Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/19/2018 10:58:34 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


OMIC - Operadores de telecomunicacions (telefonia i internet)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 11/28/2013


La llei reconeix als usuaris de telecomunicacions unconjunt de drets . Si algun d'aquests drets es veu vulnerat, la persona usuària podrà presentar una reclamació davant de l'operador corresponent:

A mode d’exemple:

- Disconformitat amb la factura rebuda

- Negativa d’alta o baixa pel seu operador

- Negativa a la portabilitat de número

- Canvi d’operador no sol·licitat

- Incompliment d’ofertes per l’operador

PROCEDIMENT A SEGUIR:

1) RECLAMACIÓ A L'OPERADOR:

L’usuari haurà de dirigir-se al departament o servei especialitzat d’atenció al client del seu operador, dins del primer mes des del moment en que es tingui coneixement del fet que motivi la reclamació. En el cas d’una reclamació de facturació, des de la data de recepció de la factura.

Els usuaris podran presentar les seves reclamacions per via telefònica, a través d’internet, per correu postal, o directament a les oficines comercials de l’operador.

Quan els usuaris presenten una reclamació per via telefònica, l’operador està obligat a facilitar-li un número de referència que permetrà tenir constància de la presentació de la mateixa. Tot i així, es recomana realitzar la reclamació mitjançant carta certificada amb avís de recepció o burofax, guardant còpia del mateix juntament amb el comprovant d'avís de recepció.

Si en el termini d’un mes l’usuari no ha rebut resposta de l’operador o la resposta no li satisfà, podrà recórrer a les següents vies.

2) VIES DE RECLAMACIÓ A TRAVÉS D'ORGANISMES COMPETENTS:

L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC):realitzarà les gestions de mediació i, en cas que aquestes no siguin positives, informarà i farà les gestions pertinents dels procediments a seguir amb la reclamació.

Per tal que l'OMIC dugui a terme les qüestions de mediació, l'usuari haurà d'aportar el número de referència de reclamació que li hagi facilitat l'operadora o còpia de l'escrit de reclamació, així com tota la documentació relacionada (factures, contracte, etc.).

JUNTES ARBITRALS DE CONSUM: L'arbitratge de consum, és un procediment extrajudicial de resolució de conflictes, ràpid, senzill i gratuït, que poden sol·licitar els usuaris finals que siguin persones físiques, i que és voluntari per les empreses reclamades excepte si aquestes estan adherides a una junta arbitral de consum.

Es pot sol·licitar arbitratge tant si es te coneixement de que l’operador està adherit a la Junta Arbitral com si no, tot i que el més probable es que si no ha estava prèviament tampoc es sotmeti en aquesta ocasió.

Per saber si el seu operador està sotmès a la Junta Arbitral pot consultar al web de l'Agència Catalana del Consum

SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (SETSI)

Els usuaris podran presentar les seves reclamacions davant la SETSI en el supòsit que l’operador no es sotmeti a un arbitratge, o no estigui adherit a Junta Arbitral de Consum.

Procediment per presentar les reclamacions davant la SETSI:

Per presentar dita reclamació, és necessari que l’usuari hagi reclamat prèviament davant el seu operador de forma feafent, segons s’ha indicat anteriorment i pugui aportar còpia de la reclamació.

El termini per acudir a aquesta via es de tres mesos a comptar des de la finalització del termini d’un mes que té l’operadora per respondre o des de la seva resposta insatisfactòria.

Si en aquest termini de tres mesos s’ha acudit a una Junta Arbitral de Consum i l’operadora s’ha negat a sotmetre’s al sistema arbitral, des de la notificació de la no acceptació es reobre el termini de tres mesos per a reclamar davant la SETSI.

Una vegada admès a tràmit per la SETSI aquesta dictarà resolució sobre la qüestió plantejada dins d'un termini de sis mesos, comptats des de la data en que es presenta la reclamació davant d'aquest organisme.

Aquesta resolució esgota la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.

Les reclamacions s'hauran de dirigir a:

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

c/Capitán Haya, nº41

28071 (Madrid),

o per les vies de l’art. 38 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que en el seu punt quatre indica:

. Les sol·licituds, escrits i comunicacions de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, o de qualsevol Administració de les CCAA, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest darrer cas s’hagués subscrit l’oportú conveni

. En les oficines de correus

. Els ciutadans que disposin de signatura electrònica també podran presentar i consultar les seves reclamacions per via telemàtica a través de la mateixa pàgina web, en l’apartatPresentació Telemàtica.

. Es usuaris també podran consultar la situació de reclamacions ja presentades bé a través del telèfon 901 33 66 99 , o bé a través de la mateixa pàgina web, a l'apartat anteriorment espentat.

L’escrit de reclamació haurà de contemplar:

. Nom i cognoms de l’interessat o representant

. Domicili a efectes de notificacions

. Núm. de contracte

. Sol·licitud que es fa amb fets i raons, aportant tota la documentació que l’usuari consideri rellevant per a recolzar la pretensió, en el cas de reclamacions de facturació serà necessari presentar la factura o factures a les que es fa referència.

. Lloc, data i signatura del sol·licitant o autoritzat

. Òrgan al que es dirigeix la reclamació. En aquest cas, es tracta de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades