Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/26/2019 03:20:35 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al pagament lloguer nous perceptors 2018 (Agència de l'Habitatge de Catalunya - Ministeri de Foment)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Són ajuts, en règim de concurrència competitiva, per fer front al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L'import mensual de la prestació és del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per a més informacióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

PERSONES DESTINATÀRIES:

Poden sol·licitar aquests ajuts els titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

REQUISITS:

a) Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent del sol·licitant de l'ajut).

b) Ser titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i ocupant-ho efectivament durant el període subvencionable. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar que el llogater ha pagat la fiança a l'arrendador.

c) L'import de la renda mensual no pot ser superios a 600 € mensuals (per a famílies nombroses l'import màxim del lloguer mensual pot arribar a 900 €).

d) La unitat de convivència ha de comptar amb uns ingressos suficients per a pagar el lloguer i no superar els previstos als apartats 1 i 2 de l'article 17 del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

Aquest límit es calcula en funció dels membres de la unitat de convivència i les seves edats i es determina en relació a l'indicador de renda de suficiència (no s'inclourà els imports cobrats per la Llei de dependència) de la següent manera:

- El sol·licitant computa per 1,41 vegades l'IRSC

- Per cada persona addicional s'afegeix 0,46 vegades l'IRSC

Queden exonerades de l'aplicació del límit màxim d'ingressos les víctimes de terrorisme.

Els ingressos que justifiqui la unitat de convivència (suma de les quanties de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents al 2016 de tots els membres de la unitat de convivència (en cas que no presenti declaració de renda haurà d'aportar certificat d'imputacions acompanyat de la vida laboral). Els ingressos així determinats s'han de ponderar multiplicant per un coeficient de 0,7.

e) Estar al corrent de pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. Per validar el rebut caldrà que al mateix hi consti el pagador, el receptor, el concepte i l'import.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

NO PODEN SER PERCEPTORES DE LES PRESTACIONS LES PERSONES SEGÜENTS:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre siguin propietaris o usufructuaris d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

- Les unitats de convivència quan l'import de la base de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 405) sigui superior a 500 €.

- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

- Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

AQUESTES PRESTACIONS SÓN INCOMPATIBLES:

- Pel que fa a les mateixes mensualitats de l'any en curs amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar en tots els casos:

. Impresos normalitzats de sol·licitud, autorització i declaracions responsables que podeu trobar més endavant, emplenats i signats.

. DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència i del llibre de família, si s'escau. Excepcionalment, en cas que algun membre de la unitat de convivència no en disposi de cap d'aquests documents haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació (NIE).

. Informe de vida laboral de tots els majors de 16 anys.

. contracte de lloguer (en el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar que el llogater ha pagat la fiança a l'arrendador).

. Rebuts de lloguer corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de sol·licitud.

. Imprès de dades bancàries del comptes on es vol cobrar la subvenció signada i segellada per l'entitat financera.

En funció del cas:

. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats de intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació de pagament.

. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

. Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.

. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

. En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'us sobre l'habitatge.

. En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.

Si es signa l'autorització per realitzar les consultes corresponents, no caldrà aportar la següent documentació:

. Justificant ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral:

. Declaració d'IRPF corresponent a l'exercici 2016. En el cas de no estar obligats a presentar la declaració cal presentar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i informe de vida laboral actualitzat.

. Certificats anuals de les pensions exemptes de tributació de les que sigui beneficiari qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

. Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat que afecti al desenvolupament o que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% declarada pel departament competent en matèria d'afers socials.

. Títol de família nombrosa.

. Títol de família monoparental.

Petició de Certificat de Vida Laboral:

. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social

Cliqueu

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en aproximadament una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-lo.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@u permanent. L'informe es descarrega en el moment, es pot imprimir i té plena validesa legal.

Com obtenir laCl@uPermanent:

A través d'aquest servei es podrà obtenir i/o consultar en línia un informe en què es recullen totes les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Pot obtenir-ho presencialment a:

C Eusebi Güell, 41-43

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT(BARCELONA )

93 6400687 / 93 6406745

93 6522172

901 106570QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació finalitzarà el 29 de juny de 2018, aquest inclòsPREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució s'entendrà desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:

PER TAL DE GARANTIR UNA ATENCIÓ ADEQUADA LA RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS ES REALITZARÀ AMB CITA PRÈVIA:

- En cas que el/la titular del contracte de lloguer tingui fins a 35 anys podeu concertar visita per lliurar la sol·licitud trucant al telèfon del:

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT

Horari de tramitació: Dilluns i divendres de 10 a 14h; Dimarts i dimecres de 16 a 20h; Dijous de 16 a 18h

- Per la resta de sol·licituds podeu trucar al telèfon del departament d'Habitatge: 93 635 12 23 o sol·licitar hora al punt d'informació de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic OMAP (Pl. Ajuntament, 1), on també es pot recollir un exemplar dels impresos a presentar o descarregar-los des d'aquesta mateixa fitxa

EN CAS QUE TINGUEU QUALSEVOL DUBTE ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ AL TELÈFON: 93 635 12 23MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf Resolució Bases MIFO LM.pdf ( 71 Kb)
Veure document .pdf Convocatòria MIFO.pdf ( 37 Kb)
Veure document .doc DNI A 3 nous perceptors 2018 (MIFO).doc ( 455 Kb)
Veure document .pdf 833_Sol_Subvencio_Lloguer.pdf ( 1447 Kb)
Veure document .pdf 751_sol_trans_banc.pdf ( 208 Kb)
Veure document .pdf 835_Declaracio_responsable_Ingresos.pdf ( 663 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/22/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades