Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/14/2017 05:55:17 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals al lloguer d'habitatge - 2017

Darrera revisió: 09/07/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de subvencions amb l'objecte de concedir subvencions per a facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2017.

En concret són subvencionables:

Línia 1.- Ajuts a l'entrada: per als contractes signats a partir de l'1 de setembre de 2017, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s'hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d'un termini de sis mesos, des de la notificació de l'ajut, per a la signatura del mateix.

Línia 2.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2017: per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les unitats convivencials que compleixin els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:

- Ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat.

- Les persones estrangeres han d'acreditar permís de residència i treball.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

- Que els ingressos anuals de la unitat de convivència siguin com a mínim els que els hi permetin abonar el lloguer i no superin, en funció dels membres de la unitat de convivència, les següents quanties anuals (per calcular els ingressos es tindran en compte els ingressos anuals obtinguts durant l'exercici 2016):

1 membre - 24.850,48 euros

2 membres - 25.619,05 euros

3 membres - 26.720,94 euros

4 o més membres - 27.611,64 euros

- Que el sol·licitant de la subvenció sigui titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent. En el cas de la línia 1 caldrà que el sol·licitant de la subvenció sigui titular del contracte en el moment de presentar la justificació de les despeses assumides; en el cas de la línia 2 caldrà que el sol·licitant de l'ajut sigui titular del contracte en el moment de presentar la sol·licitud.

- L'import del lloguer no pot superar els 650,00 € mensuals.

- Que cap dels titulars del contracte de lloguer hagin demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateix exercici i mensualitat, en cas d'haver-lo demanat, que aquest hagi estat denegat en el moment de presentar la sol·licitud.

- No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

- No gaudir de l'habitatge per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.

- No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, hisenda o la seguretat social.

* S'entén com a unitat de convivència: totes les persones que conviuen en un mateix domicili

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Formulari de Sol·licitud d'Ajuts al Lloguer d'Habitatge 2017 (que podeu descarregar al peu d'aquesta fitxa)

- DNI del sol·licitant i del representant, si és el cas.En aquest supòsit caldrà aportar també l’acord de nomenament del mateix o autorització expressa per realitzar el tràmit.

- Declaració responsable de no haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte.

- Per acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència a partir de 16 anys s'ha de portar la següent documentació:

. Declaració d'IRPF, corresponent al període impositiu 2016. (*)

. Per a les persones que no hagin presentat la corresponent declaració al 2016 per no estar-ne obligats, hauran de presentar:

. Informe de vida laboral.

. Treballadors/es per compte d’altre: original i fotocòpia del certificat/s d'ingressos i retencions a compte de l'IPRF emès per la empresa respecte a l'exercici 2016. (*)

. Treballadors/es per compte pròpia: original i fotocòpies dels certificats de bases de cotització a la Seguretat Social

. i original i fotocòpies dels certificats d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, del 2016. (*)

. Persones que estiguin en situació d'atur: certificat dels imports percebuts durant l'exercici 2016. (*)

. Certificat dels imports percebuts de les pensions de l'administració pública durant l'exercici 2016. (*)

- En cas de persones separades o divorciades: sentencia judicial amb el conveni regulador aprovat.

- En cas d'unitats familiars amb un progenitor a càrrec d'un menor, caldrà presentar acord guarda i custodia.

- En funció de cada cas:

. Sols pels sol·licitants de la línia 1:

. Si encara no s'ha signat el contracte de lloguer; declaració responsable amb la relació de membres que residiran a l'habitatge a llogar, segons model adjunt i que haurà de coincidir amb els membre que, un cop signat el contracte, siguin empadronats a l'habitatge. Pressupost de les despeses per les que es demana la subvenció (fiança, despeses de gestoria/administrador; Impost Transmissions Patrimonials). .

. Si ja han signat contracte de lloguer, caldrà aportar el contracte signat juntament amb la justificació de les despeses subvencionables realitzades.

. Els sol·licitants de la línia 2:

. Contracte de lloguer vigent i la totalitat dels rebuts de l'any 2017 abonats fins a la data de presentació.

. En el cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentencia de separació o divorci establint la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

. Per als supòsits de famílies monoparentals/monomarentals o nombroses carnets vigents corresponents. (*)

. Per a persones amb discapacitat, resolució o carnet de reconeixement del grau de disminució emès per l'ICASS. (*)

. Requeriment presencial de documentació de la sol·licitud de subvencions municipals al lloguer - Convocatòria 2017 (si s'escau)

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència per que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

Les persones sol·licitants que deneguin l'autorització hauran de presentar la documentació referida a les bases a l'apartat IV.2- Documentació (núm.8)(*)

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds s' obrirà el 12 de setembre de 2017 i finalitzarà el 29 de setembre de 2017. Per a presentar la seva sol·licitud és imprescindible sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 936 351 223 o personalment a l'OMAP.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc SOL·LICITUD AJUTS AL LLOGUER HABITATGE 2017 FORM.doc ( 256 Kb)
Veure document .doc Requeriment presencial de documentació.doc ( 30 Kb)
Veure document .pdf Bases reguladores aprovades inicialment.pdf ( 335 Kb)
Veure document .doc Annex Declaració membres unitat convivencial.doc ( 28 Kb)
Veure document .pdf Bases reguladores castellà.pdf ( 87 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web