Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/20/2018 04:26:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS D'HABITATGES - EXERCICI 2016

Darrera revisió: 06/22/2016


CONCEPTE

El present manual informa de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Sant Boiper a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges consistents en conservació d'edificis i millora d'accessibilitat i diverses actuacions a l'interior de l'habitatge i,de forma específica les que a continuació es detallen:

A) ACTUACIONS EN EDIFICIS

1. Programa d'accessibilitat en edificis plurifamiliars:

a) Instal·lació d'ascensors en edificis amb 2 o més plantes pis, que no en disposin: l'import equivalent al 25% del cost de l'actuació amb un màxim de 10.000,00 €

b) Supressió de barreres arquitectòniques per a l’accés a l’edifici sempre que compleixin amb les condicions previstes a la normativa vigent: l'import equivalent al 12% del cost de l'actuació de supressió de barreres arquitectòniques amb un màxim de 100 € per habitatge afectat.

2. Programa de conservació dels edificis:

a) Actuacions de millora en les instal·lacions comuns dels edificis: l'import equivalent al 10% del cost de l'actuació amb un màxim de 300 € per habitatge afectat.

b) Connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa pública de clavegueram: l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 3.000 €.

c) Rehabilitació de façanes principals i/o cobertes d'edificacions plurifamiliars o, en el cas de ser unifamiliars, que es trobin entre mitgeres (només si tenen qualificació urbanística de clau 12 - cas antic -, en les seves diferents modalitats) o estiguin catalogades. Els imports següents segons el cas:

FAÇANA, segons el cas:

TRAM I. Façana principal, actuacions generals. L'import equivalent al 15% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 400 € per habitatge afectat.

TRAM II. Reparació de patologies estructurals i problemes d'estanqueitat. L'import equivalent al 50% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 1.000 € per habitatge afectat.

COBERTA, segons el cas:

TRAM I. Coberta, actuacions generals. L'import equivalent al 15% del cost de l'actuació de rehabilitació de coberta amb un màxim de 300 € per habitatge.

TRAM II. Reparació de problemes d'estanqueitat. L'import equivalent al 50% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 1.000 €.

Cas especial d'EDIFICIS CATALOGATS:

En cas que es tracti d'actuacions de rehabilitació de façanes i/o cobertes en edificis catalogats (segons determinacions PE i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Casc Antic, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20/06/1990) i amb informe favorable del projecte de rehabilitació presentat per part de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament, els imports màxims s’incrementaran en 200,00 € per habitatge mantenint el mateix percentatge de subvenció respecte al pressupost presentat.

B) ACTUACIONS EN HABITATGES

1. Programa d'habitabilitat, a ctuacions necessàries per a l'obtenció de les condicions mínimes d'habitabilitat: l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 8.400,00 €.2. Programa de mobilitat, a ctuacions per a l'adaptació interior de l'habitatge i formació d'itineraris accessibles per a unitats familiars amb una membre amb mobilitat reduïda o major de 65 anys: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.200,00 €.3. Programa d'eficiència energètica, actuacions per a la millora de la qualificació energètica de l'habitatge, caldrà documentar la millora obtinguda amb les actuacions efectuades presentant certificat de qualificació energètica posterior a les actuacions. Seran subvencionables les actuacions de reforma en habitatges encaminades a un estalvi energètic sempre que amb les mateixes s'aconsegueixi la millora de la qualificació energètica en, al menys, 1 lletra, respecte a la qualificació energètica inicial de l'habitatge: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.000,00 €.4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats. És imprescindible que es realitzin en compliment d'un contracte dels anomenats de masoveria urbana (realització d'obres de rehabilitació i arranjament d'habitatges com a contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix): l'import equivalent al 60 % del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

2. Programa de mobilitat, a ctuacions per a l'adaptació interior de l'habitatge i formació d'itineraris accessibles per a unitats familiars amb una membre amb mobilitat reduïda o major de 65 anys: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.200,00 €.3. Programa d'eficiència energètica, actuacions per a la millora de la qualificació energètica de l'habitatge, caldrà documentar la millora obtinguda amb les actuacions efectuades presentant certificat de qualificació energètica posterior a les actuacions. Seran subvencionables les actuacions de reforma en habitatges encaminades a un estalvi energètic sempre que amb les mateixes s'aconsegueixi la millora de la qualificació energètica en, al menys, 1 lletra, respecte a la qualificació energètica inicial de l'habitatge: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.000,00 €.4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats. És imprescindible que es realitzin en compliment d'un contracte dels anomenats de masoveria urbana (realització d'obres de rehabilitació i arranjament d'habitatges com a contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix): l'import equivalent al 60 % del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

3. Programa d'eficiència energètica, actuacions per a la millora de la qualificació energètica de l'habitatge, caldrà documentar la millora obtinguda amb les actuacions efectuades presentant certificat de qualificació energètica posterior a les actuacions. Seran subvencionables les actuacions de reforma en habitatges encaminades a un estalvi energètic sempre que amb les mateixes s'aconsegueixi la millora de la qualificació energètica en, al menys, 1 lletra, respecte a la qualificació energètica inicial de l'habitatge: l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.000,00 €.4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats. És imprescindible que es realitzin en compliment d'un contracte dels anomenats de masoveria urbana (realització d'obres de rehabilitació i arranjament d'habitatges com a contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix): l'import equivalent al 60 % del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats. És imprescindible que es realitzin en compliment d'un contracte dels anomenats de masoveria urbana (realització d'obres de rehabilitació i arranjament d'habitatges com a contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix): l'import equivalent al 60 % del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

Els tècnics de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podran valorar l'adequació de les despeses de les obres de reforma de l'habitatge, d'acord amb els barems de la construcció reconeguts oficialment que es publiquen al Butlletí Econòmic de la Construcció.

REQUISITS A COMPLIR

Podran acollir-se a aquesta Convocatòria aquells edificis de tipologia residencial i habitatges, que compleixin els requisits següents:

- Haver sol·licitat la preceptiva llicència municipal el titular de la qual ha de coincidir amb el sol·licitant de la subvenció llicència. No obstant, també poden presentar sol·licitud d'ajuts aquells edificis de tipologia residencial i habitatges, que tot i no haver sol·licitat llicència tinguin la intenció d'iniciar les obres en un termini de sis mesos a partir de l'atorgament de la subvenció.

- Les actuacions de rehabilitació han d’haver estat iniciades amb posterioritat a l'1 de juliol de 2015, entenent com a data d'inici l'assenyalada a la certificació de la direcció facultativa o, cas de no ser preceptiva la seva intervenció, la data de presentació a l'Ajuntament de la comunicació de l'inici de les obres o presentació d'assabentat. El termini màxim per a l'inici de les obres serà de 6 mesos a comptar des de la notificació de l'atorgament de la subvenció.

- En cas d'actuacions de rehabilitació en edificis:

1. Que l'antiguitat de l'edifici sigui anterior a l'any 1981, llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici, les de millora de les condicions d'accessibilitat o la supressió de barreres arquitectòniques.

2. Els edificis han de ser de titularitat privada, i com a minin, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial d'habitatge.

- En el cas que els promotors de les obres siguin persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'us propi o que es trobin llogats i no es repercuteixi el cost de les obres al llogater, els ingressos de la unitat convivencial no poden superar els imports que s'indiquen a la taula següent:

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

37.182,74 €

38.332,72 €

39.981,44 €

41.314,16 €

- Les subvencions són compatibles amb altres concedides per altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, l'import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l'activitat o projecte a desenvolupar. No són compatibles amb ajuts a la rehabilitació atorgats per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en altres convocatòries.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Des de l'endemà de la publicació de les bases definitives al Butlletí Oficial de la Província,fins al 22 de juliol de 2016.

- fins el 30 de juny de dilluns a dijous de 08:30 a 19:00 i divendres i vigília de 08:30 14:00h.

- de l'1 al 22 de juliol de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00h.

Les persones que desitgin ser ateses directament, sense haver d'esperar, poden demanar cita prèvia mitjançant el web municipal, d'aquesta manera, serà atès de forma immediata el dia i l'hora que hagi reservat.Pot demanar hora a l'apartat de tràmits de la web municipal www.santboi.cat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- En cas de comunitats, acord de nomenament del representant i d'aprovació de l'actuació.

- Pressupost desglossat de l'obra que inclogui l'execució de l'obra i honoraris professionals amb inclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit, degudament signat i acceptat pel promotor de les obres. En cas d'obres sotmeses a llicència administrativa es recuperarà el presentat amb la sol·licitud de la mateixa.

- Document resum del pressupost de les obres a realitzar per a cada tipus d'actuació subvencionable.

- Memòria o informe tècnic, amb explicació i imatges de les actuacions a realitzar que contingui, com a mínim, la descripció de l’estat de l’habitatge amb anterioritat a l’inici de les obres (escrita i gràfica); descripció detallada de les actuacions a realitzar i la justificació de la necessitat. En cas d'obres sotmeses a llicència administrativa es recuperarà la presentada amb la sol·licitud de la mateixa.

En cas del programa d'eficiència energètica es podrà aportar l'informe de qualificació energètica on constin les actuacions recomanades pel tècnic i la qualificació energètica anterior a l'execució de les obres.

- En cas que el promotor sigui persona física per a actuacions en habitatge:

. Autorització de la/les persones propietàries i/o copropietàries autoritzant la realització de les obres, si és el cas (per a sol·licitants llogaters i habitatges de titularitat compartida).

. Declaració d'IRPF de l'exercici 2015 o, en cas de no haver-la presentat, certificat d'imputacions del mateix exercici juntament amb la vida laboral de tots els majors d'edat.

. Si l'habitatge es troba llogat, contracte d’arrendament, en vigor i autorització de la persona arrendatària/ocupant de l’habitatge per a l’accés a l’habitatge als efectes de dur a terme les obres de rehabilitació corresponents i les actuacions municipals connexes.

. En el cas d'actuacions d’adaptació interior de l’habitatge caldrà, si és el cas, la resolució de qualificació de la disminució acreditativa de la mobilitat reduïda atorgada per l’ICASS.

- En el cas de sol·licitants de subvenció per a les actuacions del programa d'arranjament d'habitatges lligats a un contracte dels anomenats de masoveria urbana, el contracte d'arrendament o similar que vinculi l'habitatge a l'ús esmentat.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

El conjunt de les sol·licituds presentades seran examinades i valorades a partir dels criteris de valoració establerts a les bases reguladores. Per a l'atorgament de les corresponents subvencions se seguirà estrictament l'ordre de puntuació i les disponibilitats pressupostàries.

Un cop resolta la convocatòria, es notificarà el resultat de l'acord. El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir del 22 de juliol (data màxima de presentació de sol·licituds), en cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Un cop atorgada la subvenció s'ha de presentar la documentació justificativa de la despesa, prèviament al termini màxim d’execució de les obres atorgat,que no pot excedir els dos anys a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció. Aquest termini pot ser prorrogat un any més per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de manera excepcional i per causes motivades i justificades .

Pagament de la subvenció

Per tal que es tramiti el pagament de la subvenció concedida caldrà que es presenti la corresponent sol·licitud de pagament comunicant la finalització de les obres i acompanyada de la documentació justificativa de les despeses realitzades:

- Original de totes les factures que hauran d'estar desglossades segons el pressupost aportat. En qualsevol cas, les factures han de sotmetre’s a la legalitat vigent, i contindran, com a mínim, les dades següents:

. Nom del proveïdor, domicili i NIF.

. Nom de l'entitat receptora de la factura, adreça i NIF.

. Detall del servei o articles.

. La factura portarà I'IVA desglossat.

- Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l'emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Aquests rebuts hauran d'incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas, que a fet les obres o actuacions, el numero de factura; l'import; signatura i NIF de la persona que emet el rebut; data d'emissió del rebut, nom i NIF del receptor del rebut.

- Declaració responsable de la data de finalització de les obres, que haurà de ser coincident amb la que consti a l'expedient de llicències corresponents.

- Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries.

- En cas de tractar-se d'obres d'instal·lació d'ascensor: certificat de legalització de l’ascensor segellat per l’organisme oficial corresponent (sols en cas d’actuacions d’instal·lació d’ascensor)

- En cas de tractar-se d'actuacions realitzades referents al programa d'habitabilitat, caldrà aportar la cèdula d'habitabilitat vigent.

- En cas de tractar-se d'actuacions realitzades referents al programa d'eficiència energètica, caldrà aportar l'etiqueta de qualificació energètica obtinguda desprès de l'execució de les obres.

Si segons la documentació justificativa de les despeses, resulta que l’import de la inversió efectuada és menor a la pressupostada, la inversió acreditada serà la que es prendrà com a base.

Per tramitar el pagament serà imprescindible que hagi finalitzat correctament l'expedient d'obres relacionat.

En cas de tractar-se d'actuacions realitzades referents al programa d'eficiència energètica, caldrà aportar l'etiqueta de qualificació energètica obtinguda desprès de l'execució de les obres.

La persona que presenti la justificació de la subvenció ha d'estar degudament acreditada, de la mateixa forma que es va fer en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

Un cop es disposi de tota la documentació s'emetrà informe tècnic municipal amb les inspeccions prèvies que s'escaiguin, en el cas que aquest sigui favorable es gestionarà el corresponent pagament de la subvenció.

Manual Informatiu Subvencions de Rehabilitació

Edita: Ajuntament de Sant Boi

5a. Edició: juny 2016

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web