Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/17/2018 06:29:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors moment

EN QUÈ CONSISTEIX:

Aquestes obres són bàsicament les que no requereixen necesssàriament la redacció d'un projecte complert i/o la intervenció de tècnic titulat es limita a aspectes parcials dels treballs.

Es pot obtenir al moment l’autorització corresponent per a efectuar-les sempre que es tracti d’una obra de reforma puntual sense canvi en la distribució ni en les obertures i que no afecti elements de l’estructura resistent de l’edifici, si es tracta d’un dels següents tipus d’obres, sempre i quan l’edifici no es trobi inclòs en el catàleg (com catalogat, especialment protegit o protegit) i no es trobi a la zona del nucli antic:

- Rehabilitació de façana i/o pati

- Formació o reparació d’envà pluvial

- Impermeabilització de terrat, balcó o terrassa o substitució de teules

- Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local

- Rètol i/o banderola a façana en la planta baixa (a menys de 4 m d'alçada)

- Formació o substitució de cel ras a l’interior de local

- Rehabilitació de les instal·lacions generals o comuns de l’edifici amb muntatge de bastida, aparell llevador o corriola

- Formació d’armari o cambra de comptadors d’aigua en zona no habilitada

- Formació d’armari per comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample)

Enllaç d'interès:Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.comQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol particular o raó social

Si aquests deleguen en un representat, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representantDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció del tipus d'obra :

REHABILITACIÓ

Façana principal / posterior i/o patis: Fotografia, Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques, Plànol de la façana, Informe de Residus i Pressuposts

Formació o reparació d'envà pluvial: Fotografia, Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques, Informe de Residus i Pressupost.

Impermeabilització de terrat, balcó o terrassa: Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Informe de Residus i Pressupost

Substitució de teules: Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Informe de Residus i Pressupost

LOCALS

Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local: Croquis i Pressupost

Formació o substitució de cel ras a l'interior de local: Assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost

RÈTOLS

Rètol a façana en planta baixa (fins a 4 m d'alçada): Llicència d'activitats, Fotografia, Croquis i Pressupost

Banderola a façana en planta baixa: referència activitat (núm.expedient), Fotografia, Croquis i Pressupost

INSTAL·LACIONS

Rehabilitació instal·lacions generals o comuns de l'edifici amb muntatge de bastida, aparell llevador o corriola: Assumeix tècnic que ha d'incloure la bastida tubular o altres mitjans auxiliars, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques i Pressupost.

Formació d'armari o cambra de comptadors d'aigua en zona no habilitada: Croquis i Pressupost

Formació d'armari per comptador a façana: Fotografia, Croquis i Pressupost.

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas segons els tipus d'obra abans detallats (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi de seguretat, etc.), ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració de projecte - no es imprescindible visat col·legial, si bé en tal cas s'exigirà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil. Els croquis hauran de ser acotats i els plànols a escala. Caldran les plantes, la secció i els alçats, segons el cas.

En edificis d'habitatges, els enginyers només podran assumir i projectar obres que no afectin l'estructura de l'edifici i que siguin a l'interior de locals comercials o industrials.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obresPREU:

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa de tramitació, segons la ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 150,00 euros més un terme variable corresponent al 0,50% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció, sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència.En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 3.000,00 euros.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 3.000,00 euros.

També es liquidarà en el moment el 4% del pressupost en concepte de l'ICIO.

En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30€).

Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO i/o taxa segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Al moment.

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat i, com a conseqüència, no es podrà autoritzar al moment.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAPMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc ATT4T9VI.doc ( 186 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/16/2014
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades