Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/23/2017 10:33:10 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de titularitat privada (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Darrera revisió: 12/22/2016


EN QUÈ CONSISTEIX:

Subvencions a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de titularitat privada per a qualsevol actuació relativa a:

CONSERVACIÓ - arranjament de façanes, reparació de cobertes, adequació de les instal·lacions comuns,...

MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT - millora de l'aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, instal·lació de plaques solars,...

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT - instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...

ACTUACIONS D'HABITABILITAT (INTERIOR D'HABITATGE) - canvi de banyera per dutxa, substitució de la caldera, adequació de les instal·lacions de l'habitatge, canvi de finestres,...

Els passos a seguir per a obtenir les subvencions són els següents:

ABANS D'INICIAR LES OBRES:

1.- Cal haver obtingutl' informe intern d'idoneïtat abans del 31 de gener de 2017, actualment s'ha tancat la convocatòria per a sol·licitar informe previ per exhauriment de la dotació pressupostària .

2.- Presentació de la Sol·licitud de subvenció (imprès 2) a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic dintre del termini de la convocatòria (des del 6 d'octubre de 2016 fins el 31 de març de 2017 o fins exhauriment de la partida pressupostària) acompanyada d'una còpia de l'informe intern d'Idoneïtat que cal haver obtingut previament a la sol·licitud. En cas d'habitatge sols cal presentar la sol·licitud informant a la mateixa del número d'Informe Intern d'Idoneïtat assignat.

3.- Comunicat tècnic emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona: un cop presentada la sol·licitud el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona emetrà un comunicat tècnic on constarà els costos de les actuacions protegides i la previsió de l'import màxim de la subvenció a obtenir.

4.- Inici de les obres: Un cop rebut aquest comunicat, ja es poden iniciar les obres. El termini màxim per iniciar-les és de 6 mesos.

UN COP INICIADES LES OBRES :

5.- En el moment en que s'iniciïn el representat haurà de presentar telemàticament a l'entitat col·laboradora el document acreditatiu de l'inici d'obres i la llicència o autorització municipal corresponent.

És imprescindible que el pagament de les obres es realitzi a través de transferència bancària per tal de poder sol·licitar, un cop acabades, el pagament de la subvenció concedida.

La durada màxima de les obres serà la que s'indica a la llicència municipal.

6.- Finalització de les obres. En el moment que finalitzin les obres, en un màxim de 30 dies, el representant haurà de presentar telemàticament a l’entitat col·laboradora la documentació justificativa del final s'obra:

Certificat Final d’Obra del tècnic competent

· Factures de les obres realitzades (inclús honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars). Les factures hauran d’estar desglossades segons el pressupost.· Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin el pagament de les obres i/o actuacions relacionades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzar mi.tjançant transferència bancària.· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de l’habitatge, en cas de no haver-lo presentat a l’inici del procés, o bé en cas que s’hagi aconseguit una reducció de la demanda energètica igual o superior al 30%. Aquest document no serà necessari en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge.· Només en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent, si aquesta no s’ha presentat a l’inici del procés.· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin el pagament de les obres i/o actuacions relacionades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzar mi.tjançant transferència bancària.· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de l’habitatge, en cas de no haver-lo presentat a l’inici del procés, o bé en cas que s’hagi aconseguit una reducció de la demanda energètica igual o superior al 30%. Aquest document no serà necessari en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge.· Només en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent, si aquesta no s’ha presentat a l’inici del procés.· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de l’habitatge, en cas de no haver-lo presentat a l’inici del procés, o bé en cas que s’hagi aconseguit una reducció de la demanda energètica igual o superior al 30%. Aquest document no serà necessari en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge.· Només en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent, si aquesta no s’ha presentat a l’inici del procés.· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de l’habitatge, en cas de no haver-lo presentat a l’inici del procés, o bé en cas que s’hagi aconseguit una reducció de la demanda energètica igual o superior al 30%. Aquest document no serà necessari en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge.· Només en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent, si aquesta no s’ha presentat a l’inici del procés.· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Només en cas d’actuacions d’habitabilitat: interior d’habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent, si aquesta no s’ha presentat a l’inici del procés.· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Només en cas d’ascensors, certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

Per més informació:

CLIQUEU AQUÍ

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

a) Estar finalitzats abans de 1981, llevat dels casos d'intervencions de millora de les condicions d'accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques, l'adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda, o les de millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica.

b) L'habitatge ha de ser de titularitat privada, i com a mínim, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial d'habitatge.

c) Han de constituir el domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. Excepcionalment, s'admetran edificis que tinguin íntegrament com a destí el lloguer, durant al menys 10 anys a comptar des de la recepció de l'ajut. La data de la recepció de l'ajut es farà constar al Registre de la Propietat mitjançant nota marginal estesa al foli registral de cada una de les finques que sigui destinada al lloguer. També, s'admetran edificis que presentin greus danys estructurals o d'altres tipus, que justifiquin la seva inclusió.

d) Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

1 membre: 53.118,20 € 2 membres: 54.761,03 € 3 membres: 57.116,34 € 4 membres o més: 59.010,22 €

Aquests ingressos no poden superar 6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), en el supòsit d'adaptacions interiors dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones.

1 membre: 63.741,84 € 2 membres: 65.713,24 € 3 membres: 68.539,61 € 4 membres o més: 70.824,27 €

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD.

Per sol·licitar la subvenció caldrà aportar:

- Sol·licitud dels Ajuts segons model normalitzat on s'haurà de fer constar expressament el número d'Informe d'Idoneïtat.

- Còpia de l'Informe d'Idoneïtat.

- En cas que la persona promotora de les obres sigui llogatera caldrà presentar, també, l’original de l’autorització de la persona propietària per executar les obres ( model autorització ), junt amb l’imprès de sol·licitud.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per presentar sol·licituds va des del 6 d'octubre de 2016 fins el 31 de març de 2017,no obstant es podrà tancar l'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària .

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Els impresos normalitzats que haureu d'omplir i presentar en la fase escaient, els podeu trobar a:

CLIQUEU AQUÍ

Veure document .pdf Anunci BOPB - Bases reguladores 2016.pdf ( 231 Kb)
Veure document .pdf CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS REHABILITACIÓ DE CONSORCI EXERCICI 2016.pdf ( 544 Kb)
Veure document .pdf Full informatiu - COMUNITAT DE PROPIETARIS 2016.pdf ( 150 Kb)
Veure document .pdf Full informatiu - HABITABILITAT 2016.pdf ( 344 Kb)
Veure document .pdf Imprès 2 ( Sol·licitud d'ajut).pdf ( 303 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web