Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/19/2018 04:26:11 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIES D'OBRES MENORS

Darrera revisió: 06/19/2018


CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència municipal d'obra menor que no afecta al domini públic (és a dir, els carrers o vials, les calçades, les voreres, els elements d'urbanització, senyalització i mobiliari urbà inclosos els arbres a via pública, els guals, zones verdes, les reserves d'aparcament a via pública, zones de càrrega - descàrrega, etc.).

En aquest tipus d'obres, en general el règim d'intervenció municipal serà el de llicència, amb autorització avançada per document expedit pels Serveis tècnics municipals que conté les especificacions i condicions a les que s'han de subjectar les obres i, si s'escau els requisits per procedir al seu inici.

En quant al termini de tramitació, es resoldrà en un màxim d'1 mes (passat aquest termini s'entendràatorgada per silenci administratiu sempre que aquesta no sigui contrària a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals o particulars, ni afecti al domini públic).

Cal advertir que:

- si la llicència d'obres sol·licitada està vinculada amb l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

- si les obres es troben dins d'un local o immoble que requereix preceptivament un previ informe preventiu en matèria sobre seguretat contra incendis municipal o de Bombers, segons l'Ordenança municipal reguladora de les activitats i serveis i legislació concurrent, el termini per a la concessió de la llicència d'obres no comença a comptar fins que no s'hagi emès l'esmentat informe en sentit favorable.

A continuació s'expliciten els tipus d'obres que es poden acollir a aquesta tramitació "al moment", sempre i quan l'edifici no es trobi inclòs en el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (bé com catalogat individualment, especialment protegit o protegit, individual o dins de Conjunt Urbà conformat per diversos carrers) i no es trobi a la zona del Nucli Antic (atès que en tots aquests casos s'haurà de seguir la tramitació ordinària):

No s'autoritzen al moment i requereixen tramitació ordinària per obtenir llicència d'obra menor les obres consistents en:

- Reforma puntual sense canvi en la distribució interior i que no afecta elements de l’estructura resistent de l’edifici (paviments, graons, rampes en interiors, taulells, ...).

- Instal·lació de tendals a façana en planta baixa amb vol sobre via pública i formació o reforma d'aparadors per a comerços o activitats.

- Formació a façana de marquesines, ràfecs, cornises, sortints, relleus, baixos relleus, motllures o similars.

- Col·locació, en els exteriors, de portes, finestres, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà, segons determina el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

- Execució de pous, sondejos i moviments de terres fins a 1 m d'alçada respecte a la cota o nivell existent del terreny.

- Construcció de tanca entre parcel·la i carrer o entre parcel·les confrontants (veïnes).

- Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats i/o cobertes.

- Tala de qualsevol tipus d'arbre, dins d'una finca particular.

- Altres actuacions anàlogues que no es troben en els supòsits d’exclusió d’aquest tipus de llicència d'obra menor que s'han assenyalat anteriorment.

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

La tramitació s'inicia amb el document normalitzat que facilita l'Ajuntament on s'han de consignar les següents dades:

- Emplaçament de l'obra i referència cadastral.

- Dades identificatives de la persona sol·licitant i, si és necessari, les de la representant.

- Descripció detallada del tipus d'obra a realitzar.

- Pressupost d'execució material de l'obra (anomenat PEM): és el cost total però sense despeses generals, benefici industrial i IVA.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

OBRES DE TRAMITACIÓ "AL MOMENT":

. Rehabilitació d'edificis:

- Rehabilitació de façana principal i/o posterior (sense modificació d'obertures: portes, finestres, etc.) i/o façanes (parets) de pati: Fotografia, Full d'assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques, Plànol de la façana, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

- Formació, reparació o substitució d'envà pluvial: Fotografia, Full d’assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

- Pavimentació i/o impermeabilització o re-impermeabilització de terrat, balcó o terrassa i/o coberta inclinada i/o substitució de teules: Full d'assumeix Tècnic, Memòria Tècnica, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus i Pressupost.

. Locals

- Formació o substitució de vidriera o tancament exterior de local amb negoci en funcionament legalitzat amb llicència municipal (no per noves activitats o establiments encara sense llicència municipal d'activitat o d'obertura): Croquis en planta i alçat acotat o Plànol ídem a escala i Pressupost.

- Formació o substitució o reparació de cel ras, total o parcial, a l'interior de local: Full d'assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pressupost.- Instal·lació, col·locació i/o pintat de rètol i/o instal·lació o col·locació de rètol tipus bandera o banderola a façana (perpendicular a aquella) en la planta baixa (a menys de 4 m d'alçada), per a activitats ja autoritzades:

Llicència d'activitats o bé referència (núm. expedient), Fotografia, Croquis acotat o Plànol a escala tant del rètol com de la porta o finestra on s'instal·larà i Pressupost.

. Instal·lacions

- Rehabilitació instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció, energies renovables, telecomunicacions...) generals o comuns de l'edifici amb muntatge de bastida, aparell elevador o corriola: Full d'assumeix Tècnic que ha d'incloure l'obra més la bastida tubular o altres mitjans auxiliars-, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Certificat de no afectació de línies elèctriques i Pressupost.

- Formació d'armari o cambra de comptadors (aigua, gas, electricitat, etc.) a l'interior cobert dels elements comuns de l'edifici: Croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat i Pressupost.

- Formació d'armari per a comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample): Fotografia, Croquis acotat o plànol a escala de l'alçat i Pressupost.

OBRES DE TRAMITACIÓ MÀXIMA 1 MES:

(en funció del tipus d'obra la documentació pot variar puntualment, seran en casos concrets i de forma justificada a criteri dels tècnics municipals):

. Reforma puntual sense canvi en la distribució i que no afecta a elements de l'estructura resistent de l'edifici (paviments, graons, rampes en interiors, taulells, ...): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de la planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost.

. Instal·lació de tendals a façana en planta baixa amb vol sobre via pública, i formació o reforma d'aparadors per a comerços o activitats: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost.

. Formació a façana de marquesines, ràfecs, cornises, sortints, relleus, baixos relleus, motllures o similars: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost.

. Col·locació, en els exteriors, de portes, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà, segons determina el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost. En cas de treballar en alçaria superior a 4 metres, també: full d'assumeix tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut.

. Execució de pous, sondejos i moviment de terres (fins a 1 metre d'alçada per damunt de la cota o nivell existent del terreny): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i salut, i pressupost. En cas de pous d'aigua, cal autorització de la Generalitat de Catalunya (DG de Mines i de l'ACA).

. Construcció de tanca entre parcel·la i carrer o entre parcel·les confrontants (veïnes): fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, i pressupost. Si hi ha desnivell entre la rasant de via pública davant de la tanca i la cota o nivell del terreny dins de la parcel·la o entre parcel·les superior a 60 cm cap amunt o cap avall, caldrà també el full d'assumeix tècnic i l'estudi bàsic de seguretat i salut.

. Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats i/o coberts: fotografia, memòria tècnica, croquis acotat o plànol a escala de planta, secció i alçat, full d'assumeix tècnic, estudi bàsic de seguretat i xalut, i pressupost.

. Tala d'arbre(s) dins d'una finca particular: fotografia, croquis acotat d'emplaçament i pressupost.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ

Full d'Assumeix Tècnic: És un document (generalment en model col·legial) on ha de figurar el nom, cognoms, titulació professional i número de col·legiació del tècnic director de l'obra col·legiat, adreça professional o particular, adreça electrònica, telèfon i signatura del mateix, així com l’emplaçament de l'obra i les característiques de l'edifici i el tipus d'intervenció professional.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Pot no anar visat, quan no calgui visat tampoc de la resta de documents tècnics, i serà substituït per un Estudi de Seguretat i Salut quan es compleixin qualsevulla d'aquestes 4 circumstàncies:

1) quan el pressupost d'execució material del projecte sigui superior a 380.000,00 euros, o

2) que la durada de l'obra essent major de 30 dies laborables en algun moment hi treballin més de 20 treballadors simultàniament, o

3) s'hagin d'emplear a l'obra en dies feiners més de 500 jornades laborals en total, o

4) quan siguinobres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.Estudi de Gestió de Residus: Indicació del volum en metres cúbics (m3) i sobretot del pes en tones (t) i tipus de residus que s'originaran a l'obra i les instal·lacions on es gestionaran (abocador, deixalleria, gestor, planta tractament o reciclatge, etc.). S'ha d'adjuntar a la documentació tècnica, podent-se emprar a aquest afecte la fitxa de "Gestió de residus de construcció i demolició", segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat, signada pel titular.

Estudi de Gestió de Residus: Indicació del volum en metres cúbics (m3) i sobretot del pes en tones (t) i tipus de residus que s'originaran a l'obra i les instal·lacions on es gestionaran (abocador, deixalleria, gestor, planta tractament o reciclatge, etc.). S'ha d'adjuntar a la documentació tècnica, podent-se emprar a aquest afecte la fitxa de "Gestió de residus de construcció i demolició", segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat, signada pel titular.

Pressupost: Indicació del cost d'execució material de l'obra (exclòs Despeses generals, Benefici industrial i IVA), en base a manifestació del sol·licitant, oferta del contractista o memòria tècnica valorada. Caldrà que sigui el més detallat possible (desglossat per partides o unitats d'obra: siguin unitats (ut), metres lineals (ml), metres quadrats (m2), metres cúbics (m3), quilograms (Kg), jornals per hores (h), per partida alçada quan sigui molt difícil el seu mesurat (PA), etc.).

Croquis: Han de ser acotats, les distàncies en metres lineals (ml) i les superfícies en metres quadrats (m2) i els plànols a escala suficientment entenidora (la més gran possible). Caldran les plantes i les seccions i segons el cas els alçats.

En el cas de requerir bastida a instal·lar en la via pública, cal concretar la seva ubicació, detallar les mesures de senyalització i seguretat a adoptar i justificar que permet la mobilitat de vianants i vehicles en general i que es garanteixen els itineraris accessibles per persones amb mobilitat reduïda (amplades de pas, encaminaments invidents, etc.).

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumeix tècnic, etc.), segons escaigui pels diferents tipus d'obra abans detallats, ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració oficial de projecte segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) - no es imprescindible visat col·legial. En cas de documentació no visada, s'exigirà aportar un certificat col·legial, on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de que és al corrent dels seus deures col·legials (principalment disposar d'assegurança de responsabilitat civil, etc.). Aquesta certificació col·legial podrà substituir-se per una declaració responsable d’aquests mateixos extrems signada pel mateix col·legiat, la qual podrà ser posteriorment verificada per l'Ajuntament amb el Col·legi professional corresponent.

En edificis d'habitatges, els enginyers i enginyers tècnics només podran assumir i projectar obres que no afectin l'estructura de l'edifici i que siguin a l'interior de locals comercials, industrials o per altres usos que no siguin específicament d'habitatge (tampoc en la part d'elements comuns de l'edifici d'habitatges).

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

En el moment de fer la sol·licitud s'ha de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa corresponent a les tarifes aplicables segons l'Ordenança fiscal núm. 8 vigent: una quota fixa de 150 euros més el 0,50% del pressupost d'execució material de l'obra declarat. S'estableix una tarifa màxima de 3.000 euros.

Un cop atorgada l'autorització haureu de liquidar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), segons la Ordenança fiscal núm. 4 vigent, establert en el 4% sobre el pressupost d'execució material un cop revisat i, en cas de revisió a l'alça del pressupost, la taxa complementària resultant.

Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació (descompte) percentual de l'ICIO i/o no estar subjectes a la taxa, segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30 €), que s'haurà de col·locar en un lloc de l'obra ben visible des de carrer.

En determinats casos (generalment totes les actuacions en façanes i exteriors, llevat els rètols, vidrieres, terrat, comptadors) cal obtenir la placa normalitzada d'obres (preu: 29,30 €), que s'haurà de col·locar en un lloc de l'obra ben visible des de carrer.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

La documentació presentada que no derivi en una llicència o autorització "al moment", es passarà internament al Departament de Llicències d'Obres i Edificació, per tal de que sigui revisada. En cas d'observar-se mancances i/o deficiències, siguin formals, tècniques, en la documentació o en el seu contingut, però que siguin esmenables, es requerirà per escrit la seva esmena. En cas que aquestes mancances i/o deficiències tinguin consideració de no esmenables proposarà la denegació (no autorització) de la sol·licitud, prèvia audiència a l'interessat.

L'atorgament de la llicència d'obra es notifica per correu postal llevat de llicències en les que s'han de constituir garanties per la gestió de runes o per la correcta conservació o reposició de la urbanització existent, o per la nova urbanització simultània, cas en que s'hauran de recollir i abonar els imports que pertoquin directament en l'OMAP.

Les llicències d'obres condicionaran l'autorització per iniciar el treballs a la constitució de fiances per tal de garantir la correcta execució dels treballs (l'aplicabilitat i el seu càlcul s'establiran pels serveis tècnics municipals en el document d'autorització de la llicència), pels següents conceptes:

Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

·En general: 73,20 €per m² de superfície d'espai públic a l'entorn immediat de l'obra que pugui tenir-hi incidència.. En el cas de les autoritzacions "al moment":només serà procedent en el supòsit de rehabilitació de façana confrontant a carrer amb bastida fixa, havent-se d'incloure a l'autoliquidació aplicant una amplada de 1 metre al perímetre de la façana en la que s'instal·li.

. En el cas de les autoritzacions "al moment":només serà procedent en el supòsit de rehabilitació de façana confrontant a carrer amb bastida fixa, havent-se d'incloure a l'autoliquidació aplicant una amplada de 1 metre al perímetre de la façana en la que s'instal·li.

Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En el cas de les autoritzacions "al moment": en general s'aplicarà 150 euros, llevat que de l'Estudi de gestió de residus (en els casos que és preceptiu) s'esdevingui un import superior.

TERMINIS

Un cop atorgada la llicència, el termini màxim per a comunicar l'inici de les obres en general és de fins a 1 any (llevat que al document d’autorització es fixi un d'inferior), a comptar des del dia següent a la notificació de l'atorgament de la llicència.

El termini per a executar les obres, a partir del moment en que s'inicien, es fixa en cada cas a la llicència, amb un màxim de 1 any, a comptar des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. Tanmateix, per l’aplicació d'ambdós terminis s'exceptua el cas d’obres prèviament requerides per l'Ajuntament derivat d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística, on prevalen els terminis que s’haguessin fixat en el corresponent manament d’execució individual.

L'incompliment d'aquest requisit dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

L'Ajuntament es reserva la facultat d'inspeccionar les obres per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència.

És imprescindible, tant per a la devolució de la garantia ingressada en concepte de la correcta gestió dels residus com per a la correcta reposició de la urbanització i/o com per finalitzar i poder donar per tancat i arxivat l'expedient municipal de llicència, la presentació de la documentació que acrediti que els residus resultants de l'obra han estat dipositats a un abocador o deixalleria autoritzats i/o lliurats a un gestor de residus acreditat, així com del certificat tècnic de final d'obra, quan a l'obra hi hagi intervingut un tècnic director (quan s'hagi requerit el full d'assumeix tècnic), que no haurà necessàriament d'anar visat pel corresponent col·legi professional si el full d'assumeix tampoc ho requeria.

PRÒRROGUES

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts: o bé per a l'inici de les obres si no s'han iniciat o bé per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs, per tal de poder finalitzar-les.

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització dels expressats terminis, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es farà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient, el motiu i facilitant les dades del titular de la llicència i el número d'expedient.

La tramitació de pròrroga de la llicència comporta taxa per un import de 183,30 euros en aquest cas que s'haurà d'abonar, per autoliquidació, en el moment de la sol·licitud, llevat s'obres no subjectes a taxa segons l'ordenança fiscal vigent.

Les pròrrogues en general s'atorgaran com a màxim per la meitat del termini inicial. En el cas de la pròrroga per a l'inici de l'obra, un màxim de 6 mesos si el termini inicial fora d'un any, si bé la pròrroga per a l'execució un cop iniciades les obres dependrà de les circumstàncies tècniques que es valorin des dels serveis tècnics municipals.

ALTRES FORMES DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Abans de la resolució expressa d'atorgament de llicència (llicència encara no atorgada), el sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud. En aquest cas, es retornarà el 95 per cent de la taxa ingressada per autoliquidació. Si es desisteix dins del termini d'audiència prèvia per a la denegació de la llicència (en cas d'informe tècnic desfavorable per deficiències no esmenables), es retornarà el 50 per cent de la taxa autoliquidada.

Després de la resolució expressa (llicència ja atorgada) es podrà deixar sense efecte la llicència en aquests casos (sense que procedeixi retorn de la taxa):

·Caducitat(prèvia audiència al titular i posterior resolució expressa):- si no s'inicien les obres dins del termini d'un any (o l'establert).- si no s'acaben dins del termini fixat a la llicència o en les seves pròrrogues.·Renúncia: en cas que el titular de la llicència manifesti expressament que renuncia a realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

- si no s'inicien les obres dins del termini d'un any (o l'establert).

- si no s'acaben dins del termini fixat a la llicència o en les seves pròrrogues.

·Renúncia: en cas que el titular de la llicència manifesti expressament que renuncia a realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

. Reserva d'un espai de la vorera i/o calçada o domini públic per a:

- Càrrega i descàrrega de materials per a la construcció

- Col·locació d'un contenidor d'obres (no sacs) per a les runes i residus

- Col·locació simultània de més de 2 sacs de runes d'un metre cúbic de capacitat cadascun

- Col·locació de casetes provisionals d'obres

- Col·locació de sitja

- Formació de recintes d'abassegaments de materials

- Instal·lació de bastida de característiques especials i/o que requereixi mitjans o mesures especials (p.e.: quan la bastida un cop muntada no permeti el normal pas de vianats per la pròpia vorera en galeria o túnel sota la mateixa, o quan aquella ocupi total o parcialment la calçada afectant a les places d'aparcaments en domini públic siguin o no en àrea de pagament de preu públic, zones blaves, verdes, etc., quan s'hagi de desviar i/o tallar el pas de vianants i/o el trànsit de vehicles, quan requereixin senyalitzacions i/o proteccions especials i/o modificació de les condicions normals del trànsit com per reducció del seu ample o desplaçament dels carrils de circulació de vehicles, etc.).

- Ampliacions de recinte d’obra en el perímetre de la finca més enllà de l’amplada de 1 metre que s’inclou autoritzada amb la pròpia llicència d’obra.

És necessari disposar de la llicència d’obres (per a la qual es necessita i es considera associada la reserva a via pública) i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials d'aquella llicència d'obra que facultin el seu inici, per poder obtenir la concessió d’aquesta reserva a via pública, si bé pot sol·licitar-se paral·lelament. Comporta taxa en funció del termini d'ocupació que en qualsevol cas no superarà el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides "normals habituals" (entenent-se aquelles que no alteren, ni modifiquen, ni desvien el lliure pas habitual existent dels vianants per la vorera, ni ocupen part de la calçada ni modifiquen les condicions del trànsit de vehicles, ni afecten espais o places d'aparcament de via pública siguin o no de pagament) i als sacs de runa (màxim 2 alhora d'un metre cúbic de capacitat cadascun), la llicència d'ús privatiu del domini públic per aquells s'entén ja atorgada (inclosa) en concedir-se la pertinent llicència d'obres.

. Talls de carrers, reserves temporals d'estacionament, i la regulació del trànsit amb motiu de càrrega i descàrrega de materials:

Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obra i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes. La sol·licitud ha de indicar el dia/es i l'hora d'inici i els/les d'acabament i s'ha de fer amb una anticipació mínima de 96 hores a comptar en dies laborables.

. Runes i materials (residus sobrants de les obres de construcció i/o demolició):

Les runes i materials sobrats de les obres s'hauran de portar a un abocador, deixalleria (en aquest supòsit cal informar-se prèviament de les condicions o limitacions en quan al volum i/o productor) i/o gestor de residus autoritzats. L'adreça de la deixalleria municipal és:

C Dr. Josep Castells núm. 25, cantonada amb C Múrcia - Polígon Industrial Can Calderón. Tel. 93 652 33 25.

Manual Informatiu de Llicència d’Obra Menor - N317/5

Edita: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

16a. Edició: Maig 2018Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades