica.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els titulars dels establiments de restauració, venda amb degustació i assimilables sempre que disposin de tots els títols habilitants per exercir l'activitat de què es tracti.

Els espais a autoritzar es classifiquen en longitudinals i centrals, i han de complir els següents requisits:

Espais longitudinals (voreres, carrers de vianants, ...)

- L'amplada mínima lliure d'obstacles arquitectònics de la vorera a utilitzar serà de 3 metres.

- S'ha de deixar un pas lliure a la vorera de, com a mínim, 1,5 metres a part dels escocells o els altres elements urbans que puguin existir.

- La disposició de les taules i/o arcó frigorífic no impediran ni dificultaran l'accés lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i la fluïdesa de vianants.

- La longitud màxima de la franja ocupada per taules i/o arcó frigorífic serà la de la façana del local sol·licitant. Excepcionalment, es podrà concedir una longitud major quan es consideri que no ocasiona dificultats a les àrees confrontants i els veïns/es confrontants hi estiguin conformes.

Espais centrals. L'autorització restarà supeditada a la següent limitació:

- Es respectaran les zones enjardinades i la zona de joc i descans existents.

- Permetrà, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants.

- L'espai posat a disposició serà com a màxim d'un terç de la superfície disponible.

- El nombre màxim de taules per establiment serà de 20, per establiments en les zones de tolerància segona, tercera i quarta definides al Pla Especial d'ordenació d'usos urbans.

- Per al cas de concurrència d'establiments en un mateix espai central i que el nombre total de taules per què es demani autorització sigui superior al de la cabuda del dit espai, el principi general d’adjudicació serà el del mateix nombre de taules a cadascun dels establiments interessats.

Altres aspectes generals a tenir en compte:

- L'espai mínim a considerar per a cada taula serà de 2,25 m2. I cada taula només podrà acollir 4 cadires.

- Els arcons frigorífics o similars tindran, a l'efecte d'ocupació, la consideració d'una taula.

- Per la instal·lació de vetlladors:

. Els muntants o pilarets de suport seran d'una secció màxima equivalent a una circumferència de 12 cm de diàmetre o un quadrat de 10 cm al costat

. L'alçada màxima serà de 2,50 m i mai no sobresortirà a l'alçada de la planta baixa de l'edifici davant del que se situa.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si es sol·licita excedir l'ocupació de la longitud de la façana de l'establiment, s'ha de presentar una autorització dels veïns afectats.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, sempre que es disposi de la posada en marxa de l'activitat

PREU:

Un cop atorgada la llicència d'ocupació, i prèviament a l'ocupació efectiva de la via pública, el titular haurà de presentar una declaració o autoliquidació, on consti el nombre de taules que instal·laran cada mes, respectant en tot cas els límits establerts a la llicència. El nombre de taules per a cada mes pot ser diferent i inclusivament ésser zero en algun mes concret. També es podran presentar autoliquidacions complementàries quan s'incrementi (mai per reduir) el nombre de taules instal·lades respecte a la declaració o autoliquidació presentada.

Les declaracions podran ser per tot l'any (any natural) o bé presentar-les per períodes mínims de 3 mesos, comptats de data a data, i sempre dins de l'any natural.

En el cas de que la declaració sigui anual el termini de presentació serà des de l'últim trimestre de l'any anterior fins al 15 de gener de l'any declarat, les liquidacions tributàries s'incorporaran al corresponent padró tributari i es practicaran trimestralment. En el cas que l'autorització sigui vigent i no es faci una nova declaració es prorrogarà d'ofici la declaració que s'hagi fet anteriorment.

En el cas de que la declaració sigui per períodes, en el moment de presentar la comunicació, l'import resultant s'exigirà en règim d'autoliquidació.

El càlcul es farà en funció de la zona, del període declarat i del número de taules comunicades,

Tarifa mensual:

Zona 1: 15 € per mes i taula

Zona 2: 12 € per mes i taula

Zona 3: 10 € per mes i taula

Zona 4: 8 € per mes i taula

Tarifa anual:

Zona 1: 135 € per taula

Zona 2: 108 € per taula

Zona 3: 90 € per taula

Zona 4: 72 € per taula

Per les ocupacions amb taules i cadires que es duguin a terme sota vetlladors o sobre tarimes que conformin-ocupin terrasses a la calçada, amb referència a les diferents zones, únicament es liquiden per anys sencers i per m2 ocupat a la via pública. Aquestes liquidacions tributàries s'incorporaran al corresponent padró tributari i es practicaran trimestralment:

Zona 1: 80 € per m2

Zona 2: 64 € per m2

Zona 3: 53,30 € per m2

Zona 4: 42,60 € per m2

Zones:

ZONA 1: Pl. Catalunya núm. 1 a 8 i 22 a 36

ZONA 2: Pl. Ajuntament; rambla Rafael Casanova; pl. Mercat Vell; c. Raurich, núm. 2 a 4; c. Riera Basté, núm. 25 a 29; c. Lluís Castells, núm. 63 a 69

ZONA 3: Resta d'espais centrals, descrits a l'ordenança fiscal així com els espais longitudinals compresos a l'Eix comercial de la zona comercial nivell 1

ZONA 4: Resta d'espais no compresos en cap dels anteriors

Per la redacció d'informes, prèvia la corresponent inspecció, referents a canvis en la distribució de taules i similars o per saber quantes taules es poden posar, o instal·lar vetllador, etc...: 148,80 €

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 2 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Instrucció tècnica terrasses.pdf ( 758 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web