Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/14/2017 05:45:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Volant del Padró d’Habitants

Darrera revisió: 07/03/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

Els volants del Padró d'Habitants informen, únicament de la residència en el municipi i del domicili dels habitants, així com altres fets relatius a l'empadronament (data d’inscripció que consta al Padró Municipal d'Habitants)

L'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (publicada en el BOE del 2 d'octubre de 2015), estableix que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració,...

En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a tal efecte.

Per aquest motiu, NO HEU D'APORTAR VOLANTS D'EMPADRONAMENT A REQUERIMENT D'ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O ORGANISMES OFICIALS , ja que aquests poden consultar les dades per via telemàtica o, ens els poden sol·licitar directament a l'Ajuntament.

Si, excepcionalment, us cal obtenir aquest volant, pot ser de diferents tipus:

De residència: justifica dades individuals

De convivència: justifica dades de totes les persones que conviuen en el mateix habitatge

Històric: justifica dades dels moviments padronals compresos entre l'01/04/1986 fins l'actualitat

Els volants es poden verificar amb el codi de validació durant tres mesos des de la data de la seva expedició.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d'edat que estigui o hagi estat empadronada al nostre municipi.

En cas de menors o incapacitats, els pares o tutors amb qui convisquin o els seus representants legals.

(Per l’obtenció de volants de menors no emancipats de pares separats o divorciats, en virtut de l'establert en l'article 156 del Codi Civil, el progenitor no custodi que acrediti mitjançant una resolució judicial que exerceix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal dels mateixos, prèvia audiència al progenitor que ostenti la guarda i custòdia perquè pugui realitzar les al·legacions que estimi oportunes)

Si les dades són anteriors a 1996 i no figuren informatitzades s’haurà de demanar mitjançant sol·licitud presentada al Registre General d’Entrada, després d’abonar les taxes corresponents.

Les persones majors d'edat membres de la mateixa inscripció, mentre es mantingui la convivència i per als períodes comuns, gaudeixen d'una representació presumpta que s'atorga per defecte en el moment d'empadronar-se per obtenir volants.

Si delegueu aquesta tramitació en un representant, cal que li faciliteu una autorització expressa a aquests efecte.

Les persones afectades per un expedient de baixa d'ofici en tràmit només podran obtenir volants de residència i històrics. Per obtenir volants de convivència caldrà que primer regularitzin la seva situació al padró.

Si el volant que es sol·licita es refereix a un difunt,només ho podrà sol·licitar una persona major d’edat que estigués empadronada en el mateix domicili en el moment de la defunció. Si no, cal que el volant el sol·liciti l'organisme públic (notari o jutge) que gestioni l'expedient del finat, o qualsevol persona que ens acrediti un interès legítim, es a dir cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquests un cop que demostrin la relació amb el difunt i aportin l'autorització pertinent.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- De forma presencial haureu d’aportar algun dels documents d'identificació següents:

DNI, passaport, permís de conduir, document d'identitat europeu o permís de residència

Si el sol·licitant actua com a representant, cal aportar una autorització i fotocòpia del document d'identificació de la persona representada.

- Per correu ordinari haureu de presentar un escrit que justifiqui els motius de la sol·licitud i fotocòpia d’algun dels document d'identificació.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment

PREU:

Volants de dades posteriors a 1 de maig de 1996: Sense cost

Volants, no mecanitzats, de dades anteriors a 1 de maig de 1996: 9,10 euros (OF 2017)

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Els volants que es necessitin a requeriment d'altra administració pública o organisme oficial, han de ser consultats telemàticament per l'organisme que el necessiti, que també pot adreçar-se directament a l'Ajuntament per obtenir-los.

Si disposeu de signatura digital ho obtindreu mitjançant la web municipal (www.santboi.cat) al moment.

Si la petició es fa per internet sense signatura digital, o per telèfon, el document sortirà per correu l'endemà de la petició i s’enviarà a l’adreça de residència que consta al padró.

Si la petició és presencial es lliura al moment

Els volants de dades anteriors a 1996 es tramiten aproximadament en una setmana.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via internet:

- Amb signatura digital es pot obtenir el volant al moment seleccionat el botó "Tramitar amb Signatura Digital"

- Sense signatura digitalcal seleccionar el botó "Tramitar sense Signatura Digital":- Omplir tots els camps del formulari- Especificar el tipus de volant sol·licitat (individual, de convivència, de moviments –històric-) i el motiu pel qual el necessita.- Cal facilitar mitjans de contacte: telèfon i adreça electrònica.- Els volants se'ls enviarem, si s'escau, per correu postal

- Omplir tots els camps del formulari

- Especificar el tipus de volant sol·licitat (individual, de convivència, de moviments –històric-) i el motiu pel qual el necessita.

- Cal facilitar mitjans de contacte: telèfon i adreça electrònica.

- Els volants se'ls enviarem, si s'escau, per correu postal

. Tramitació via telefònica:

Trucant al 93 635 12 12

Horari OMAP

.També es pot fer al terminal d'Administració Electrònica, situat a l'Ajuntament, durant el seu horari d'obertura:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si el volant es refereix a dades històriques d’una persona que ja no consta empadronada al nostre municipi, la sol·licitud s’haurà de tramitar presencialment, per correu ordinari, o per correu electrònic a l'adreça poblacio@santboi.cat, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud signada i digitalitzada i una còpia del document d'identificació, indicant el motiu pel qual el sol·licita i facilitant dades de contacte.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models:

Veure document .doc V2017 AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 172 Kb)
Tramitar sense Signatura Digital Tramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web