Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/04/2020 11:17:08 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i el Comerç (OAE)Presentació:

Com a servei públic, l'Oficina d'atenció a l'Empresa i el Comerç (OAE) té com a objectiu donar el recolzament necessari a les empreses i comerços de Sant Boi.

Aquest recolzament es dirigeix, tant a les persones emprenedores que volen establir una activitat econòmica al municipi, per a què aquesta es desenvolupi amb tots els requeriments legals establerts i es faciliti la participació en les accions encaminades al foment de la creació; com a les activitats ja instal·lades impulsant accions que fomentin la consolidació d'aquestes empreses locals.Nom del servei:

OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA I EL COMERÇ (OAE)Qui som?

Un equip de més de 40 persones, de 6 àmbits de gestió de l'Ajuntament diferents, que treballen de forma interdisciplinària i coordinada.

El nostre referent tècnic és el cap de Servei de Desenvolupament Econòmic, dins de l'àrea tècnica de Territori i Desenvolupament Econòmic. I la dependència política correspon a l'àrea d'ctuació política de Territori i Desenvolupament Econòmic.

L'oficina es troba integrada dins del model d'oficines d'atenció a les persones de l'Ajuntament de Sant Boi, la referent és Maite Selva, cap de l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones.

Telèfon: 936351212 ext. 291

Correu: mselva@santboi.catQuè fem?

L'OAE ofereix un servei públic que integra la gestió electrònica i la presencial, i s'encarrega de:

Recepcionar les demandes dels ciutadans i ciutadanes, que vulguin demanar informació i/o fer un tràmit vinculat a l'empresa i el comerç, i valorar quin és el servei més adient per poder donar resposta a la seva demanda i/o necessitat.

Programar el dia de la reunió amb els tècnics corresponents, per oferir una atenció integral, que doni resposta a les demandes de la ciutadania, en relació a l'empresa i comerç.

Assegurar la coordinació dels àmbits:

- Atenció a l'empresa i l'emprenedoria

- Llicències d'activitats

- Promoció de la ciutat

- Llicències d'obres

- Salut pública

Facilitar la informació tècnica respecte: classificació de les activitats econòmiques, prevenció i control medi ambiental, seguretat de les persones, prevenció i seguretat en matèria d’incendis en els establiments, adaptació de les activitats econòmiques per a les persones amb disminucions físiques, seguretat industrial, controls sanitaris, obres d'adequació, compatibilitat urbanística, etc.

Donar el suport necessari per realitzar les diferents gestions vinculades amb l'empresa i el comerç.

Informar sobre accions que fomenten el desenvolupament econòmic de la ciutat:

- Informació i assessorament per a la creació d'empreses.

- Suport a l'elaboració del pla d'empresa.

- Formació per al foment de l'emprenedoria.

- Jornades per a empreses.

- Servei de facilitació de traspassos de negocis. Punt d'Atenció Reempresa.

- Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE). Tramitacions electròniques per altes i baixes d'empreses.Qui pot accedir?

Qualsevol persona física o jurídica que estigui relacionada amb una activitat econòmica al municipi de Sant Boi.Com accedir?

Accediu

Sempre amb Cita Prèvia

Trucant el telèfon

93 635 12 12On som?

Plaça Ajuntament,1Quins drets i deures tenen les persones usuàries?

Dret a uns serveis públics de qualitat

Tots els ciutadans tenen dret a:

a) Accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

b) Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l'activitat administrativa.

c) A participar i col·laborar en la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant el sistema de recollida de l'opinió a través de qüestionaris i /o enquestes.

d) Accedir a als resultats dels estudis i anàlisi que en faci l'òrgan prestador del servei dels qüestionaris i/o enquestes.

e)A que les seves dades de caràcter personal rebin el tractament i les garanties legalment previstes .

Deures/Obligacions/Compromisos

a) Contribuir de forma constructiva i respectuosa a la millora dels serveis en els que participi.

b) Respectar els espais públics on es desenvolupen les accions.

c) Complir amb les normatives de convivència, educació i civisme.

d) Tractar amb respecte els servidors públics.

e) Participar i assistir a les accions en les quals s'hagin inscrit prèviament.

f) Presentar la documentació de forma adequada, d'acord amb el que estableix la normativa sectorial.A què ens comprometem?

1. A donar resposta en un termini de 2 dies hàbils, per poder valorar, derivar i/o programar les cites amb els tècnics o gestors corresponents, per gestionar la seva demanda.

2. A donar informació i/o gestionar els tràmits vinculats amb l'empresa i comerç, des d'un punt de vista transversal i pluridisciplinar.

El sistema d’indicadors per avaluar els compromisos és:

1. Temps transcorregut entre la petició de cita i l'atenció efectiva

2. Enquesta personalitzada i anònima, per poder conèixer el grau de satisfacció de l'atenció rebuda.

3. Volum de propostes d'actuació o millora i suggeriments rebuts al Servei T'Escoltem

4. Volum de requeriments d'esmenes, per acreditar la millora de la qualitat de la documentació presentada.Mecanismes per a fer propostes de millora, suggeriments o reclamacions:

El Servei T'escoltem permet recollir les propostes i suggeriments i gestionar-les.

En cap cas les reclamacions poden donar peu a una reclamació patrimonial.

Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent.Normativa reguladora de les cartes de serveis:

Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En especial l'artícle 59 relatiu a les Cartes de Servei pel que fa a l'estructura i els artícles 60 i 61 pel que fa als drets.

Llei 26/2010 del 3 d'agost. De règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Article 23.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Article 18.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local .

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Ordenança municipal reguladora de l'administració en el entorn electrònic, de 25 de novembre de 2013.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/28/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades