Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/04/2020 11:37:05 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Carta de Serveis de Ràdio Sant BoiPresentació:

Com a servei públic, Ràdio Sant Boi reflecteix la diversitat, garanteix el pluralisme i la imparcialitat, i contribueix a afavorir la cohesió social i a expressar la identitat local. En compliment de la seva missió de servei públic, Ràdio Sant Boi garanteix l'accés de la ciutadania a la informació, la cultura i l'educació.

La voluntat de servei a la ciutadania és el que impulsa la producció i emissió de continguts de Ràdio Sant Boi. Els continguts que difonem s'adrecen a tota la ciutadania, sense excloure persones ni segments socials per cap motiu o circumstància.

És des d'aquest esperit que presentem aquest document, que recull l'oferta del servei i en concret, els compromisos, el funcionament i els drets i deures de la ciutadania.Nom del servei:

RADIO SANT BOIQui som?

Un equip de 5 persones.

El nostre referent tècnic és el Responsable de Ràdio Sant Boi, dins de l’àrea de Governança. I la dependència política correspon a l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat Democràtica.

El nostre referent és Josep Pallarés Sánchez. Responsable de Radio Sant Boi.

Tel. 93 654 16 00

Correu jpallares@santboi.catQuè fem?

Ràdio Sant Boi, en tant que emissora municipal, ofereix un servei públic d'informació local i entreteniment de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics, i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana.

Oferim:

Creació i producció dels continguts de la programació

Coordinació dels diferents col·laboradors

Gestió dels continguts en líniaQui pot accedir?

Qualsevol persona física o jurídicaCom accedir?

A través del WEB de Radio Sant Boi

Accediu

Trucant al telèfon 93 654 16 00

També presencialment a

Carrerde Jaume I, 27On som?

Carrerde Jaume I, 27Quins drets i deures tenen les persones usuàries?

Dret a uns serveis públics de qualitat

Tots els ciutadans tenen dret a:

a) Accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

b) Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l'activitat administrativa.

c) A participar i col·laborar en la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant el sistema de recollida de l'opinió a través de qüestionaris i /o enquestes .

d) Accedir a als resultats dels estudis i anàlisi que en faci l'òrgan prestador del servei dels qüestionaris i/o enquestes.

e)A que les seves dades de caràcter personal rebin el tractament i les garantíes legalment previstes .

f) A rebre una informació independent, plural i veraç.

g) participar en la nostra programació a través dels canals d'accés que posem a la seva disposició.

Demanem sempre el consentiment a les persones que participen en els nostres continguts i els expliquem l'ús que farem de la seva intervenció.

En el cas de persones incapacitades o menors d'edat, requerim l'autorització dels pares, tutors o representants legals, tal com estableix la legislació vigent.

Deures/Obligacions/Compromisos

Contribuir de forma constructiva i respectuosa a la millora ciutadana.

A no produir i difondre continguts que vulnerin la legislació vigent o que contradiguin els principis recollits en el codi ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.A què ens comprometem?

1. Responsabilitat editorial

Ràdio Sant Boi és responsabilitza dels continguts que es difonen a través de la seva programació, independentment que sigui de producció pròpia, adquirida o compartida.

Ràdio Sant Boi no es fa responsable de les opinions que formuli l'audiència. Tot i això, rebutgem produir i difondre continguts que vulnerin la legislació vigent o que contradiguin els principis recollits en el codi ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.

2. Responsabilitat social corporativa

Ràdio Sant Boi assumeix les seves responsabilitats socials més enllà de les obligacions que li són pròpies i es compromet a difondre continguts destinats a millorar l'entorn social, educatiu, econòmic i ambiental, entre d'altres i a ser altaveu de les causes socials i solidàries de les institucions i del teixit associatiu de la ciutat.

3. Qualitat

Ens comprometem a oferir uns continguts de qualitat amb vocació divulgadora i formativa. Amb aquesta finalitat els nostres mitjans fan un control constant tant dels processos com dels recursos emprats en la producció i difusió de continguts.

4. Innovació

Promovem la innovació tecnològica i creativa i la recerca de nous formats i propostes de comunicació, per posar a l'abast de la ciutadania uns continguts atractius i de qualitat. Posem especial atenció a l'ús de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC), que poden complementar i ampliar l'impacte del nostre mitjà.

5. Respecte a les persones

Tractem totes les persones amb el màxim respecte, tant quan participen en la producció de continguts com quan en són receptores.

Apostem per debats on es puguin expressar les diferències des del respecte mutu.

6. Pluralisme

El pluralisme consisteix en la capacitat dels mitjans de comunicació de representar un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la integren. Els nostres continguts mostren de la manera més àmplia possible la realitat i el conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.

Ràdio Sant Boi serveix al conjunt de la ciutadania. Totes les opinions hi poden trobar un lloc per expressar-se , en funció del seu interès informatiu, del pluralisme i de la seva representativitat, sempre que respectin els principis democràtics i de convivència.

7. Diversitat

Reflectim la diversitat de tota la ciutadania, fomentem la cohesió social i no discriminem ningú pel seu origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies.

Evitem els estereotips en tant que poden fomentar la discriminació.

8. Paritat de gènere

Vetllem per la igualtat entre dones i homes i reflectim en els nostres continguts i la nostra projecció pública una presència equilibrada dels dos sexes. Evitem els estereotips de gènere i el llenguatge sexista.

9. Participació ciutadana

Quan la participació de l'audiència s'articula en forma d'enquesta o implica la resposta a preguntes, ens comprometem a explicitar que els resultats no tenen cap valor demoscòpic i fem públic el nombre de persones que hi han participat.

10. Foment de l'associacionisme

Ràdio Sant Boi vol ser un instrument de promoció de les associacions i entitats de Sant Boi. Per això posem a disposició els nostres mitjans per a difondre la seva tasca i els oferim espais de la nostra programació per tal que hi participin activament.

11. Proximitat

Ràdio Sant Boi vol ser un mitjà proper a la ciutadania i afavorir a la cohesió territorial i social de Sant Boi. Per això, apropem la programació als temes que afecten al dia a dia dels santboians i santboianes i posem mitjans mòbils per estar presents als diferents barris de la ciutat.

12. Llibertat professional

Vetllem perquè els nostres professionals treballin amb responsabilitat, independència i llibertat de creació, sense altres límits que els que marquen la legislació vigent i el codi ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.

13. Publicitat

Ràdio Sant Boi té com a objectiu la promoció del comerç urbà de proximitat com a element de cohesió social i territorial de Sant Boi. La publicitat pot ser un mitjà útil per a tal fi. És amb aquest objectiu que Ràdio Sant Boi afavoreix la publicitat del comerç local.

Ràdio Sant Boi respecta en tot moment la legislació referent a l'emissió de publicitat (missatges, formes i durada) i es reserva el dret de rebutjar aquella que contravingui els nostres principis o que pugui lesionar l'interès general i la bona imatge de l'emissora.

14. Llengua

Ràdio Sant Boi és una eina de promoció lingüística i cultural, i tenim la vocació de fomentar el coneixement i l'ús de la llengua catalana.

Ràdio Sant Boi té el català com a llengua vehicular. No obstant, Ràdio Sant Boi respecta la pluralitat lingüística, tant de col·laboradors i col·laboradores com de l'audiència, que podran utilitzar el castellà, en tant que llengua també oficial a Catalunya.

15. El voluntariat

Ràdio Sant boi està oberta a la participació activa de persones, col·lectius i entitats locals que vulguin oferir espais radiofònics d'interès general de manera voluntària.

Per tal de fer un ús responsable d'un mitjà públic com és Ràdio Sant Boi i que aquest sigui un espai d'oportunitat, es prioritzaran les persones empadronades a Sant Boi i els col·lectius i entitats locals.

Serà prioritat també aquelles propostes voluntàries de programació que donin resposta a temàtiques que contribueixin especialment a: la promoció de la cultura, a la solidaritat entre cultures, pobles i generacions, a la sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic i a la identitat local.Mecanismes per a fer propostes de millora, suggeriments o reclamacions:

El Servei T'escoltem permet recollir les queixes i suggeriments i gestionar-les.

En cas d'incompliment es valorarà l'afectació si és personal o afecta a més persones i es farà una esmena que es comunicarà a través de mitjans personals o públics publicant-ho a la mateixa carta a través d'una modificació, a través de la publicació mensual (Viure) o a través del web.

En cap cas les reclamacions poden donar peu a una reclamació patrimonial. Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent.Normativa reguladora de les cartes de serveis:

Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En especial l'artícle 59 relatiu a les Cartes de Servei pel que fa a l'estructura i els artícles 60 i 61 pel que fa als drets.

Llei 26/2010 del 3 d'agost. De règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Article 23.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Article 18.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local .

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Ordenança municipal reguladora de l'administració en el entorn electrònic, de 25 de novembre de 2013.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/28/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades