Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/14/2017 05:56:18 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges - exercici 2017

Darrera revisió: 09/01/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

Subvencions per tal d'incidir en la qualitat de vida de la ciutadania i la millora de les condicions d'habitabilitat, amb la rehabilitació del parc privat existent d'habitatges i d'edificis d'habitatges de Sant Boi de Llobregat.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

A) ACTUACIONS EN EDIFICIS:

- Programa d'accessibilitat d'edificis plurifamiliars:

. Instal·lació d'ascensors en edificis amb 2 o més plantes pis, que no en disposin. L'import equivalent al 25% del cost de l'actuació amb un màxim de 10.000,00 €.

. Supressió de barreres arquitectòniques per a l’accés a l’edifici, sempre que compleixin la normativa vigent. L'import equivalent al 12% del cost de l'actuació de supressió de barreres arquitectòniques amb un màxim de 100 € per habitatge afectat.

- Programa de conservació dels edificis: Els edificis han d'haver estat finalitzats abans de 1981, EXCEPTE ELS CASOS D'INTERVENCIÓ MOLT URGENT

. Rehabilitació de totes les façanes i/o cobertes d'edificacions plurifamiliars o, en el cas de ser unifamiliars, que es trobin entre mitgeres. L'import equivalent al 50% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 1.000 € per habitatge afectat.

. Seran subvencionables les deficiències que hagin estat catalogades com a molt greus, greus o importants en l'informe d'inspecció tècnica d'edificis d'habitatges (ITE)

. Programa de conservació dels edificis. Cas especial d'edificis catalogats:

* En cas que es tracti d'actuacions de rehabilitació de façanes i/o cobertes en edificis catalogats (segons determinacions PE i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Casc Antic, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 20/06/1990) i amb informe favorable del projecte de rehabilitació presentat per part de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament, els imports màxims s'incrementaran en 200,00 € per habitatge mantenint el mateix percentatge de subvenció respecte al pressupost presentat.

* En cas que, en aplicació de la normativa vigent, un edifici no estigui obligat a passar la inspecció tècnica, aquest informe es substituirà per una memòria tècnica que justifiqui la necessitat de les obres de rehabilitació així com la qualificació de les deficiències.

B) ACTUACIONS EN HABITATGES

- Programa d'habitabilitat en habitatges. Actuacions necessàries per a l'obtenció de les condicions mínimes d'habitabilitat: l'Import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 8.400,00 €

- Programa de mobilitat en habitatges. Actuacions per a l'adaptació interior de l'habitatge i formació d'itineraris accessibles per a unitats familiars amb un membre amb mobilitat reduïda o major de 65 anys: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.200,00 €

- Programa d'eficiència energètica en habitatges. Actuacions de millora de la qualificació energètica de l'habitatge, caldrà un informe tècnic que acrediti la millora obtinguda amb les actuacions efectuades presentant certificat de qualificació energètica posterior a les actuacions. Seran subvencionables les actuacions de reforma en habitatges encaminades a un estalvi energètic sempre que amb les mateixes s'aconsegueixi la millora de la qualificació energètica en, al menys, 1 lletra, respecte a la qualificació energètica inicial de l'habitatge: L'import equivalent al 40% del cost de l'actualització amb un màxim de 7.000,00 €

- Programa d'arranjament d'habitatges desocupats. És imprescindible que es realitzin en compliment d'un contracte dels anomenats de masoveria urbana (realització d'obres de rehabilitació i arranjament d'habitatges com a contra prestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix): l'import equivalent al 60% del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000, 00 €.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- En cas d'actuacions de rehabilitació en edificis:

. En cas d'edificis d'habitatges de 45 anys o més d'antiguitat, cal que disposin del corresponent certificat d'aptitud i de l'informe de la Inspecció tècnica de l'edifici i d'habitatges (IITE)

. Els edificis han d'haver estat finalitzats abans de 1981, llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici, les de millora de les condicions d'accessibilitat o la supressió de barreres arquitectòniques.

. Els edificis han de ser de titularitat privada, i que, com a minin, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant sigui destinada a ús residencial i que, al menys el 70% dels habitatges, constitueixin domicili habitual.

. En els casos que tinguin concedida la llicència d'obres, no es poden haver iniciat abans del 23/07/2016.

. En el cas que no hagin sol·licitat llicència, sempre que tinguin la intenció d'iniciar-les en un termini de sis mesos a partir de la data d'atorgament de la subvenció.

- En el cas d'actuacions de rehabilitació en habitatges:

. En els casos d'habitatge, no poden haver estat iniciades les obres en el moment de presentar la sol·licitud, ni abans de la visita del tècnic municipal.

. En cas que els promotors de les obres siguin persones físiques que promoguin obres en habitatges d'us propi o llogats, els ingressos nets, de la unitat convivencial no poden superar:

1 membre - 37.182,74 €

2 membres - 38.332,72 €

3 membres - 39.981,44 €

4 o més membres - 41.314,16 €

. Si l'habitatge es troba desocupat, el propietari ha d'aportar un document de compromís, conforme es destinarà com a residència habitual. Abans d'abonar la subvenció atorgada, es comprovarà el compliment d'aquest compromís.

Per ambdós casos:

. Les subvencions no són compatibles amb ajuts a la rehabilitació atorgats per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en altres convocatòries, per les mateixes actuacions. No obstant això, són compatibles amb altres concedides per altres administracions o ens públics o privats sense que l'import dels ajuts pugui superar el cost total de l'activitat o projecte a desenvolupar.

. Els promotors de les obres han d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, resta d'administracions i de la Seguretat Social.

. El titular de la llicència ha de coincidir amb el sol·licitant de la subvenció.

. El termini màxim per a l'inici de les obres, serà de 6 mesos a comptar des de la notificació de l'atorgament de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

-Fotocòpia del DNI o del CIF del sol·licitant i del DNI del representant si és el cas. En el cas de comunitats de propietaris caldrà aportar també, l'acord de nomenament del representant i d'aprovació de l'actuació.

- Pressupost desglossat de l'obra que inclogui l'execució de l'obra i honoraris professionals amb inclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit, degudament signat i acceptat pel promotor de les obres.

- Document resum del pressupost de les obres a realitzar per a cada tipus d'actuació subvencionable ( segons model )

- Documentació tècnica:

· En cas d'actuacions en edifici obligats a passar la inspecció tècnica, una còpia d'aquest informe i el certificat d'aptitud. Per la resta de casos, memòria tècnica que justifiqui la necessitat de les obres, així com la qualificació de les deficiències.

· Memòria, documentació gràfica i imatges de les actuacions a realitzar que contingui, com a mínim, la descripció de l'estat de l'edifici o l'habitatge amb anterioritat a l'inici de les obres ( en el cas que han sol·licitat llicència d'obres, no cal aportar aquesta documentació )

· Pel programa d'eficiència energètica, s'haurà d'aportar l'informe del tècnic amb la qualificació energètica, les actuacions recomanades i la qualificació energètica que s'obtindrà.

· En cas del programa d'adaptació interior d'habitatge es podrà presentar un petit informe que expliqui el motiu pel qual es realitzen les obres

· En cas d'actuacions per obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat: informe tècnic que justifiqui l'estat inicial de l'habitatge.

-Caldrà presentar així mateix, segons els casos, la documentació següent:

En cas d'actuacions en habitatge:

- Autorització de la/les persones propietàries i/o copropietàries autoritzant la realització de les obres, si és el cas (per a sol·licitants llogaters i habitatges de titularitat compartida). ( segons model )

- Model d'autorització de consulta de dades interoperables de la unitat de convivència.

- Si l'habitatge es troba llogat, contracte d’arrendament en vigor i autorització de la persona arrendatària/ocupant, per a l’accés a l’habitatge, als efectes de dur a terme les obres de rehabilitació corresponents i les actuacions municipals connexes ( segons model )

- En el cas que el sol·licitant sigui el propietari d'un habitatge desocupat, que vol adscriure l'habitatge a la borsa de lloguer social d'aquesta administració, haurà d'aportar aquest document. ( Consultar a OLH )

- En el cas que el sol·licitant sigui el llogater de l'habitatge: permís del propietari per executar les obres, contracte d'arrendament en vigor i facultats de representació. (segons model)

- Les persones sol·licitants que deneguin l'autorització per fer les consultes necessàries de les seves dades, han d'aportar la documentació següent:

· Declaració d'IRPF, corresponent al període impositiu 2016

· Certificats dels imports percebuts de les pensions de l'administració pública durant l'exercici 2016

· Les persones sol·licitants de subvenció per les d'actuacions d’adaptació interior de l’habitatge caldrà, si és el cas, la resolució de qualificació de la disminució acreditativa de la mobilitat reduïda atorgada per l’ICASS.

- En el cas de sol·licitants de subvenció per a les actuacions del programa d'arranjament d'habitatges lligats a un contracte dels anomenats de masoveria urbana, el contracte d'arrendament o similar que vinculi l'habitatge a l'ús esmentat.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert del 12 al 29 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Presencialment a l'Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Totes les persones hauran de demanar cita prèvia , d'aquesta manera, seran ateses de forma immediata el dia i l'hora que hagi reservat.

Per poder demanar dia i hora, al final de la fitxa del tràmit trobarà el botó de Cita prèvia.

MANUAL INFORMATIU:

Subvencions per a la rehabilitació

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Llicències d'obres majors

Llicències d'obres mitjanes

Llicències d'obres menors

Llicències d'obres menors moment

Obres excloses de llicència municipal

Justificació de subvencions per a la rehabilitació d'edificis

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases reguladores aprovades inicialment.pdf ( 482 Kb)
Veure document .pdf Bases subvencions rehabilitació 2017-castellà.pdf ( 99 Kb)
Veure document .xls CÀLCUL SUBVENCIONS-2017_editable.xls ( 32 Kb)
Veure document .doc Detall pressupost subvencionable 2017_editable.doc ( 110 Kb)
Veure document .pdf Detall pressupost subvencionable 2017.pdf ( 63 Kb)
Veure document .doc Detall factures subvencionades 2017 - model+xls.doc ( 101 Kb)
Veure document .doc Acord de collogaters.doc ( 62 Kb)
Veure document .doc Autorització - ocupants habitatge.doc ( 74 Kb)
Veure document .doc Autorització - propietari.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de la persona propietària.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de representativitat.doc ( 27 Kb)
Veure document .doc Certificat acta de reunió.doc ( 49 Kb)
Veure document .doc Model autorització interoperabilitat.doc ( 927 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web