Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2018 08:46:04 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIES D'OBRES MENORS

Darrera revisió: 05/16/2014


CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència d'obres menors que no afectin al domini públic.

Aquestes són bàsicament les que no requereixen necesssàriament la redacció d'un projecte complert i/o la intervenció de tècnic titulat es limita a aspectes parcials dels treballs.

Es pot obtenir al moment l’autorització corresponent per a efectuar-les sempre que es tracti d’una obra de reforma puntual sense canvi en la distribució ni en les obertures i que no afecti elements de l’estructura resistent de l’edifici, si es tracta d’un dels següents tipus d’obres, sempre i quan l’edifici no es trobi inclòs en el catàleg (com catalogat, especialment protegit o protegit) i no es trobi a la zona del nucli antic:

- Rehabilitació de façana i/o pati

- Formació o reparació d’envà pluvial

- Impermeabilització de terrat, balcó o terrassa o substitució de teules

- Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local

- Rètol i/o banderola a façana en la planta baixa (a menys de 4 m d'alçada)

- Formació o substitució de cel ras a l’interior de local

- Rehabilitació de les instal·lacions generals o comuns de l’edifici amb muntatge de bastida, aparell llevador o corriola

- Formació d’armari o cambra de comptadors d’aigua en zona no habilitada

- Formació d’armari per comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample)

Encara que no s’autoritzen al moment, també s’ha d’obtenir llicència per a realitzar obres consistents en:

- Reforma puntual sense canvi en la distribució i que no afecta elements de l’estructura resistent de l’edifici (graons, rampes en interiors, taulells, ...)

- Instal·lació de tendalls i aparadors

- Formació de marquesines

- Col·locació en els exteriors de portes, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà (carrers inclosos en catàleg)

- Execució de pous, sondejos i moviments de terres fins a 1 m d'alçada

- Construcció de tanca a carrer o entre parcel·les

- Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats

- Tala de qualsevol tipus d'arbre, dins d'una finca particular

- Etc .....

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

L'OMAP revisa la documentació aportada i omple la sol·licitud amb les següents dades:

- Emplaçament de l'obra i referència cadastral

- Dades identificatives de la persona sol·licitant i, si és necessari, les del representant

- Descripció o tipus d'obra a realitzar

- Pressupost previst de l'obra sense IVA

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa de tramitació, segons la ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 150,00 euros més un terme variable corresponent al 0,50% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció, sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 3.000,00 euros.

Tanmateix, caldrà tenir present les exempcions i/o bonificacions previstes a les Ordenances fiscals vigents.

Si la sol·licitud s'autoritza en el mateix moment, es liquidarà també l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 4% del pressupost. En la resta de casos l'ICIO es liquida un cop resolta l'autorització, trametent-se per correu.

Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO i/o taxa segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.

En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30€).

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

- La llicència d’obra menor que no s’autoritzi al moment es resoldrà en el termini màxim d’1 mes, mitjançant ofici dels Serveis tècnics municipals (passat aquest termini s’entendrà atorgada per silenci administratiu sempre que aquesta no sigui contrària a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals o particulars).

- Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Tràmit al moment:

REHABILITACIÓ

Façana principal / posterior i/o patis: Fotografia, Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques, Plànol de la façana, Informe de Residus i Pressuposts

Formació o reparació d'envà pluvial: Fotografia, Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques, Informe de Residus i Pressupost.

Impermeabilització de terrat, balcó o terrassa: Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Informe de Residus i Pressupost

Substitució de teules: Assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat, Informe de Residus i Pressupost

LOCALS

Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local: Croquis i Pressupost

Formació o substitució de cel ras a l'interior de local: Assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost

RÈTOLS

Rètol a façana en planta baixa (fins a 4 m d'alçada): Llicència d'activitats, Fotografia, Croquis i Pressupost

Banderola a façana en planta baixa: referència activitat (núm.expedient), Fotografia, Croquis i Pressupost

INSTAL·LACIONS

Rehabilitació instal·lacions generals o comuns de l'edifici amb muntatge de bastida, aparell llevador o corriola: Assumeix tècnic que ha d'incloure la bastida tubular o altres mitjans auxiliars, Estudi Bàsic de Seguretat, Certificat línies elèctriques i Pressupost.

Formació d'armari o cambra de comptadors d'aigua en zona no habilitada: Croquis i Pressupost

Formació d'armari per comptador a façana: Fotografia, Croquis i Pressupost.

Resta de supòsits (tràmit màxim 1 mes):

En funció del tipus d'obra (la documentació pot variar puntualment en casos concrets i de forma justificada a criteri dels tècnics municipals):

REFORMA PUNTUAL SENSE CANVI DISTRIBUCIÓ I QUE NO AFECTA ELEMENTS ESTRUCTURALS (Creació o eliminació de graons, rampes en interiors, taulells, ...): Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

INSTAL·LACIÓ DE TENDALS: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost.

FORMACIÓ DE MARQUESINES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

COL·LOCACIÓ DE PORTES, PERSIANES I REIXES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost. En cas de treballar en alçaria superior a 4 metres, també: Assumeix i Estudi Bàsic de Seguretat.

POUS, SONDEJOS I MOVIMENT DE TERRES (fins a 1 metre d'alçada): Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost. En cas de pous d'aigua, caldrà autorització de la Generalitat de Catalunya (D.G. de Mines i de l'ACA).

CONSTRUCCIÓ DE TANCA A CARRER O ENTRE PARCEL·LES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost. Si hi ha desnivell entre via pública i parcel·la o entre parcel·les superior a 60 cm, caldrà també Assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat.

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS MECÀNICS D'INSTAL·LACIONS EN TERRASSES O TERRATS: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

TALA D'ARBRES: Fotografia, Croquis d'emplaçament i Pressupost.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ

Full d’Assumeix Tècnic. És un document col·legial on ha de figurar el nom, adreça, telèfon i signatura del tècnic director així com l’emplaçament de l’obra i les característiques de l'edifici i el tipus d’intervenció professional. Pot no anar visat,

Estudi bàsic de seguretat i salut: Ha d'anar visat i s'ha d'aportar en qualsevol cas, amb excepció que el pressupost d'execució material del projecte sigui superior a 325.000,00 euros o més de 500 jornals; en tal cas serà substituït per un Estudi de seguretat i salut, igualment visat.

Estudi de gestió de residus: indicació del volum i tipus de residus que s'originaran amb l'obra i instal·lacions on es gestionaran. S'ha d'adjuntar a la documentació tècnica, junt amb la fitxa segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus signada pel titular.

Pressupost: Indicació del cost d'execució material de l'obra (IVA exclòs), en base a manifestació del sol·licitant, oferta del contractista o memòria tècnica valorada.

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas segons els tipus d'obra abans detallats (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi de seguretat, etc.), ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració de projecte - no es imprescindible visat col·legial, si bé en tal cas s'exigirà aportar un certificat col·legial on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil. Els croquis hauran de ser acotats i els plànols a escala. Caldran les plantes, la secció i els alçats, segons el cas.

En edificis d'habitatges, els enginyers només podran assumir i projectar obres que no afectin l'estructura de l'edifici i que siguin a l'interior de locals comercials o industrials.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

La documentació presentada que no s'autoritzi al moment, passarà a revisar-se per part del Departament de Llicències d'obres i edificació. En cas d'observar-se mancances formals i/o deficiències del projecte que siguin subsanables, es requerirà per escrit la seva subsanació i/o esmena. En cas que aquestes tinguin consideració de no subsanables es proposarà la denegació de la sol·licitud, previ audiència a l'interessat.

Un cop resolta favorablement la sol·licitud, en el cas que així s'indiqui, haureu de constituir les corresponents fiances per la gestió de residus de la construcció o per la correcta conservació o reposició de la urbanització existent. Aquest tràmit pot realitzar-se directament en l'OMAP, on es dipositaran els imports que pertoquin i simultàniament es recollirà la llicència. Cas que no es requereixin fiances, la llicència es notificarà per correu.

També haureu de liquidar el 4% sobre el pressupost en concepte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que correspongui i, si s'escau, la taxa complementària resultant de la revisió del pressupost. Aquestes liquidacions les rebreu per correu i les haureu d'abonar a les entitats financeres i en els terminis que s'indiquen.

El termini per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la notificació de l'atorgament de la llicència.

El termini per executar les obres es fixa en cada cas a la llicència, amb un màxim de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres, tret de possible pròrroga.

L'incompliment d'aquest requisit dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar les obres per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència.

És imprescindible, tant per la devolució del dipòsit ingressat en concepte de gestió correcta dels residus com per finalitzar l'expedient, la presentació de documentació que acrediti que els residus resultants de l'obra han estat dipositats a un abocador autoritzat així com certificat final d'obra, visat pel col·legi professional corresponent, en el cas que s'hagi requerit assumeix tècnic de direcció d'obra.

PRÒRROGUES

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts (per a l'inici de les obres o per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs).

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels expressats terminis, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es farà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient, el motiu i facilitant les dades del titular de la llicència i el número d'expedient.

Les pròrrogues s'atorgaran com a màxim per la meitat del termini inicial. La concessió de la pròrroga sol·licitada comportarà la liquidació de la taxa corresponent per import de 183,30 euros, liquidació que rebreu per correu i que s'haurà d'abonar en els terminis i entitats financeres indicades en aquesta.

ALTRES FORMES DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Abans de la resolució expressa d'atorgament de llicència, el sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud. En aquest cas, es retornarà el 95 per cent dels drets ingressats a resultes de l'autoliquidació de la taxa. Si es desisteix dins del termini d'audiència, en cas d'informe tècnic de denegació, es retornarà el 50 per cent.

Després de la resolució expressa es podrà deixar sense efecte la llicència en aquests casos (sense que procedeixi retorn de la taxa):

. Caducitat:

. si no s'inicien les obres dins del termini d'un any

. si no s'acaben dins del termini fixat o de les seves pròrrogues

. Renúncia: en cas queel titular de la llicència així ho manifesti expressament, desistint de realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Reserva d'un espai de la calçada per a:

- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció

- Col·locació d'un contenidor d'obres

- Col·locació de casetes d'obres

- Col·locació de sitja

És necessari disposar de la llicència d’obres i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials que facultin el seu inici, per obtenir la concessió d’aquesta reserva, si bé pot sol·licitar-se paralel·lament. Comporta taxa en funció del termini d'ocupació que en qualsevol cas no superarà el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides i als sacs de runa, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la pertinent llicència d'obres.

Talls de carrers, reserves temporals d'estacionament, i la regulació del trànsit amb motiu de càrrega i descàrrega de materials:

Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obres i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes. La sol·licitud ha de contemplar el dia/es i l'hora d'inici i d'acabament i s'ha de fer 96 hores abans, com a mínim, a comptar dies laborables, per poder organitzar el trànsit i, concretament, la circulació d'autobusos.

Runes i materials:

Les runes s'hauran de portar a un abocador i/o gestor de residus autoritzats. L’adreça de la deixalleria municipal és:

C Dr Josep Castells núm. 25 cantonada amb C Múrcia - Polígon Industrial Can Calderón Tel. 93 652 33 25.

Manual Informatiu de Llicència d’Obra Menor - N317/5

Edita: Ajuntament de Sant Boi

14a. Edició: Maig 2014

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web