Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/24/2017 01:04:56 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Lliurament i registre de factures de proveïdors

Darrera revisió: 05/03/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

1. Tots els proveïdors que lliurin béns o prestin serveis a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podran emetre factura electrònica.

Tanmateix, per aplicació de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions, establert en l'article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estant obligats a l'ús del format electrònic, independentment del seu import, els següents subjectes:

- Persones jurídiques

- Entitats sense personalitat jurídica

- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de la propietat, etc.)

- Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

2. El Punt General d'Entrada de factures electròniques és l'e.FACT, servei del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya al que està adherit l'Ajuntament de Sant Boi.

Link d'accés al servei

Per a més informació podeu accedir al web de l'AOC

3. Per al lliurament de factures en paper es podrà optar:

a) Lliurament de la factura en PDF/Word :

- Clicant el botó "Tramitar sense signatura digital"

- Omplir tots els camps

- Annexar la factura o factures en format PDF/Word. L'arxiu haurà de contenir l'extensió corresponent (.pdf o .doc)

- Pot consultar l'estat de la seva tramitació accedint en el web municipal a "Tràmits"-"Les meves gestions"

b) Lliurament en la bústia específica senyalitzada a l'efecte:

Situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (Plaça Ajuntament, 1)

De dilluns a diumenge, les 24 hores del dia

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Proveïdors de l'Ajuntament amb els que s'ha fet alguna despesa.

REQUISITS:

1. Requeriments legals :

- Dades identificatives de l’Ajuntament : Nom, NIF i domicili

- Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a expedir

- L'adreça i el NIF complert

- Número de factura i, en el seu cas, sèrie, i data d'expedició.

- Descripció suficient del subministrament o servei.

- Import de l'operació, on ha de constar l’IVA desglossat de la base imposable, tret de les excepcions contemplades en la normativa o en cas de no subjecció o exempció, en els que cal fer constar la referència al corresponen precepte legal.

- Codis de l'Oficina comptable, Unitat tramitadora i Òrgan gestor , que en aquests moments coincideix en un únic codi: L01082009 , segons la codificació del directori DIR3 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques- Indicar igualment el centre gestor que ha efectuat l’encàrrec (departament o unitat orgànica de l'Ajuntament) i identificació de la persona que va sol·licitar-ho, responsable de la conformitat . Aquesta informació us la subministraran en el moment de fer la comanda del servei.

- Indicar igualment el centre gestor que ha efectuat l’encàrrec (departament o unitat orgànica de l'Ajuntament) i identificació de la persona que va sol·licitar-ho, responsable de la conformitat . Aquesta informació us la subministraran en el moment de fer la comanda del servei.

a) No s'acceptarà com a document vàlid el que no acompleixi els continguts mínims abans esmentats.

b) Quan la factura no contempli els requisits mínims o es detectin errors de càlcul o incompliment de les normes d'aplicació, es retornarà al proveïdor per a què presenti una nova factura

2. L'Ajuntament ha de disposar del document original d'acreditació de les dades de transferència bancària amb la diligència de l'entitat bancària corresponent (segons Model adjunt):

El compte bancari assenyalat pel proveïdor s’haurà d’acreditar mitjançant algun dels següents mitjans:

a) Lliurament en la bústia de factures Situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1)De dilluns a diumenge les 24 hores del dia.

Situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1)

De dilluns a diumenge les 24 hores del dia.

b) Envio electrònic del document d'acreditació o el certificat bancari pel mateix sistema que les factures, annexant el document autenticat per la persona amb poders suficients de l’empresa proveïdora, amb signatura electrònica basada en un certificat reconegut.

c) Correu electrònic de l’entitat financera beneficiària adreçat a: “e-ajuntament@santboi.cat” annexant el document d’acreditació de les dades bancàries degudament diligenciat o el certificat bancari.

En qualsevol cas, es registrarà en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament i tindrà efectes per a totes les factures que presenteu fins que no aporteu un nou document d'acreditació de dades bancàries que substitueixi a l'inicial.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La factura s'ha de presentar en el termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiva dels productes o la prestació del servei.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Les factures lliurades són enregistrades al registre comptable de factures de l'Ajuntament. En el cas que es lliuri un dia no hàbil per al registre, s'enregistrarà el primer dia hàbil següent.

L'Ajuntament haurà d'aprovar les factures que acreditin la conformitat, dins dels trenta dies següents a la presentació de les mateixes.

Amb caràcter general, els pagaments s'efectuaran,mitjançant transferència bancària al compte corrent que el contractista assenyali en el document d'acreditació de dades bancàries,dins els trenta dies següents a la data d'aprovació de les mateixes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes.

Aquests terminis s'entendran automàticament modificats o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels actuals preceptes legals que els regulen i determinen.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la tramitació del cobrament de la factura podran posar-se en contacte directament amb la persona o departament que va contractar el servei.

En el cas de que no es disposi de les dades de transferència bancària, es faran un màxim de dos requeriments (un telefònic o correu electrònic i una altre per escrit), i transcorregut el termini de 10 dies sense rebre la informació es procedirà a la consignació a la Caja General de Depósitos del Ministeri d’Economia.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Model de factura persona jurídica.doc ( 24 Kb)
Veure document .doc Model de factura persona física.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 127 Kb)
Tramitar sense Signatura Digital
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web