Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/27/2017 03:27:04 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Alta al Padró d’Habitants

Darrera revisió: 03/14/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

En la inscripció al Padró d’Habitants del nostre municipi.

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, i que acredita la seva residència i el domicili habitual en el municipi.

Tota persona que viu a Espanya té l'obligació d'inscriure's al padró del municipi en el qual resideix habitualment. Qui resideix en més d'un municipi s'ha d'inscriure en el que resideixi més temps a l'any.

Tipus d'alta:

- Per naixement

- Per canvi de residència

- Per omissió: persones que viuen a Sant Boi i declaren no conèixer estar empadronades en cap altre municipi

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d'edat i, en el cas de menors, els seus representants legals (mare, pare o tutor).

Si es delega aquest tràmit en un representant, aquest ha d'aportar l’autorització corresponent amb la fotocòpia del document identificatiu de la persona representada i acreditar la seva identitat amb un document identificatiu original.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació relativa a la identitat de les persones, que ha d'estar vigent o s'ha d'adjuntar el resguard de llur renovació amb una data inferior als 3 mesos :

Per a ciutadans espanyols:

Amb caràcter general el DNI.

Excepcionalment els espanyols nascuts a l’estranger que no disposin de DNI han d'aportar el passaport (abans de 6 mesos hauran d'aportar el DNI)

Menors de 14 anys sense DNI, el llibre de família o certificat de naixement emès pel Registre Civil

Per a ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein:

El passaport o document equivalent al DNI del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers del Ministeri de l’Interior on consti el seu NIE (Número de Identificació d’Estranger) o targeta de residència.

Per a la resta de nacionalitats:

La targeta del permís de residència, o, si no en disposen, el passaport del seu país.

Els menors estrangers, de qualsevol nacionalitat encara que hagin nascut a Espanya, tindran que acreditar les seves dades a partir dels 3 mesos d'edat amb el mateix document que es requereix pels majors d'edat, es a dir amb passaport o targeta de residència

* Nota: Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors, cal l'autorització de l’altre, llevat que de la documentació presentada es dedueixi que qui compareix és l’únic progenitor, o que justifica amb una resolució judicial que en té la guàrdia i custodia, en exclusivitat, del menor. Excepcionalment, a manca d’aquesta autorització o de la justificació de la guàrdia i custòdia, qui compareix haurà de signar una declaració responsable on manifestarà que en té la guarda i custodia, que té capacitat legal per fer-ne la inscripció padronal, i que el menor no està obligat a autorització judicial prèvia al canvi de domicili. A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guàrdia i custodia o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones. Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

En els supòsits de guarda i custòdia de menors compartida per tots dos progenitors en períodes de temps molt equilibrats, si la sentència judicial per la qual es fixa la mateixa no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament, s'exigirà prova documental que existeix mutu acord entre els progenitors abans de tramitar l'empadronament del menor i, en cas que no es pugui acreditar el mutu acord, s'exigeix la presentació d'una resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament, i no es pot dur a terme en tant no s'aporti algun dels documents anteriors.

Documentació relativa a l’habitatge, segons sigui el cas:

Escriptura de compra-venda, llevat del cas que ja sigui titular del rebut de l'IBI, o contracte de lloguer en vigor que s'ha d'acompanyar del rebut del pagament del lloguer del mes en curs o del mes anterior.

Si aquests documents no estan a nom de qui sol·licita el tràmit, caldrà una autorització del titular de la possessió efectiva de l’habitatge si aquest ja hi resideix al domicili, si el titular no hi resideix i consten inscrites altres persones, a més, també caldrà aportar la autorització d'un resident major d'edat

Si es tracta d'un establiment col·lectiu (hospitals, geriàtrics, pensions, residències, etc.), caldrà autorització de la persona que ostenta la direcció.

En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol·licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts tres mesos des de la data de sol·licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà sense més tràmit.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.

PREU:

Sense cost

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Al moment si la petició és presencial.

Si la petició es fa per telèfon o internet, l'endemà s’envien per correu els impresos necessaris per tramitar l'alta.

ON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació via internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit"

- Omplir tots els camps

- Especificar l'adreça on es vol que es trametin per correu els formularis amb les instruccions per poder formalitzar el tràmit

Tramitació via telefònica

93 635 12 12 De dilluns a dijous de 8.30 a 19.00 hores, divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.00 hores (Període de Nadal i vacances d'estiu horari especial, de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres)

Tramitació presencial (És recomanable demanar cita prèvia)

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models:

Veure document .pdf Model declaració responsable-Inscripció menors no emancipats_cat.pdf ( 161 Kb)
Veure document .doc V2015.04 AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 39 Kb)
Veure document .doc V2015.04 AUTORITZACIÓ HABITATGE.doc ( 42 Kb)
Veure document .doc V2015.04 AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT AMB NOMÉS UN PROGENITOR.doc ( 41 Kb)
Veure document .doc V2015.04 AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT EN DOMICILI DIFERENT AL DELS PARES.doc ( 45 Kb)
Sol·licitar Tràmit

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web