Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/23/2019 01:48:40 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Carta de Serveis de l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Presentació:

L’Oficina Municipal d’atenció a les persones garanteix a la ciutadania un servei de qualitat amb un model de gestió electrònica, telefònica i presencial únic.

Representa una Administració eficaç, eficient i propera, canalitzant i racionalitzant les consultes i els tràmits de la ciutadania amb una gran diversitat de serveis que a la vegada permeten donar la resposta més adequada a les seves sol·licituds i requeriments.

Mitjançant aquesta carta informem dels Drets i Obligacions que ens pertoquen i els compromisos que garanteixen aquest model de qualitat.Nom del servei:

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIO A LES PERSONES (OMAP)Qui som?

Un equip de 18 persones.

El nostre referent tècnic és la Cap de L’Oficina Municipal d'atenció a les persones (OMAP), dins de l’àrea de Governança. I la dependència política correspon a l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat Democràtica.

Persona referent: Maite Selva Pipó

Cap de l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones.

Telèfon: 936351200 ext. 291

Correu: mselva@santboi.catQuè fem?

1.-Rebem i atenem a la ciutadania, per qualsevol dels canals de comunicació (telefònic, telemàtic o presencial), oferim orientació, assessorament i informació necessària en el moment de la seva demanda identificant-la dins del mapa de competències, garantint els principis d’una bona Administració: drets d’informació, drets de participació, drets d’accés als serveis públics, drets a la protecció de dades.

2.-Derivem als organismes competents, quan les demandes no corresponen a l'Administració local.

3.-Programem cites amb l'OMAP, prioritzant les necessitats i les urgències de les persones.

4.-Atenem a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, les atencions vinculades a l'empresa i comerç, i gestionem l'agenda dels i les tècniques de diferents Departaments, per tal d'oferir una atenció integral a la ciutadania. Donem resposta a les consultes que arriben de la pàgina web.

5.- Gestionem les agendes de diferents Oficines d'Atenció a la ciutadania, d'altres àmbits ( OME i OMIC) i tècnics/ques municipals

6.-Gestionem de forma integral la demanda, per qualsevol del tres canals, basant-nos en el coneixement dels diferents protocols d’actuació, processos administratius, normatives i criteris organitzatius.

7.-Registrem la sol·licitud, revisem la documentació aportada i la digitalitzem, requerim la documentació no presentada, assegurem l’aportació de les dades necessàries, controlem l’acreditació de la legitimitat. Portem a terme el cobrament de tributs i de les liquidacions generades i l’ingrés de les garanties. Comprovem, si s’escau, la validesa del mitjà de pagament (efectiu, avals, talons, targes de crèdit). Determinem si cal algun tipus de reducció o bonificació i aplicar-la. Lliurem els xecs d’ajuts econòmics.

8.-Resoldrem directament aquells assumptes que comporten una solució ràpida i immediata, finalitzant procediments normalitzats. O donar curs a les unitats responsables per la instrucció de l’expedient. 9.- Oferim l'acompanyament i el suport necessari a la ciutadania, per poder realitzar els tràmits electrònicament 10.- Treballen de forma interdisciplinària, polivalent i coordinada.

9.-Oferim l'acompanyament i el suport necessari a la ciutadania, per poder realitzar els tràmits electrònicament 10.- Treballen de forma interdisciplinària, polivalent i coordinada.

10.-Treballen de forma interdisciplinària, polivalent i coordinada.Qui pot accedir?

Qualsevol persona física o jurídica.Com accedir?

A través del WEB Municipal

Accedir

Trucant al telèfon 93 635 12 12

Presencialment

Accedir

Sempre amb Cita PrèviaOn som?

Plaça Ajuntament,1Quins drets i deures tenen les persones usuàries?

Dret a uns serveis públics de qualitat

Tots els ciutadans tenen dret a:

a) Accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

b) Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l'activitat administrativa.

c) A participar i col·laborar en la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant el sistema de recollida de l'opinió a través de qüestionaris i /o enquestes.

d) Accedir a als resultats dels estudis i anàlisi que en faci l'òrgan prestador del servei dels qüestionaris i/o enquestes.

e)A que les seves dades de caràcter personal rebin el tractament i les garanties legalment previstes .

Deures/Obligacions/Compromisos

a) Contribuir de forma constructiva i respectuosa a la millora dels serveis en els que participi.

b) Respectar els espais públics on es desenvolupen les accions.

c) Complir amb les normatives de convivència, educació i civisme.

d) Tractar amb respecte els servidors públics.

e) Participar i assistir a les accions en les quals s'hagin inscrit prèviament.

f) Presentar la documentació de forma adequada, d'acord amb el que estableix la normativa sectorial.A què ens comprometem?

1. Ens comprometrem a que el 85% de les persones usuàries del nostres serveis valori un mínim de 4 sobre 5 la qualitat del nostre servei

Indicador associat : Percentatge de persones usuàries amb valoració 4/5

2. Ens comprometrem a atendre a les persones, amb cita prèvia, en un temps màxim de 10 minuts en un 90% de les atencions

Indicador associat : % de persones usuàries amb temps d’espera menor de 10 minuts

NOTA: el compliment d’aquests indicadors està condicionat a que és donin les següents condicions:

1. Que no estigui obert termini de campanya sobrevinguda a la planificació anual del servei

2. Que el servei estigui cobert per la totalitat del personal adscrit, segons plantilla aprovada.Mecanismes per a fer propostes de millora, suggeriments o reclamacions:

Enquestes de satisfacció que de forma periòdica es realitzen als usuaris.

El Servei T'escoltem permet recollir les propostes i suggeriments i gestionar-les.

La pantalla tàctil ubicada a l’Oficina.

En cap cas les reclamacions poden donar peu a una reclamació patrimonial. Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent.Normativa reguladora de les cartes de serveis:

Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En especial l'artícle 59 relatiu a les Cartes de Servei pel que fa a l'estructura i els artícles 60 i 61 pel que fa als drets.

Llei 26/2010 del 3 d'agost. De règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Article 23.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Article 18.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Ordenança municipal reguladora de l'administració en el entorn electrònic, de 25 de novembre de 2013.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/03/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades