Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/24/2018 01:05:28 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Preinscripcions Escola Municipal de Música Blai Net - Curs 2017/2018 -

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 05/19/2017


Oferta de places, aprovada pel Consell Escolar del centre:

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2016 NOMBRE DE PLACES: 12 NIVELL EDUCATIU: Blainones 1

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2015 NOMBRE DE PLACES: 2* NIVELL EDUCATIU: Blainones 2

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2014 NOMBRE DE PLACES: 11* NIVELL EDUCATIU: Blainones 3

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2013 NOMBRE DE PLACES: 36* NIVELL EDUCATIU: Música i Moviment 1

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2010, 2011, 2012 NOMBRE DE PLACES: 11* NIVELL EDUCATIU: Música i Moviment 2, Toca i Canta 1 i 2

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES 2008 i més grans NOMBRE DE PLACES: NIVELL EDUCATIU: Bàsic 1 i 2, Grup Introducció, Joves i adults

Total places ofertades....................... 72

En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret.

Els alumnes nous dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults triaran l'instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment. En cas que l'alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l'oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d'instrument , per tal de conèise'ls millor i poder triar amb més seguretat.

(*) estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases.

Les xifres incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.

Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

En el cas que el volum de la demanda superi l’oferta, s’aplicaran els següents criteris de puntuació a efectes de barem:

Estar empadronat a Sant Boi Es procedirà a comprovar al padró.....4 punts

Pare o Mare que treballi a Sant Boi Acreditar amb certificat d'empresa.....2 punts

Tenir germans matriculats a l'Escola En programes de llarga durada..........2 punts

Haver fet preinscripció en anys anteriors Fins un màxim (3) cursos anteriors ...1 punt

Ser beneficiari de renda mínima d'inserció Justificar amb document oficial.........1 punt

En tots els casos caldrà presentar fotocòpia del llibre de família i signar la sol·licitud, fent-hi constar que les dades són certes.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La inscripció l'ha de realitzar el pare, mare o tutor/a. En el cas que aquests no puguin formalitzar personalment la inscripció podem autoritzar a una altra persona presentant el document que així ho acredita.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Fotocòpia del llibre de família (del full on consti pare/mare/nen/a)

Original i fotocòpia del DNI del pare o de la mare, tutor o tutora.

Ordre de domiciliació bancària.

En cas que l'alumne no obtingui plaça aquesta autorització quedarà sense efecte.

Si es vol acreditar algun aspecte del barem per a obtenir puntuació:

El pare, mare o tutor treballa en Sant Boi de Llobregat, sempre i quan no es troba domiciliat en Sant Boi, ha d’aportar un justificant de l'empresa que ho especifiqui.

Tenir germans matriculats en programes de llarga durada

Ser beneficiari de renda mínima d’inserció, presentar un certificat.

En tots els casos cal signar la sol·licitud fent-hi constar que les dades són certes.

Cal facilitar un telèfon de contacte i correu electrònic, imprescindible per rebre totes les comunicacions de l'escola.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

FASES DEL PROCÉS i CALENDARI GENERAL

Sol·licitud de preinscripció: Les persones interessades han de personar-se a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP), planta baixa de l'Ajuntament, per realitzar el tràmit del 22 de maig al 2 de juny de 2017.

Sorteig per possibles empats:Un cop estudiades totes les sol·licituds d’inscripció i els punts obtinguts per cadascuna es realitza un sorteig entre els aspirants a la mateixa vacant i amb la mateixa puntuació: Dia 6 de juny a l’Escola Municipal de Música a les 17 h.

Publicació del llistat provisional:Del resultat de les sol·licituds presentades, de l’aplicació de barems i del sorteig, s’obté la llista d’admesos / exclosos: La llista s’exposarà a l’Escola Municipal de Música i a l'OMAP el 7 de juny (desprès de sorteig).

Període de reclamacions:En el cas que es vulgui presentar algun tipus de reclamació al resultat, es pot fer mitjançant instància presentada en l’OMAP: Del dia 8 al 12 de juny.

Publicació de la llista d’admesos/exclosos definitiva:La llista s’exposarà a l’Escola Municipal de Música i a l’OMAP el 14 de juny

Assignació d’Horaris:Alumnes de Sensibilització (Blainones, Música i Moviment i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem des de l'Escola de Música entre el 14 i el 21 de juny en horari de tarda.

Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.

Alumnes dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults: es convocarà les persones preinscrites, segons l'ordre baremat; els horaris en concreten en funció de l'instrument assignat.

REDUCCIONS DEL PREUS PÚBLICS

Hi ha la possibilitat de demanar bonificacions per a alumnes en situacions socioeconòmiques desfavorides, que s'atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. Es poden consultar les bases d'aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les bases es poden demanar a l'OMAP o a l'Escola de Música, o consultar-les al web municipal, www.santboi.cat, o al web de l'Escola de Música, www.emmsantboi.cat

Les famílies que compleixin els requisits, poden sol·licituar aquestes reduccions a l'OMAP, un cop formalitzada l'admissió de l'alumne a l'Escola.Per nous alumnes de Sensibilització podran sol·licitar a reducció, si s'escau, del 22 al 28 de juny a l'OMAP de 8,30 h a 14 h

Els alumnes matriculats en cursos anteriors podran fer la demanda en el moment en que esdevingui la necessitat.

PREU:

Quota per matriculació 60 € que es farà efectiva durant la primera setmana de juliol, amb càrrec al compte corrent que es facilitarà.

El primer rebut del curs, corresponent al 50% del mes de setembre, es farà efectiu l'1 de setembre, amb càrrec al compte corrent facilitat en el document de domiciliació bancària, que els donarà l'OMAP i/o l'Escola de Música i que es lliurarà en el moment de la preinscripció.

ON SOL·LICITAR-LO:

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Autorització del pare/mare o tutor/a (pdf):

Dades Bancàries

Díptic Jo També, Aula d’inclusió per a nens i nenes amb altres capacitats

Llistat exclosos anys anteriors

Veure document .pdf AUTORITZACIÓ musica.pdf ( 53 Kb)
Veure document .doc Dades Bancaries Escola de Musica.doc ( 135 Kb)
Veure document .pdf Díptic Jo també.pdf ( 172 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web