Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/23/2018 09:19:24 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 12/31/2013


Aquestes obres són bàsicament les que no requereixen necesssàriament la redacció d'un projecte complert i/o la intervenció de tècnic titulat es limita a aspectes parcials dels treballs.

- Reforma puntual sense canvi en la distribució i que no afecta elements de l’estructura resistent de l’edifici (graons, rampes en interiors, taulells, ...)

- Instal·lació de tendalls i aparadors

- Formació de marquesines

- Col·locació en els exteriors de portes, persianes i reixes en obertures, d'edificis protegits, especialment protegits o catalogats individual o en conjunt urbà (carrers inclosos en catàleg)

- Execució de pous, sondejos i moviments de terres fins a 1 m d'alçada

- Construcció de tanca a carrer o entre parcel·les

- Col·locació d'elements mecànics d'instal·lacions en terrasses o terrats

- Tala de qualsevol tipus d'arbre, dins d'una finca particular

- Etc .....

Enllaç d'interès:Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.com

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol particular o raó social

Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció del tipus d'obra (la documentació pot variar puntualment en casos concrets i de forma justificada a criteri dels tècnics municipals):

REFORMA PUNTUAL SENSE CANVI DISTRIBUCIÓ I QUE NO AFECTA ELEMENTS ESTRUCTURALS (Creació o eliminació de graons, rampes en interiors, taulells, ...): Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

INSTAL·LACIÓ DE TENDALS: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost.

FORMACIÓ DE MARQUESINES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

COL·LOCACIÓ DE PORTES, PERSIANES I REIXES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost. En cas de treballar en alçaria superior a 4 metres, també: Assumeix i Estudi Bàsic de Seguretat.

POUS, SONDEJOS I MOVIMENT DE TERRES (fins a 1 metre d'alçada): Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost. En cas de pous d'aigua, caldrà autorització de la Generalitat de Catalunya (D.G. de Mines i de l'ACA).

CONSTRUCCIÓ DE TANCA A CARRER O ENTRE PARCEL·LES: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol i Pressupost. Si hi ha desnivell entre via pública i parcel·la o entre parcel·les superior a 60 cm, caldrà també Assumeix Tècnic i Estudi Bàsic de Seguretat.

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS MECÀNICS D'INSTAL·LACIONS EN TERRASSES O TERRATS: Fotografia, Memòria Tècnica, Croquis o plànol, Assumeix Tècnic, Estudi Bàsic de Seguretat i Pressupost.

TALA D'ARBRES: Fotografia, Croquis d'emplaçament i Pressupost.

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas segons els tipus d'obra abans detallats (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi de seguretat, etc.), ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració de projecte - no es imprescindible visat col·legial, si bé en tal cas s'exigirà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil. Els croquis hauran de ser acotats i els plànols a escala. Caldran les plantes, la secció i els alçats, segons el cas.

En edificis d'habitatges, els enginyers només podran assumir i projectar obres que no afectin l'estructura de l'edifici i que siguin a l'interior de locals comercials o industrials.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar els obres, mentre no tingui la llicència)

PREU:

En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa, segons la ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 150,00 euros més un terme variable corresponent al 0,50% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència.En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 3.000,00 euros.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 3.000,00 euros.

Un cop atorgada la llicència

- 4% del pressupost en concepte de l'ICIO

- dipòsit per garantir la urbanització o reposició d'urbanització existent

- dipòsit per garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra

- placa normalitzada per a obres d'edificació: 29,30 euros, en el cas d'obres que tenen incidència directa a l'exterior (excepte rètols, vidreres, terrats, comptadors i guals)

- taxa complementària, si s'escau

Cal tenir present que algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO i/o taxa segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona, segons les Ordenances fiscals vigents, que cal advertir en el moment de la sol·licitud.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

La llicència d’obra menor es resoldrà en el termini màxim d’1 mes.

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions .

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MANUAL INFORMATIU:

Manual informatiu llicències d'obres menors

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Enrera

Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model gestio residus.doc ( 186 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web