Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/24/2017 01:12:33 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial plurifamiliar - Millora accessibilitat (Àrea Metropolitana de Barcelona) - Convocatòria 2017

Darrera revisió: 07/24/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

Subvencions a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial plurifamiliars per a actuacions de millora de l'accessibilitat: i habitatges de titularitat privada per a qualsevol actuació relativa a:instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.

QUANTIA: 50% del cost fins a 4.000,00 € per habitatge i per cada 100 m2 útils de local. Si els locals no participen en els costos, no computen.

Els passos a seguir per a obtenir les subvencions són els següents:

ABANS D'INICIAR LES OBRES:

1.- Cal haver obtingutl' informe intern d'idoneïtat. El termini per sol·licitar ja ha finalitzat en data 21 de juliol de 2.017 .

2.- Presentació de la Sol·licitud de subvenció (imprès 2) a l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones dintre del termini de la convocatòria (des del 28 de juny fins el 29 de setembre de 2017 (agost inhàbil) o fins exhauriment de la partida pressupostària ) acompanyada d'una còpia de l'informe intern d'Idoneïtat que cal haver obtingut prèviament a la sol·licitud.

3.- Comunicat tècnic emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona: un cop presentada la sol·licitud el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona emetrà un comunicat tècnic on constarà els costos de les actuacions protegides i la previsió de l'import màxim de la subvenció a obtenir.

4.- Inici de les obres: Un cop rebut aquest comunicat, ja es poden iniciar les obres. El termini màxim per iniciar-les és de 6 mesos.

UN COP INICIADES LES OBRES :

5.- En el moment en que s'iniciïn el representat haurà de presentar telemàticament a l'entitat col·laboradora el document acreditatiu de l'inici d'obres i la llicència o autorització municipal corresponent.

És imprescindible que el pagament de les obres es realitzi a través de transferència bancària per tal de poder sol·licitar, un cop acabades, el pagament de la subvenció concedida.

Per poder obtenir la subvenció, el termini per a executar-les és el que consta a la llicència d'obres amb un màxim de 16 mesos, a comptar des de la data que figuri en el certificat d'inici de la mateixa. Aquest es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin a més de 40 habitatges.

6.- Finalització de les obres. En el moment que finalitzin les obres, en un màxim de 30 dies, el representant haurà de presentar telemàticament a l’entitat col·laboradora la documentació justificativa del final s'obra:

Certificat Final d’Obra del tècnic competent

· Factures de les obres realitzades (inclús honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars). Les factures hauran d’estar desglossades segons el pressupost.· Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin el pagament de les obres i/o actuacions relacionades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzar mi.tjançant transferència bancària.· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin el pagament de les obres i/o actuacions relacionades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzar mi.tjançant transferència bancària.· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas que ha fet les obres o actuacions; el número de factura; l’import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d’emissió del rebut; nom i NIF del receptor del rebut.· Certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Certificat de la posada en funcionament (ECA).· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

· Només en cas que el projecte hagi patit alguna modificació substancial en relació al presentat inicialment, s’haurà d’aportar el projecte modificat i una justificació dels canvis realitzats.Per més informació:

Per més informació:

CLIQUEU AQUÍ

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

a) Edificis plurifamiliars construïts abans de 1981, de, com a mínim 8 habitatges. S'acceptaran edificis amb menys de 8 habitatges en els casos següents:

-       Si hi viuen persones majors de 65 anys.-       Si hi viu alguna persona amb discapacitat.-       Si es realitzen simultàniament obres de conservació (façana, coberta, instal·lacions comuns,...). En aquest últim cas, heu de tenir en compte que les obres de conservació no són subvencionables.

-       Si hi viu alguna persona amb discapacitat.-       Si es realitzen simultàniament obres de conservació (façana, coberta, instal·lacions comuns,...). En aquest últim cas, heu de tenir en compte que les obres de conservació no són subvencionables.

-       Si es realitzen simultàniament obres de conservació (façana, coberta, instal·lacions comuns,...). En aquest últim cas, heu de tenir en compte que les obres de conservació no són subvencionables.

b) L'habitatge ha de ser de titularitat privada, i com a mínim, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial d'habitatge.

c) Han de constituir el domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. Excepcionalment, s'admetran edificis que tinguin íntegrament com a destí el lloguer, durant al menys 10 anys a comptar des de la recepció de l'ajut. La data de la recepció de l'ajut es farà constar al Registre de la Propietat mitjançant nota marginal estesa al foli registral de cada una de les finques que sigui destinada al lloguer. També, s'admetran edificis que presentin greus danys estructurals o d'altres tipus, que justifiquin la seva inclusió.

d) No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se d'haver rebut el comunicat tècnic inicial esmentat al punt 4 dels passos descrits.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD.

Per sol·licitar la subvenció caldrà aportar:

- Sol·licitud dels Ajuts segons model normalitzat on s'haurà de fer constar expressament el número d'Informe d'Idoneïtat.

- Còpia de l'Informe d'Idoneïtat.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per presentar sol·licituds va des del 28 de juny fins el 29 de setembre de 2017 (agost inhàbil),no obstant es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària .

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Els impresos normalitzats que haureu d'omplir i presentar en la fase escaient, els podeu trobar a:

CLIQUEU AQUÍ

Veure document .pdf Bases accessibilitat 2017.pdf ( 231 Kb)
Veure document .pdf Convocatoria BOPB.pdf ( 166 Kb)
Veure document .pdf Full informatiu.pdf ( 197 Kb)
Veure document .pdf Imprès 2.pdf ( 271 Kb)
Veure document .pdf Annex 2.3 - Declaració responsable.pdf ( 586 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web