Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/18/2018 12:23:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Obres excloses de llicència municipal

EN QUÈ CONSISTEIX:

És la comunicació que es fa a l'Ajuntament de la realització d'obres que estan excloses de llicència municipal segons l'art. 11.2 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. Les obres poden consistir en:

A parcel·les:

- Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar sempre que no suposin la destrucció de jardins existents, ni la tala d'arbres, ni el moviment de terres (remoció major a 12 cm de gruix).

- Instal·lació d'hivernacles (desmuntables, alçada màxima 5 m, sense tancaments rígids perimetrals, parets o murs de més d'1 m d'alçada o fondària)

A l'interior d'habitatges:

- Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).

- Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).

- Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda)

- Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 4 m d'alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa).

A l'interior de locals:

- Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).

- Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).

- Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).

- Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 4 m d'alçada i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa, tampoc no inclou l'asfaltat o repavimentació en aparcaments amb plantes soterranis).

Als edificis (en elements comuns):

- Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no s'afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats,...).

- Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar interiors (vestíbul, escala,...) fins a 4 m d'alçada i pavimentació d'interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa).

- Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

- Sòl no classificat com urbà consolidat.- Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

- Edifici catalogat o especialment protegit segons Catàleg i Pla especial del casc antic

- Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Les obres no han de suposar:

- Intervenció en façanes, ni en paviments exteriors sobre forjats o sostres (terrasses, balcons, terrats), ni en patis interiors de l'edifici (de ventilació, de llums, eixides i pati d'illa).

- Canvis en les obertures, parets, pilars i forjats (sostre i/o terra), ni en la distribució interior de l'edifici, tant en espais privatius com en comunitaris.

- Muntatge de bastida (en general no cal bastida pels treballs fins a 4 m d'alçada i que es puguin fer correctament amb escala de mà).

- Utilització d'aparells elevadors (corrioles, muntacàrregues...).

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat:

En qualsevol cas, s'haurà de sol·licitar un informe de compatibilitat amb el planejament. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es podrà exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, podrà formalitzar la corresponent autorització, llicència o comunicació de l'activitat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física o jurídica, amb el benentès que disposa d'autorització de la propietat de la finca per a la realització de les obres, en el seu cas. Si actua en representació d'altra persona física o jurídica, cal indicar-ne les dades corresponents.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La comunicació es formalitza documentalment en model normalitzat en el que es fa constar l'emplaçament i descripció de les obres a executar, subscrit per la persona sol·licitant, la qual declara responsablement la veracitat i l'exactitud de les dades consignades i el coneixement de les limitacions i condicions aplicables, sense necessitat d'altra documentació addicional.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment abans d'iniciar les obres.PREU:

Sense cost.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

En el moment en que es presenta la comunicació es poden iniciar les obres, i l'Ajuntament es dona per assabentat i informa de les condicions aplicables en funció del tipus d'obra i d'altres aspectes d'obligat compliment.

El termini per executar les obres comunicades és de tres mesos. En cas necessari, caldrà formalitzar una nova comunicació.

Els treballs es limitaran de dilluns a dissabte en horari de 8:00h a 20:00h.

Els Serveis d'inspecció municipal podran verificar que la finca no es troba en cap dels supòsits d'exclusió del present tràmit i que les obres realment executades s'ajustin a les dades comunicades i a les condicions aplicables.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via Internet

- Clicar el botó "tramitar sense signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAPALTRES TRÀMITS RELACIONATS


Tramitar sense Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/12/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades